Κλινική

Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 

Μεταπτυχιακά μαθήματα: 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

 1. Μελέτη GREACE (GREek Atorvastatin and Coronary heart disease Evaluation). Προοπτική, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη με ομάδα συνήθους φροντίδας μελέτη επιβίωσης σε Έλληνες ασθενείς με στεφανιαία νόσο.
 2. Μελέτη MetS GREECE (Metabolic Syndrome in Greece). Επιδημιολογική μελέτη για τη συχνότητα και την αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου και των συνοδών παραγόντων κινδύνου στην Ελλάδα.
 3. Μελέτη ATTEMPT (Assessing The Treatment Effect in Metabolic syndrome without Perceptible diabeTes). Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενών με μεταβολικό σύνδρομο χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.
 4. Μελέτη IMPULSION (IMPlementation of gUideLines for the management of arterial hypertenSION). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης.
 5. Μελέτη IMPROVE (IMPlementation of StRategy fOr for the management of oVErt Dyslipidemia). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης της δυσλιπιδαιμίας.
 6. Μελέτη STRAGGLE – METS (Standarized Arrangement for Guideline Driven treatment of METabolic Syndrome). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης του μεταβολικού συνδρόμου.
 7. Μελέτη GRPDS Initiative (Greek initiative for the prevention of complications of Diabetes Study). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του.
 8. Μελέτη IGNITION - PACE Study (Initiative for Guideline driven rehabilitation Program after an Acute Coronary Event). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης των οξέων στεφανιαίων συμβαμάτων.
 9. Μελέτη STROKE initiative (Study Targeting the Risk Of recurrent stroke). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης του υποτροπιάζοντος εγκεφαλικού επεισοδίου.
 10. Μελέτη SEPARATE (Secondary prevention of recurrent acute coronary event initiative). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της δευτερογενούς αντιμετώπισης των υποτροπιαζόντων οξέων στεφανιαίων συνδρόμων.
 11. Μελέτη IMPLICATE (Implementation of Lipid and Arterial hypertension guidelines in Chronic renAl impairmenT subjects). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης και των λιπιδίων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
 12. Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, πολυκεντρική μελέτη της αντιπυρετικής δράσης της ενδοφλέβιας χορήγησης παρακεταμόλης σε ασθενείς που προσέρχονται στο νοσοκομείο με λοίμωξη.
 13. Μελέτη ENTYVIO. Μελέτη μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Entyvio (βεδολιζουμάμπη): μία διεθνής προοπτική μελέτη παρατήρησης κοόρτης για τη σύγκριση της βεδολιζουμάμπης με άλλους βιολογικούς παράγοντες σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn.  
 14. Μελέτη AWARD-11. (Αξιολόγηση του εβδομαδιαίως χορηγούμενου LY2189265 στο Διαβήτη). Μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, παράλληλων ομάδων δοκιμή, για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ερευνητικών δόσεων Ντουλαγλουτίδης όταν προστίθενται σε Μετφορμίνη σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
 15. Μελέτη PRONTO-T1D. Προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή κλινική δοκιμή για σύγκριση του LY90014 με την Ινσουλίνη Lispro, καθώς και με το μεταγευματικά χορηγούμενο LY90014 στο πλαίσιο ανοιχτού σχεδιασμού, σε ενήλικες με Διαβήτη τύπου 1, οι οποίοι λαμβάνουν μία από τις τρεις επιλογές θεραπείας, σε συνδυασμό με Γλαργινική Ινσουλίνη ή Ινσουλίνη Degludex.
 16. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ταχείας δράσης Ινσουλίνης Aspart συγκριτικά με το NovoRapid, αμφότερα σε συνδυασμό με Ινσουλίνη Degludec, με ή χωρίς Metformin σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2.
 17. Ένα προοπτικό μακροχρόνιο μητρώο παρατήρησης έκθεσης ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως βαριά ελκώδη κολίτιδα.
