Μάθημα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / Medical Statistics
Κωδικός ΙΑ0278
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Άννα-Μπεττίνα Χάιδιτς
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 200000276

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 1 1 2,5

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600150224
Τμήμα Διδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Για κάθε ενότητα τα επιδιωκώμενα αποτελέσματα είναι τα εξής:
1 Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων
• Διαχωρισμός των ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών και οι διάφοροι τύποι των δεδομένων
• Παρουσίαση και σύνοψη των δεδομένων με το κατάλληλο τρόπο
• Υπολογισμός και ερμηνεία των γραφημάτων
• Κατανόηση των χαρακτηριστικών της κανονικής κατανομής και της διαφοράς τους από τις ασύμμετρες κατανομές
2 Μέτρα κεντρικής θέσης και διασποράς
• Υπολογισμός των μέτρων κεντρικής θέσης και διασποράς
• Κατανόηση της χρήσης των κατάλληλων μέτρων κεντρικής θέσης και διασποράς για τη σύνοψη δεδομένων με κανονική και ασύμμετρη κατανομή
• Περιγραφή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τα μέτρα κεντρικής θέσης και διασποράς
3 Πληθυσμοί και δείγματα
• Κατανόηση των διαφορών των μετρήσεων μεταξύ του πληθυσμού και του δείγματος
• Τρόποι επιλογής ενός τυχαίου δείγματος από έναν πληθυσμό
• Κατανόηση των τύπων τυχαίων δειγματοληψιών και καταλληλότητα εφαρμογής τους
• Εκτίμηση της ακρίβειας και της αμεροληψίας της δειγματοληψίας
• Αναγνώριση των μειονεκτημάτων των μη τυχαίων δειγμάτων
4 Η κανονική κατανομή
• Αναγνώριση των ιδιοτήτων της κανονικής κατανομής
• Μετασχηματισμός μιας κανονικής κατανομής σε τυπική κανονική κατανομή
• Υπολογισμός διάφορων πιθανοτήτων με βάση τη τυπική κατανομή
• Εύρεση κριτικών τιμών από τον πίνακα της κανονικής κατανομής
• Κατανόηση των ιδιοτήτων της δειγματοληπτικής κατανομής
• Εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ της τυπικής απόκλισης και του τυπικού σφάλματος της μέσης τιμής
5 Έλεγχος υποθέσεων
• Διατύπωση της μηδενικής και της εναλλακτικής υπόθεσης
• Κατανόηση της έννοιας της τιμής P, του επιπέδου σημαντικότητας και της αντίστοιχης κριτικής τιμής
• Ελέγχος και εκτίμηση της στατιστικά σημαντικής διαφοράς
• Διαχωρισμός μεταξύ του μονόπλευρου και αμφίπλευρου ελέγχου
• Κατανόηση των σφαλμάτων τύπου Ι και ΙΙ και πότε αυξάνει η ισχύς μιας μελέτης
6 Παραμετρικές δοκιμασίες ενός δείγματος
• Κατανόηση εφαρμογής δοκιμασίας Ζ και δοκιμασίας t
• Διατύπωση της μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης στον έλεγχο υπόθεσης ενός δείγματος
• Υπολογισμός της δοκιμασίας Ζ και t
• Ανάγνωση και εύρεση των κριτικών τιμών από τους πίνακες της t κατανομής
• Ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τη δοκιμασία
• Υπολογισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης
7 Παραμετρικές δοκιμασίες δύο δειγμάτων
• Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων δειγμάτων
• Διατύπωση της μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης στον έλεγχο υπόθεσης μεταξύ δύο ανεξάρτητων ή εξαρτημένων δειγμάτων
• Υπολογισμός της δοκιμασίας t για δύο ανεξάρτητα ή εξαρτημένα δείγματα
• Ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τις δοκιμασίες
• Υπολογισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης
8 Ανάλυση διακύμανσης
