Μάθημα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ / Medical Informatics II
Κωδικός ΙΑ0277
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ιωάννα Χουβαρδά
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000275

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 2 1 2

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600150388
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΠΕΙΚ
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0276 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα στοιχεία γνώσης σε θέματα σχετικά με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής στην παροχή υπηρεσιών υγείας, που θα τους είναι απαραίτητα στη μετέπειτα άσκηση της ιατρικής. Έτσι έμφαση δίνεται σε θέματα όπως συστήματα τηλεϊατρικής, ηλεκτρονικών φακέλων υγείας και συστημάτων στήριξης απόφασης στην ιατρική. Ιδιαίτερη επίσης αναφορά γίνεται σε θέματα υπηρεσιών υγείας τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε νοσοκομειακό επίπεδο, όπως και στο επίπεδο της κατ’ οίκον φροντίδας πάντα μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεματικής. Τέλος, καλύπτονται ειδικότερα θέματα του ευρύτερου πεδίου της σύγχρονης έρευνας στην Ιατρική Πληροφορική.
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Κατανοούν τις βασικές εκείνες έννοιες που σχετίζονται με τη δομή και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων φροντίδας υγείας
• Αντιλαμβάνονται τις απαραίτητες ορολογίες και τη σημασία πάνω σε θέματα που άπτονται της τηλεματικής στην υγεία
• Περιγράφουν με λογικά βήματα ιατρικές διαδικασίες και προβλήματα σύγρονων πληροφορικών συστημάτων
• Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και να συζητούν τα σχετικά με αυτόν θέματα
• Αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας μέσω τηλεϊατρικών συστημάτων και συστημάτων στήριξης απόφασης
• Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους
• Κατανοούν το περιεχόμενο και τη σημασία της ειδικότερων ερευνητικών θεμάτων ιατρικής πληροφορικής
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
α/α Θέμα
1 Θ Εισαγωγή, Βασικές έννοιες δόμησης Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου – Φακέλου Υγείας - πρότυπα
2 Θ Βασεις δεδομένων και φάκελος ασθενή
3 Ε Παραδείγματα φακέλων υγείας
4 Ε Παραδείγματα συστημάτων συλλογής ιατρικών δεδομένων - ερωτηματολόγια
5 Θ Επικοινωνία ανθρώπου μηχανής , Σχεδίαση και Αξιολόγηση Διεπαφών Χρηστών.
6 E Παραδείγματα διεπαφών στην καθημερινή χρήση εφαρμογών.
7 Θ Τηλεϊατρική και παροχή ιατρικής φροντίδας
8 E Συστήματα κατ’ οίκον φροντίδας και παρακολούθησης ασθενή και αισθητήρες
9 Θ Βιοιατρικό σήμα
10 E Παραδείγματα Επεξεργασίας Βιοϊατρικού Σήματος και Matlab
11 Θ Βιοιατρική εικόνα
12 E Παραδείγματα Επεξεργασίας Βιοϊατρικής Εικόνας και Matlab
13 Θ Συστήματα στήριξης απόφασης - Αξιολόγηση ΣΣΑ στην ιατρική πράξη
14 συζήτηση-παρουσιαση εργασιών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Λόγω της φύσης του μαθήματος, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε όλα τα επίπεδα.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 16 0,6
Εργαστηριακή Άσκηση 10 0,4
Εκπόνηση μελέτης (project) 8 0,3
Εξετάσεις 18 0,7
Σύνολο 52 2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι τελικές γραπτές εξετάσεις θα αντιστοιχούν στο 70% του τελικού βαθμού. Το υπόλοιπο 30% του βαθμού θα αντιστοιχεί στις αξιολογήσεις των εργαστηρίων. Ο βαθμός των εργαστηρίων δεν διατηρείται σε επόμενα έτη.
Εργασίες με χαρακτηρα ενισχυσης της βαθμολογιας μπορούν να εκπονηθούν, κατόπιν συνενόησης με τους διδάσκοντες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Ν. Καρανικόλας: Πληροφορική και επαγγέλματα υγείας. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010, ISBN 978-960-6759-57-4
• Παντελής Αγγελίδης, Τηλεϊατρική, Έξυπνες Κάρτες, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, σοφία A.E., 2011, ISBN 978-960-6706-43-1,
• Handbook of Medical Informatics, JH van Bemmel and M. Musen, Edts, Springer, 1997.
• Artificial Intelligence in Medicine, S. Andreassen et al (Edts), Health Technology and Informatics, vol. 10, IOS Press, 1993.
• Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine / by Edward H. Shortliffe (Editor), Lawrence M. Fagan, Gio Wiederhold, Leslie E., Perreault. Publisher: Springer Verlag; 2nd edition (November 2000).
• Information Technology for the health professionals, L Burke, B. Weill, Prentice Hall, 2000.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Ν. Καρανικόλας: Πληροφορική και επαγγέλματα υγείας. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010, ISBN 978-960-6759-57-4
• Παντελής Αγγελίδης, Τηλεϊατρική, Έξυπνες Κάρτες, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, σοφία A.E., 2011, ISBN 978-960-6706-43-1,
• Handbook of Medical Informatics, JH van Bemmel and M. Musen, Edts, Springer, 1997.
• Artificial Intelligence in Medicine, S. Andreassen et al (Edts), Health Technology and Informatics, vol. 10, IOS Press, 1993.
• Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine / by Edward H. Shortliffe (Editor), Lawrence M. Fagan, Gio Wiederhold, Leslie E., Perreault. Publisher: Springer Verlag; 2nd edition (November 2000).
• Information Technology for the health professionals, L Burke, B. Weill, Prentice Hall, 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-05-2019

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.