 18. Τυχαιοποίηση της συνήθους κλινικής πρακτικής και αξιολόγηση της επίδρασής της στην κατανόηση της νόσου και της θεραπείας από ασθενείς και στη συμμόρφωσή τους στην από του στόματος λαμβανόμενης αντιδιαβητικής θεραπείας για τον διαβήτη τύπου 2 στην Ελλάδα.
 19. Μελέτη των μεταβολών της ανοσιακής απάντησης του ασθενούς κατά τη μετάβαση από σήψη σε σοβαρή σήψη και σηπτική καταπληξία.
 20. Μία Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40mg/φαινοφιμπράτης 160mg (Pravafenix) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική.
 21. Μελέτη μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Entyvio (βεδολιζουμάμπη): μία διεθνής προοπτική μελέτη παρατήρησης κοόρτης για τη σύγκριση της βεδολιζουμάμπης με άλλους βιολογικούς παράγοντες σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn .
 22.  Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος semaglutide έναντι της empagliflozin σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.
 23. Μελέτη EUTREAT (European TREsiba AudiT). Μία ευρωπαϊκή πολυκεντρική, αναδρομική, μη παρεμβατική μελέτη για την αποτελεσματικότητα του Tresiba (ινσουλίνη degludec) μετά από την αλλαγή από βασική ινσουλίνη σε έναν πληθυσμό με τύπου 1 ή τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη.
 24. Διάρκειας 24 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, 2 σκελών, παράλληλων ομάδων μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της διαχειριζόμενης από τον ασθενή έναντι της διαχειριζόμενης από τον ιατρό τιτλοποίησης της ινσουλίνης glargine U300 στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 25. Μελέτη EASE-3. Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας των χορηγούμενων από του στόματος άπαξ ημερησίως δόσεων empaglifozin ως συμπληρωματική θεραπεία σε ινσουλινοθεραπεία για περίοδο διάρκειας 26 εβδομάδων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
 26. Πολυκεντρική μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της επίδρασης του Simponi (GOlimumab) στην ποιότητα ζωής (LIFE), τη χρήση πόρων υγείας και την παραγωγικότητα στην εργασία των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα σε πραγματικές κλινικές συνθήκες στην Ελλάδα.
 27. Διεθνής, προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών που σχετίζονται με τη χρήση βασικής ινσουλίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι μόλις ή πρόσφατα ξεκίνησαν θεραπεία βασικής ινσουλίνης.
 28. Η μελέτη για την αποτελεσματικότητα σε πραγματικές συνθήκες και τα μοντέλα περίθαλψης της διαχείρισης του διαβήτη στην Ελλάδα.
 29. Μία μακροχρόνια, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για τον προσδιορισμό της επίδρασης της αλβιγλουτίδης (albiglutide), όταν αυτή προστίθεται σε συμβατικές θεραπείες που μειώνουν τη γλυκόζη αίματος στα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 30.  Μία κλινική δοκιμή για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της ινσουλίνης degludec/liraglutide (IDegLira) έναντι θεραπείας συνδυασμού βασικής/ταχείας ινσουλίνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 31.  Τα οφέλη από τη χρήση μιας συσκευής μεταφοράς δεδομένων από μετρητές γλυκόζης αίματος στην παρακολούθηση ασθενών σε αγωγή με ινσουλίνη με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.
 32.  Μία τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων, διάρκειας 24 εβδομάδων, για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος χορηγούμενης λιναγλυπτίνης 5 milligrams άπαξ ημερησίως ως επιπρόσθετης θεραπείας στη βασική ινσουλίνη σε ηλικιωμένους ασθενείς με Διαβήτη τύπου 2 με ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο.
 33.  Μελέτη REDIT-2-DIAG. Εθνική μελέτη καταγραφής των επιπτώσεων της νεφροπάθειας σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2.
 34.  Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής της τρέχουσας Κλινικής Διαχείρισης του Διαβήτη τύπου 2 σε Διαβητολογικά Κέντρα στην Ελλάδα, με στόχο τον Καθορισμό των Βασικών Κλινικών Προσεγγίσεων, των Προτύπων Θεραπείας και των Στρατηγικών Αντιμετώπισης.
 35.  Μελέτη ESH-CHOL-SHOT Trial. Υπέρταση και ΑΕΕ: Μελέτη βέλτιστης θεραπείας.
