Ερευνητικά προγράμματα

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας. Η πολιτική αριστείας τροφοδοτεί με κίνητρα το ανθρώπινο δυναμικό και αφορά στην ενθάρρυνση της επιστημονικής διάκρισης των ερευνητών σε όλα τα πεδία. Η επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων, η δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτομία, είναι συστατικά της πολιτικής αριστείας.

 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα

Α' Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Rare diseases: Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: Mechanism and Biomarkers

Α' Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Rare diseases: Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: Mechanism and Biomarkers

Α' Καρδιολογική Κλινική

Μελέτη CHALLENGE (Πανελλήνια Καταγραφή Ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες), Πανελλήνια Καταγραφή Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση, Καταγραφή ROPAC (Πανευρωπαϊκή Καταγραφή Εγκυμοσύνης σε Ασθενείς με Καρδιοπάθειες)

Α' Καρδιολογική Κλινική

Μελέτη CHALLENGE (Πανελλήνια Καταγραφή Ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες), Πανελλήνια Καταγραφή Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση, Καταγραφή ROPAC (Πανευρωπαϊκή Καταγραφή Εγκυμοσύνης σε Ασθενείς με Καρδιοπάθειες)

Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική

Εισαγωγικά στοιχεία
Το ερευνητικό έργο αποτελεί τον τρίτο βασικό άξονα καθημερινής δραστηριότητας των μελών της Α' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ και έχει ως στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας σε όλους τους τομείς της σύγχρονης Μαιευτικής και Γυναικολογίας, με τελικό πάντα σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας προς τον θήλυ πληθυσμό.

Πρωτόκολλα ερευνητικών μελετών
Kάθε ένα από τα ειδικά τμήματα της Κλινικής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συντάσσει ερευνητικά πρωτόκολλα και προσπαθεί συνεχώς να ακολουθεί τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες για την πραγματοποίηση, τήρηση και αξιολόγησή τους. Tα ερευνητικά πρωτόκολλα τίθενται υπ' όψιν του διευθυντού και των μελών της Κλινικής και εκτίθενται σε συζήτηση και κριτική κατά τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής, όπου επιζητείται και η αρωγή των συναδέλφων για την πληρέστερη δυνατή υλοποίησή τους.

Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών
Kάθε μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Κλινικής υποχρεούται να συντάξει, να εργασθεί, και να συντελέσει στην ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών μελετών, αντικείμενο των οποίων αποτελεί είτε η γενική Μαιευτική-Γυναικολογία είτε οι επί μέρους τομείς της. Kάθε πρόταση ερευνητικής μελέτης υποβάλλεται στο διευθυντή της Κλινικής, συζητείται στις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής και, εάν αυτή γίνει αποδεκτή και όταν απαιτείται, επιζητείται η έγκριση της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου. Kατά κανόνα, η πραγματοποίηση ερευνητικών μελετών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ μελών της Κλινικής από το ίδιο ή διαφορετικά τμήματα, συχνά δε και προϊόν συνεργασίας με άλλους συναδέλφους ιατρούς ή μη ιατρούς εντός του νοσοκομείου, του πανεπιστημίου και άλλων μονάδων, νοσοκομείων και πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις
Tο επιστημονικό προσωπικό της Κλινικής μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εκπονούμενων ερευνητικών μελετών, υπό τη μορφή ανακοινώσεων (προφορικών ή αναρτημένων) σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συμπόσια, επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνόδους ή/και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Ιδιαίτερη φροντίδα λαμβάνεται για τη δημοσίευση εργασιών των μελών της Κλινικής σε αναγνωρισμένα υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής με υψηλό συντελεστή απήχησης.

Διοργανώσεις επιστημονικών εκδηλώσεων
Κάθε ειδικό τμήμα της Κλινικής υποχρεούται στην οργάνωση ανά έτος, διετία ή τριετία επιστημονικών εκδηλώσεων μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας. Για κάθε επιστημονική εκδήλωση ορίζεται από τον διευθυντή της Κλινικής ο κύριος υπεύθυνος καθώς και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, τα οποία στη συνέχεια αναλαμβάνουν  τη διεκπεραίωση όλων των οργανωτικών θεμάτων για την πραγματοποίηση της επιστημονικής εκδήλωσης.

Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής, η Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ δικαιούται να χορηγήσει διδακτορικές διατριβές. Στόχος της Κλινικής είναι η χορήγηση αυτής της δυνατότητας σε επιστήμονες οι οποίοι επιδεικνύουν ιδιαίτερη έφεση προς ερευνητική δραστηριότητα, διάθεση αγαστής συνεργασίας με τα μέλη της Κλινικής και αρμόζουσα προσωπικότητα και ακαδημαϊκό ήθος.

 

Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική

Εισαγωγικά στοιχεία
Το ερευνητικό έργο αποτελεί τον τρίτο βασικό άξονα καθημερινής δραστηριότητας των μελών της Α' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ και έχει ως στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας σε όλους τους τομείς της σύγχρονης Μαιευτικής και Γυναικολογίας, με τελικό πάντα σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας προς τον θήλυ πληθυσμό.

Πρωτόκολλα ερευνητικών μελετών
Kάθε ένα από τα ειδικά τμήματα της Κλινικής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συντάσσει ερευνητικά πρωτόκολλα και προσπαθεί συνεχώς να ακολουθεί τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες για την πραγματοποίηση, τήρηση και αξιολόγησή τους. Tα ερευνητικά πρωτόκολλα τίθενται υπ' όψιν του διευθυντού και των μελών της Κλινικής και εκτίθενται σε συζήτηση και κριτική κατά τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής, όπου επιζητείται και η αρωγή των συναδέλφων για την πληρέστερη δυνατή υλοποίησή τους.

Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών
Kάθε μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Κλινικής υποχρεούται να συντάξει, να εργασθεί, και να συντελέσει στην ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών μελετών, αντικείμενο των οποίων αποτελεί είτε η γενική Μαιευτική-Γυναικολογία είτε οι επί μέρους τομείς της. Kάθε πρόταση ερευνητικής μελέτης υποβάλλεται στο διευθυντή της Κλινικής, συζητείται στις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής και, εάν αυτή γίνει αποδεκτή και όταν απαιτείται, επιζητείται η έγκριση της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου. Kατά κανόνα, η πραγματοποίηση ερευνητικών μελετών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ μελών της Κλινικής από το ίδιο ή διαφορετικά τμήματα, συχνά δε και προϊόν συνεργασίας με άλλους συναδέλφους ιατρούς ή μη ιατρούς εντός του νοσοκομείου, του πανεπιστημίου και άλλων μονάδων, νοσοκομείων και πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις
Tο επιστημονικό προσωπικό της Κλινικής μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εκπονούμενων ερευνητικών μελετών, υπό τη μορφή ανακοινώσεων (προφορικών ή αναρτημένων) σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συμπόσια, επιστημονικές συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνόδους ή/και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Ιδιαίτερη φροντίδα λαμβάνεται για τη δημοσίευση εργασιών των μελών της Κλινικής σε αναγνωρισμένα υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής με υψηλό συντελεστή απήχησης.

Διοργανώσεις επιστημονικών εκδηλώσεων
Κάθε ειδικό τμήμα της Κλινικής υποχρεούται στην οργάνωση ανά έτος, διετία ή τριετία επιστημονικών εκδηλώσεων μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας. Για κάθε επιστημονική εκδήλωση ορίζεται από τον διευθυντή της Κλινικής ο κύριος υπεύθυνος καθώς και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, τα οποία στη συνέχεια αναλαμβάνουν  τη διεκπεραίωση όλων των οργανωτικών θεμάτων για την πραγματοποίηση της επιστημονικής εκδήλωσης.

Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής, η Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ δικαιούται να χορηγήσει διδακτορικές διατριβές. Στόχος της Κλινικής είναι η χορήγηση αυτής της δυνατότητας σε επιστήμονες οι οποίοι επιδεικνύουν ιδιαίτερη έφεση προς ερευνητική δραστηριότητα, διάθεση αγαστής συνεργασίας με τα μέλη της Κλινικής και αρμόζουσα προσωπικότητα και ακαδημαϊκό ήθος.

