Δημοσίευση

Whole-genome methylation sequencing reveals distinct impact of differential methylations on gene transcription in prostate cancer.

ΤίτλοςWhole-genome methylation sequencing reveals distinct impact of differential methylations on gene transcription in prostate cancer.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsYu, Y. P., Ding Y., Chen R., Liao S. G., Ren B-G., Michalopoulos A., Michalopoulos G., Nelson J., Tseng G. C., & Luo J-H.
JournalAm J Pathol
Volume183
Issue6
Pagination1960-70
Date Published2013 Dec
ISSN1525-2191
Λέξεις κλειδιάAged, CpG Islands, DNA Methylation, Genome, Human, Genome-Wide Association Study, Humans, Male, Middle Aged, Prostatic Neoplasms, Transcription, Genetic
Abstract

DNA methylation is one of the most important epigenetic mechanisms in regulating gene expression. Genome hypermethylation has been proposed as a critical mechanism in human malignancies. However, whole-genome quantification of DNA methylation of human malignancies has rarely been investigated, and the significance of the genome distribution of CpG methylation is unclear. We performed whole-genome methylation sequencing to investigate the methylation profiles of 13 prostate samples: 5 prostate cancers, 4 matched benign prostate tissues adjacent to tumor, and 4 age-matched organ-donor prostate tissues. Alterations of methylation patterns occurred in prostate cancer and in benign prostate tissues adjacent to tumor, in comparison with age-matched organ-donor prostates. More than 95% alterations of genome methylation occurred in sequences outside CpG islands. Only a small fraction of the methylated CpG islands had any effect on RNA expression. Both intragene and promoter CpG island methylations negatively affected gene expression. However, suppressions of RNA expression did not correlate with levels of CpG island methylation, suggesting that CpG island methylation alone might not be sufficient to shut down gene expression. Motif analysis revealed a consensus sequence containing Sp1 binding motif significantly enriched in the effective CpG islands.

DOI10.1016/j.ajpath.2013.08.018
Alternate JournalAm. J. Pathol.
PubMed ID24113458
Grant ListR01 CA098249 / CA / NCI NIH HHS / United States
R01-CA098249 / CA / NCI NIH HHS / United States

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.