• Διατύπωση της μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης στον έλεγχο υπόθεσης μεταξύ τριών ή και περισσοτέρων ανεξάρτητων δειγμάτων
• Κατανόηση του προβλήματος των πολλαπλών συγκρίσεων κι ο τρόπος διόρθωσής του
• Κατανοήση του τρόπου υπολογισμού του λόγου F με τις εκτιμήσεις των διακυμάνσεων
• Ανάγνωση και εύρεση των κριτικών τιμών από τον πίνακα της F-κατανομής
• Διαμόρφωση του πίνακα της ανάλυσης διακύμανσης
• Διαδικασίες πολλαπλών συγκρίσεων
9 Συντελεστής συσχέτισης
• Κατανόηση της σημασίας του συντελεστή συσχέτισης
• Εκτίμηση της εφαρμογής διαφορετικών συντελεστών συσχέτισης ανάλογα με τους τύπους των δεδομένων
• Υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης Pearson
• Υπολογισμός του μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης Pearson
10 Δοκιμασία χ2
• Κατανοήση της εφαρμογής του κριτηρίου χ2
• Υπολογισμός της δοκιμασίας καλής προσαρμογής με ίσο και αναλογικό αριθμό αναμενόμενων συχνοτήτων
• Υπολογισμός της δοκιμασίας χ2 για ανεξαρτησία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
• Διαμόρφωση του πίνακα συνάφειας
• Υπολογισμός της δοκιμασίας χ2 για τετράπτυχο (2x2)
• Υπολογισμός της δοκιμασίας Ζ για σύγκριση δύο ποσοστών σε τετράπτυχο πίνακα
• Εφαρμογή της δοκιμασίας Mc Nemar για εξαρτημένα δείγματα
11 Μη παραμετρικές δοκιμασίες
• Κατανόηση της χρησιμότητας των μη-παραμετρικών δοκιμασιών
• Αναγνώριση της παραμετρικής δοκιμασίας που εφαρμόζεται στην αντίστοιχη σύγκριση
• Εφαρμογή της δοκιμασίας Mann-Whitney για τη σύγκριση δύο ανεξάρτητων δειγμάτων
• Εφαρμογή της δοκιμασίας Wilcoxon για τη σύγκριση δύο εξαρτημένων δειγμάτων
• Εφαρμογή της δοκιμασίας Kruskal-Wallis για τη σύγκριση τριων και παραπάνω ανεξάρτητων δειγμάτων
• Εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των μη-παραμετρικών δοκιμασιών
12 Διαγνωστικές δοκιμασίες
• Υπολογισμός και ερμηνεία ευαισθησίας, ειδικότητας, προγνωστικής αξίας του θετικού και αρνητικού αποτελέσματος
• Κατανόηση των περιορισμών στη χρήση των θετικών και αρνητικών προγνωστικών αξιών
• Ερμηνεία της καμπύλης ROC
13 Ανάλυση επιβίωσης
• Απόφαση για τα δεδομένα όπου εφαρμόζεται η ανάλυση επιβίωσης
• Κατανόηση της έννοιας των αποκομμένων δεδομένων
• Υπολογισμός και ερμηνεία των πινάκων επιβίωσης
• Ερμηνεία των καμπυλών Kaplan-Meier
• Σύγκριση δύο καμπυλών επιβίωσης με τη δοκιμασία Log rank
• Εκτίμηση των παραδοχών που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή της δοκιμασίας Log-rank
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μάθημα
1 Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων

2 Μέτρα κεντρικής θέσης και διασποράς

3 Πληθυσμοί και δείγματα

4 Η κανονική κατανομή

5 Έλεγχος υποθέσεων
6 Παραμετρικές δοκιμασίες ενός δείγματος

7 Παραμετρικές δοκιμασίες δύο δειγμάτων
8 Ανάλυση διακύμανσης
9 Συσχέτιση δύο ποσοτικών μεταβλητών
10 Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών
11 Μη παραμετρικές δοκιμασίες
12 Διαγνωστικές δοκιμασίες
13 Ανάλυση επιβίωσης

Λέξεις Κλειδιά
Ιατρική Στατιστική, Βιοστατιστική
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus
Διαλέξεις 39 1,5
Φροντιστήριο 26 1
Σύνολο 65 2,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιατρική Στατιστική: Βασικές αρχές. Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ,Χάιδιτς Α-Μ. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2013.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-10-2016

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.