 

Α' Οφθαλμολογική Κλινική
 • Thessaloniki Eye Study (1999-2005): η μεγαλύτερη μελέτη με βάση τον πληθυσμό για το γλαύκωμα και την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.
 • EUREYE Study (2000-2007): πανευρωπαϊκή μελέτη βασισμένη στον Eυρωπαικό πληθυσμό σχετικά με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD).
 • GlaucoGENE Study (2006-2009): μελέτη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου γενετικής επιδημιολογίας στο γλαύκωμα.
 • Thessaloniki Eye Study: 10-year incidence of glaucoma and age related macula degeneration (2012-2015): μελέτη 10ετούς επίπτωσης γλαυκώματος και ΗΕΩ στον πληθυσμό του Thessaloniki Eye Study.
 • EyeWatch System: Surgical Clinical Trial evaluating eyeWatch System/device (2017-ongoing): πιλοτική μελέτη για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα εξωτερικά ρυθμιζόμενων βαλβίδων σε γλαυκωματικούς ασθενείς.
 • An investigation of glaucoma screening effeciveness (2019-ongoing): μελέτη για την έγκαιρη διάγνωση γλαυκώματος στον γενικό πληθυσμό και σε ομάδες υψηλού κινδύνου με βάση διάφορες απεικονιστικές μεθόδους.
 • Studying the genetic basis of Inherited Retinal Diseases in Greece (GRID study, 2019-ongoing): Μελέτη με σκοπό τη διάγνωση και γενετική διερεύνηση ασθενών με κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς (όπως η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, νόσος Stargardt και άλλες) με διεθνείς συνεργασίες.

Αναλυτικός κατάλογος ερευνητικών προγραμμάτων
 
Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών εφαρμογών στην Οφθαλμολογία (LaRCAO):
Το Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία (LaRCAO) της Α΄Οφθαλμολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 2000 από τον Φώτη Τοπούζη. Η κύρια ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου LaRCAO αποτελείται από επιστήμονες από τους τομείς της Οφθαλμολογίας και της Ιατρικής Πληροφορικής και από τους αρμόδιους εκπαιδευμένους τεχνικούς. Το LaRCAO είναι πιστοποιημένο μέλος του European Vision Institute Clinical Research Network (EVICR.net) και είναι αφιερωμένο στην πραγματοποίηση της κλινικής έρευνας στην Οφθαλμολογία με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
 

Α' Οφθαλμολογική Κλινική
 • Thessaloniki Eye Study (1999-2005): η μεγαλύτερη μελέτη με βάση τον πληθυσμό για το γλαύκωμα και την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.
 • EUREYE Study (2000-2007): πανευρωπαϊκή μελέτη βασισμένη στον Eυρωπαικό πληθυσμό σχετικά με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD).
 • GlaucoGENE Study (2006-2009): μελέτη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου γενετικής επιδημιολογίας στο γλαύκωμα.
 • Thessaloniki Eye Study: 10-year incidence of glaucoma and age related macula degeneration (2012-2015): μελέτη 10ετούς επίπτωσης γλαυκώματος και ΗΕΩ στον πληθυσμό του Thessaloniki Eye Study.
 • EyeWatch System: Surgical Clinical Trial evaluating eyeWatch System/device (2017-ongoing): πιλοτική μελέτη για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα εξωτερικά ρυθμιζόμενων βαλβίδων σε γλαυκωματικούς ασθενείς.
 • An investigation of glaucoma screening effeciveness (2019-ongoing): μελέτη για την έγκαιρη διάγνωση γλαυκώματος στον γενικό πληθυσμό και σε ομάδες υψηλού κινδύνου με βάση διάφορες απεικονιστικές μεθόδους.
 • Studying the genetic basis of Inherited Retinal Diseases in Greece (GRID study, 2019-ongoing): Μελέτη με σκοπό τη διάγνωση και γενετική διερεύνηση ασθενών με κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς (όπως η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, νόσος Stargardt και άλλες) με διεθνείς συνεργασίες.

