Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νέα μέλη ΔΕΠ, στους υποψήφιους διδάκτορες, στους ακαδημαϊκούς υποτρόφους και στους άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες του Τμήματος.

Στόχοι του προγράμματος είναι η επαφή του εκπαιδευτή με τη φιλοσοφία της διδασκαλίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σημερινής νεολαίας, τις στρατηγικές ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των φοιτητών Ιατρικής, τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, τα θέματα βιοηθικής και δεοντολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και άλλα θέματα που συμβάλλουν στη βελτίωση του παρεχόμενου διδακτικού έργου.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών απευθύνεται κυρίως στα νέα μέλη ΔΕΠ, στους υποψήφιους διδάκτορες, πανεπιστημιακούς υποτρόφους, ΠΔ 407, ακαδημαϊκούς υποτρόφους (fellowship), και στους άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες του Τμήματος Ιατρικής. Είναι υποχρεωτικό για όλα τα νέα μέλη ΔΕΠ και ακαδημαϊκούς υποτρόφους και προαιρετικό για τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ και άμισθους επιστημονικοί συνεργάτες. Στόχοι του προγράμματος είναι η επαφή του εκπαιδευτή με τη φιλοσοφία της διδασκαλίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σημερινής νεολαίας, τις στρατηγικές ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των φοιτητών Ιατρικής, τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, την ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία, τα θέματα βιοηθικής και δεοντολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και άλλα θέματα που συμβάλλουν στη βελτίωση του παρεχόμενου διδακτικού έργου. Στο εν λόγω πρόγραμμα εισηγητές είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, πολλοί εκ των οποίων έχουν κάνει μετεκπαίδευση στα θέματα αυτά, καθώς και μέλη άλλων Τμημάτων που έχουν εμπλέκονται στην Ιατρική Εκπαίδευση, και των Τμημάτων Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής και Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Όλοι οι διδάσκοντες λαμβάνουν μέρος ως εκπαιδευόμενοι πρώτα σε ένα σύντομο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών υπόκειται σε ανώνυμη αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους στο τέλος της εκπαίδευσης, η οποία παρουσιάζεται παρουσία του Προέδρου της Σχολής, των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων, με στόχο την συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του προγράμματος από το Γραφείο Εκπαίδευσης του Τμήματος Ιατρικής.

Το Σεμινάριο Μεθοδολογίας - Έρευνας απευθύνεται κατά προτεραιότητα στα νέα μέλη ΔΕΠ και παράλληλα στους υποψήφιους διδάκτορες, πανεπιστημιακούς υποτρόφους, ΠΔ 407, ακαδημαϊκούς υποτρόφους (fellowship), και στους άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες του Τμήματος Ιατρικής. Συνιστάται η συμμετοχή αλλά είναι προαιρετικό για τα μέλη ΔΕΠ. Στόχοι του προγράμματος είναι η επαφή και εμβάθυνση των μελών ΔΕΠ σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας, τη σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου, την υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε φορείς προς έγκριση και χρηματοδότηση, η ενημέρωση σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν την ερευνητική δραστηριότητα, ο σωστός σχεδιασμός και διεξαγωγή πρωτοκόλλων και μελετών σε ανθρώπους, πειραματόζωα, κυτταρικές σειρές, η διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος, ο έλεγχος μεταβλητών, ο υπολογισμός μεγέθους απαιτούμενου δείγματος, η κατάλληλη στατιστική δοκιμασία και ανάλυση, μέθοδοι τυχαιοποίησης, τυφλότητας, μετάφραση/επικύρωση ερευνητικών εργαλείων διερεύνησης αποτελέσματος (outcome research), συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις, κριτική ανάγνωση/κρίση εργασίας, συγγραφή εργασίας και διαδικασίες υποβολής, βιβλιογραφικοί δείκτες και λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής και διαχείρισης βιβλιογραφίας. Στο εν λόγω πρόγραμμα εισηγητές είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, πολλοί εκ των οποίων έχουν κάνει μετεκπαίδευση ή διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος “Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία” καθώς και μέλη άλλων Τμημάτων που έχουν εμπλέκονται στην Μεθοδολογία έρευνας, ανάλυση δεδομένων, στατιστική επεξεργασία, κ.α. Το πρόγραμμα υπόκειται σε ανώνυμη αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους στο τέλος της εκπαίδευσης, η οποία παρουσιάζεται παρουσία του Προέδρου της Σχολής, με στόχο την συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του προγράμματος από το Γραφείο Εκπαίδευσης του Τμήματος Ιατρικής.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.