 36.  Χαρακτηριστικά και Προγνωστικοί Παράγοντες Ασθενών που εισάγονται με Σήψη σε Παθολογική Κλινική Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου: Επίδραση προηγηθείσας Επαφής με Υπηρεσίες Υγείας.
 37. Μια διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη φάσεως IV της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας μιας νέας ενδοφλέβιας φαρμακοτεχνικής μορφής της παρακεταμόλης για την αντιμετώπιση του πυρετού σε ασθενείς με λοιμώξεις
 38.  Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, 2 σκελών, παράλληλων ομάδων μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της διαχειριζόμενης από τον ασθενή έναντι της διαχειριζόμενης από τον ιατρό τιτλοποίησης της ινσουλίνης glargine U300 στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 39. Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk (FOURIER).
 40. ODYSSEY Outcomes: Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment With Alirocumab.
 41. Familial Hypercholesterolemia Registry.
 42. Μελέτη EUHASS: The European Haemophilia Safety Surveillance System.
 43. Μελέτη της επίδρασης της δαπαγλιφλοζίνης στην περιπατητική αορτική πίεση, την αρτηριακή σκληρία και τη λευκωματινουρία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 44. Έλεγχος αρτηριακής πίεσης στα Κέντρα Αριστείας της European Society of Hypertension (BP-CON-ESH)
 45. Μια πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της επίδρασης της αλλαγής της θεραπείας των ασθενών με αιμορροφιλία Α στο efmoroctocog alfa, με βάση δεδομένα κλινικών εκβάσεων και δεδομένα εκβάσεων αναφερομένων από τους ασθενείς, εντός του πλαισίου της συνήθους κλινικής πρακτικής στην ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα
 46. A MulTinational PhAse IV Study EvalUating Real World Treatment Patterns in Moderate to Severe Hemophilia A Patients Receiving Kovaltry for RoUtine ProphylaxiS (TAURUS study)
 47. Efficacy and safety of semaglutide 2.0 mg s.e. once-weekly compared to semaglutide 1.0 mg s.c. once-weekly in subjects with type2 diabetes
 48. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής για εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα
 49. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) για θεραπεία επαγωγής και συντήρησης σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα
 50. Φάσης 3 πολυκεντρική, μακροχρόνια επέκταση της μελέτης για εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα
 51. Μια τυχαιοποιημένη ,ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή ,φάσης 3 μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεματικότητας και της ασφάλειας της υποδόριας ένεσης του CT-P13 (CT-P13 SC) ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα μέτριας ως βαριάς μορφής
 52. Η επίδραση του Tirzepatide έναντι της Ντουλαγλουτίδης σε μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (SURPASS-CVOT)
 53. Μελέτη INADVANCE. Ασθενο-κεντρικές κατευθύνσεις για έγκαιρη ανακουφιστική/παρηγορική φροντίδα, υποστηρικτικά οικοσυστήματα και πρότυπα αξιολόγησης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ιδιοπαθής υπέρταση, Δευτεροπαθής υπέρταση, Υπέρταση κύησης, Μεταβολικό σύνδρομο, Σακχαρώδης διαβήτης, Διαβήτης κύησης, Οικογενής (ομόζυγος και ετερόζυγος) υπερχοληστερολαιμία, Mη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, Δυσλιπιδαιμία χρόνιας νεφρικής νόσου, Δυσλιπιδαιμία χρόνιων φλεγμονωδών νόσων εντέρου, Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα Εντέρου, Κοιλιοκάκη, Παθήσεις του ήπατος, Πυλαία υπέρταση, Μεταμόσχευση ήπατος, Αιτιολογική και επιδημιολογική διερεύνηση αλλεργικών παθήσεων στη Βόρειο Ελλάδα, Καλοήθη και κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, Ανοσολογικές κυτταροπενίες, Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα, Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, Απλαστική αναιμία, Λεμφώματα (Hodgkin και μη Hodgkin), Πολλαπλούν μυέλωμα, Οξείες και χρόνιες λευχαιμίες, Διαταραχές αιμόστασης (κληρονομικές και επίκτητες), Αιμορροφιλία – θρομβοφιλία.