Αναλυτικός κατάλογος ερευνητικών προγραμμάτων
 
Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών εφαρμογών στην Οφθαλμολογία (LaRCAO):
Το Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία (LaRCAO) της Α΄Οφθαλμολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 2000 από τον Φώτη Τοπούζη. Η κύρια ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου LaRCAO αποτελείται από επιστήμονες από τους τομείς της Οφθαλμολογίας και της Ιατρικής Πληροφορικής και από τους αρμόδιους εκπαιδευμένους τεχνικούς. Το LaRCAO είναι πιστοποιημένο μέλος του European Vision Institute Clinical Research Network (EVICR.net) και είναι αφιερωμένο στην πραγματοποίηση της κλινικής έρευνας στην Οφθαλμολογία με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
 

Α' Παιδιατρική Κλινική

Μακροπρόθεσμη, πολυκεντρική, διαχρονική, μετεγκριτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του HUMIRA@ (Αδαλιμουμάμπη) σε παιδιά με μέτρια έως σοβαρή ενεργό πολυαθρική ή πολυαρθρικής μορφής νεανική ι, Μια ανοιχτή μακροπρόθεσμη, προοπτική μελέτη παρατήρησης για την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Ilaris σε ασθενείς με σχετιζόμενα με την κρυοπυρίνη αυτοφλεμονώδη περιοδικά σύνδρομα., Φάρμακο-επαγρύπνιση σε ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (NIA) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες και / ή μεθοτρεξάτη. Ένα αρχείο της διεθνούς οργάνωσης μελετών στην παιδιατρική ρευματολογία και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατριακ, Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά φλεγμονωδών νοσημάτων που διαμεσολαβούνται από την ιντερλευκίνη-1 και η ανταπόκρισή τους στην τρέχουσα φαρμακευτική θεραπεία στην Ελλάδα (ILIAD)., Μη επεμβατικές τεχνικές και βιοδείκτες στην πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση της καρδιαγγειακής νόσου σε παιδιατρικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου., Μία τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, ελεγχόμενη μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της υδροχλωρικής Κινακαλσέτης σε παιδιατρικούς ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε εξωνεφρικ, Βάση δεδομένων εκβάσεων της αιμορροφιλίας Α απο τη χρήση ADVATE, Δημιουργία πρότυπου φακέλου παρακολούθησης παιδιατρικών ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες., An Observational Registry of Abatacept in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis - IM101240"., Μη παρεμβατική μελέτη για την παρακολούθηση της προόδου της οστικής νόσου σε Έλληνες ασθενείς με νόσο Gaucher, με αξιολόγηση των επιπέδων των χυμοκινών MIP-1α και MIP-1β σε συνδυασμό με ποσοτική υπερηχογραφία και σύγκριση με τις συνήθεις μεθόδους (MRI+D, Μία διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της πρεγκαμπαλίνης ως συμπληρωματικής θεραπείας σε παιδιά ηλικίας 1 μηνός έως <4 ετών με εστιακές επιληπτικέςε κρίσεις. , Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη, με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων διάρκειας δύο ετών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της ανοχής και της φαρμακοκινητικής της άπαξ ημερησίως από στόματος χορηγού, Παρακολούθηση της αύξησης και της εφηβείας των παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. , Μακρόχρονη μελέτη της ποιότητας ζωής παιδιατρικών ασθενών με συγγενή υποθυρεοειδισμό., Εκπαιδευτικό πρόγραμμα οικογενειών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι., Συμβουλευτική υπηρεσία για την βελτιστοποίηση των ωφελειών της θεραπείας με αυξητική ορμόνη με τη χρήση νέων προγνωστικών μοντέλων (iGRO).

