Μάθημα

Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων / Pharmaceutical Business Administration
Κωδικός ΜΙΦΓ0014
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Παναγιώτης Μπαμίδης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 600000119

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία (2016-2018)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Υποχρεωτικό 3 2 6

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600126236
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές διοίκησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και θα μπορούν με το πέρας του μαθήματος:
-να προσδιορίζουν την ιδιοτυπία των προκλήσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση μιας φαρμακευτικής επιχείρισης/οργανισμού.
-να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα ζητήματα & προβλήματα διοίκησης τέτοιων μονάδων αλλά και γενικότερα μονάδων που σχετίζονται με την φροντίδα και τις υπηρεσίες υγείας.
-Να κατανοούν τη σημασία και το περιεχόμενο του σχεδιασμού προγραμματισμού με παραδείγματα από τον χώρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των υπηρεσιών υγείας
-Να κατανοούν την σημασία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και τις βασικές λειτουργίες της εστιάζοντας στον φαρμακευτικό αλλά και γενικότερα στον υγειονομικό τομέα
-Να κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι αρχές της διοίκησης ασκούνται για την επίτευξη αποδεκτών λύσεων που μεγιστοποιούν το εταιρικό αλλά και το κοινωνικό όφελος
-Να εξηγούν γιατί η επικοινωνία είναι απαραίτητη στην αποτελεσματική διοίκηση τέτοιων οργανισμών
-Να αντιλαμβάνονται τον ορισμό, τη σημασία και τα είδη της οργάνωσης, της τμηματοποίησης αλλά να αναλύουν ένα οργανόγραμμα μιας τέτοιας μονάδας
-Να αναγνωρίζουν τα επιχειρησιακά προβλήματα στον χώρο της ανάπτυξης των φαρμακευτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων
-Να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών Ηγεσίας καθώς και να χρησιμοποιούν το διευθυντικό πλέγμα
-Να εξηγούν την αναγκαιότητα του ελέγχου και να εντοπίζουν πιθανές παρενέργειες της διαδικασίας ελέγχου
-Να μπορούν να αναλύουν και να εφαρμόζουν μεθοδολογίες ελέγχου ποιότητας
-Να κατανοούν τη σημασία της έννοιας του μάρκετιγκ (κλασσικού και ψηφιακού) στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις/υπηρεσίες
-Να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων της πληροφορίας και επικοινωνίας στην άσκηση διοίκησης και σχεδίασης της στρατηγικής ενός φαρμακευτικού οργανισμού
-
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Βασικές αρχές διοίκησης. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας. Εισαγωγή στη θεωρία της διοίκησης. Διαδικασία και βάσεις Σχεδιασμού.
-Στελέχωση και Προγραμματισμός. Μοντέλα Στελέχωσης. Παρακίνηση Προσωπικού. Επικοινωνία μέσα στον Οργανισμό. Επίλυση συγκρούσεων. Ανάπτυξη προσωπικού. Αξιολόγηση προσωπικού.
-Αναγκαιότητα και ιστορική εξέλιξη της διασφάλισης ποιότητας στον χώρο παροχής υπηρεσιών. Συστήματα ποιότητας. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας.
-Οργανισμοί πιστοποίησης. Η «ποιότητα» στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
-Συνέργεια και επικάλυψη συστημάτων ποιότητας. Διοίκηση Ολικής ποιότητας. Διοίκηση Ολικής ποιότητας
-Σύστημα διαχείρισης γνώσης στους φορείς/οργανισμούς φαρμεκευτικών υπηρεσιών/φροντίδας υγείας
-Η χρήση της πληροφορικής στη διοίκηση των φαρμακευτικών οργανισμών/επιχειρήσεων
-Η έννοια του μάρκετιγκ (κλασσικού και ψηφιακού) στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις/υπηρεσίες. Εννοιολογική προσέγγιση - στόχοι - χαρακτηριστικά και χρησιμότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Μάρκετινγκ
-δίκτυα εικονικών οργανισμών
Λέξεις Κλειδιά
Διοίκηση επιχειρήσεων, σχεδιασμός διοίκησης, στελέχωση, παρακίνηση προσωπικού, έλεγχος ποιότητας, στατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση γνώσης, μάρκετιγκ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 37 1,2
Εργαστηριακή Άσκηση 3 0,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 25 0,8
Εκπόνηση μελέτης (project) 37 1,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 14 0,5
Εξετάσεις 34 1,1
Σύνολο 150 5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Marketing στις υπηρεσίες υγείας
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12831456
Έκδοση: 1η/2011
Συγγραφείς: Παύλος Αντ. Σαράφης
ISBN: 978-960-452-132-6
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κωσταγιόλας Π., Κατεϊλίδου Δ., Χατζοπούλου Μ. Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, Παπασωτηρίου 2009
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-06-2016

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.