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Μετρητής γ’ ακτινοβολίας, PCR, ELISA ΜΕ Η/Υ, HplcUV Gradient system, HplcUV system, HplcECD system, Δωδεκαδακτυλοσκόπιο ευθείας όρασης, Δωδεκαδακτυλοσκόπιο πλάγιας όρασης, Κολονοσκόπιο, Σύγχρονος αναλυτής πολλών δυνατοτήτων και υποστηρικτικά μηχανήματα, Σπιρόμετρο, Holter 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης, Holter 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής σκληρίας, Συσκευή προσδιορισμού του πάχους του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων, Αναλυτής πήξης, Συγκολλητινόμετρο.

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Θυροξίνη (Τ4) ορού, Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) ορού, Τριιωδοθυρονίνn (Τ3) ορού, Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) ορού, Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LΗ) ορού, Προλακτίνn ορού, Τεστοστερόνη ορού, ACTH πλάσματος, Αλδοστερόνη ορού, Αυξητική ορμόνη (HGΗ) ορού, Δραστικότητα ρενίνnς πλάσματος, Iνσουλίνη ορού, Κορτιζόλη ορού, Παραθορμόνη (ΡΤΗ) ορού (άθικτο μόριο), 17 - ΟΗ - προγεστερόνη ορού, Θειική DHEA ορού, Οιστραδιόλη ορού, 1,25(OH)2 Βιταμίνη D, 25(OH) Βιταμίνη D. HBV-DNA, HCV-RNA, παράγοντας Leiden, παράγοντας προθρομβινης, παράγονταςMTHFR, πολυμορφισμός μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE), πολυμορφισμός VEGF, ICAM, CRP, hsCRP, TIMP-2, TNF-a, VEGF, IL-6, MMP-2, MMP-9, Κορτιζόλη ούρων, Κατεχολαμίνες ούρων 24ώρου, Κατεχολαμίνες πλάσματος, Ενδοσκοπήσεις ανωτέρου-κατωτέρου πεπτικού, Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειο-Παγκρεατογραφία, Βιοψία ήπατος, Ελαστογραφία Ήπατος, Αιμοστάσεις, Απολινώσεις κιρσών, Πολυπεκτομές, Διαστολές στενώσεων-αχαλασίας, Τοποθέτηση ενδοπροθέσεων, Αφαίρεση ξένων σωμάτων, Τοποθέτηση διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας, Ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή, Αφαίρεση λίθων από το χοληδόχο πόρο, Διαστολές στενώσεων χοληφόρων, Τοποθέτηση ενδοπροθέσεων στα χοληφόρα, Ποσοτικός προσδιορισμός ολικής IgE, ποσοτικός προσδιορισμός ειδικών IgE για ευρύ φάσμα αλλεργιογόνων, δερματικές δοκιμασίες νυγμού, έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας, Γενική αίματος, περιφερικό πλακάκι, ΔΕΚ, εξέταση μυελογράμματος, PT, INR, aPTT, TT, προσδιορισμός όλων των παραγόντων πήξης, δοκιμασίες μείξης, λειτουργικότητα αιμοπεταλίων.

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες.

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εργαστήριο Βιοχημείας,Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , Καρδιολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΕΚΠΑ, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αιματολογική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Harvard Medical School, Department of Clinical Biochemistry (Vascular Disease Prevention Clinic) and Department of Surgery, Royal Free Campus, University College London Medical School, University College London (UCL), London, UK, Vascular Surgery Clinic, Dedinje Cardiovascular Institute, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, Biomedical Department of Internal Medicine and Medical Specialties, University of Palermo, Palermo, Italy, Department of Medicine, Veterans Affairs Medical Center, Washington DC.

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Σοφία Βακαλοπούλου Καθηγήτρια svakalop@auth.gr
Όλγα Γιουλεμέ Καθηγητής giouleme@auth.gr
Μιχαήλ Δούμας Αναπληρωτής Καθηγητής doumasm@auth.gr
2310992899
Κωνσταντίνος Πετίδης Επίκουρος Καθηγητής petidis@auth.gr

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.