Α' Παιδιατρική Κλινική

Μακροπρόθεσμη, πολυκεντρική, διαχρονική, μετεγκριτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του HUMIRA@ (Αδαλιμουμάμπη) σε παιδιά με μέτρια έως σοβαρή ενεργό πολυαθρική ή πολυαρθρικής μορφής νεανική ι, Μια ανοιχτή μακροπρόθεσμη, προοπτική μελέτη παρατήρησης για την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Ilaris σε ασθενείς με σχετιζόμενα με την κρυοπυρίνη αυτοφλεμονώδη περιοδικά σύνδρομα., Φάρμακο-επαγρύπνιση σε ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (NIA) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες και / ή μεθοτρεξάτη. Ένα αρχείο της διεθνούς οργάνωσης μελετών στην παιδιατρική ρευματολογία και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατριακ, Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά φλεγμονωδών νοσημάτων που διαμεσολαβούνται από την ιντερλευκίνη-1 και η ανταπόκρισή τους στην τρέχουσα φαρμακευτική θεραπεία στην Ελλάδα (ILIAD)., Μη επεμβατικές τεχνικές και βιοδείκτες στην πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση της καρδιαγγειακής νόσου σε παιδιατρικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου., Μία τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, ελεγχόμενη μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της υδροχλωρικής Κινακαλσέτης σε παιδιατρικούς ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε εξωνεφρικ, Βάση δεδομένων εκβάσεων της αιμορροφιλίας Α απο τη χρήση ADVATE, Δημιουργία πρότυπου φακέλου παρακολούθησης παιδιατρικών ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες., An Observational Registry of Abatacept in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis - IM101240"., Μη παρεμβατική μελέτη για την παρακολούθηση της προόδου της οστικής νόσου σε Έλληνες ασθενείς με νόσο Gaucher, με αξιολόγηση των επιπέδων των χυμοκινών MIP-1α και MIP-1β σε συνδυασμό με ποσοτική υπερηχογραφία και σύγκριση με τις συνήθεις μεθόδους (MRI+D, Μία διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της πρεγκαμπαλίνης ως συμπληρωματικής θεραπείας σε παιδιά ηλικίας 1 μηνός έως <4 ετών με εστιακές επιληπτικέςε κρίσεις. , Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη, με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων διάρκειας δύο ετών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της ανοχής και της φαρμακοκινητικής της άπαξ ημερησίως από στόματος χορηγού, Παρακολούθηση της αύξησης και της εφηβείας των παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. , Μακρόχρονη μελέτη της ποιότητας ζωής παιδιατρικών ασθενών με συγγενή υποθυρεοειδισμό., Εκπαιδευτικό πρόγραμμα οικογενειών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι., Συμβουλευτική υπηρεσία για την βελτιστοποίηση των ωφελειών της θεραπείας με αυξητική ορμόνη με τη χρήση νέων προγνωστικών μοντέλων (iGRO).

Α' Χειρουργική Κλινική

Ο συνδυασμός της γενικής χειρουργικής και της αγγειοχειρουργικής επιτρέπει την αντιμετώπιση πολύπλοκων ογκολογικών περιστατικών, για τα οποία η Κλινική αποτελεί κέντρο αναφοράς στη Βόρειο Ελλάδα. Παράλληλα στην έρευνα η κλινική συνεχίζει να πρωτοστατεί των Πανεπιστημιακών δρώμενων με προγράμματα όπως η 3D-εκτύπωση οργάνων, η οποία αποτελεί μέρος ερευνητικού πρωτοκόλλου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανολόγων , Α.Π.Θ. καθώς και με ερευνητικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιου του Βερολίνου (Γερμανία), της Βέρνης (Ελβετία) και της Βοστώνης (ΗΠΑ). Το πρωτοποριακό έργο με τίτλο «Τρισδιάστατη μοντελοποίηση ανθρώπινων οργάνων εσωτερικού σώματος για χειρουργικούς σκοπούς» προτάθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) , 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ, του Α΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και εντάχθηκε στον Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων. Πρόκειται για μία καινοτομία διεπιστημονικού χαρακτήρα. Σκοπός του προγράμματος είναι η χρήση τεχνικών ψηφιοποίησης, μοντελοποίησης και τρισδιάστατης αναπαραγωγής ηπατικών μοντέλων ασθενών που πάσχουν από διάφορες ασθένειες (όγκοι, κίρρωση κ.ά.), χρησιμοποιώντας έναν κοινό 3D εκτυπωτή και τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου θα συμμετέχουν πιλοτικά ασθενείς που θα εισαχθούν με διαγνωσμένο ηπατικό όγκο στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Η μέθοδος θα εφαρμοστεί, αρχικά, σε χειρουργικές επεμβάσεις του ήπατος και χοληφόρων, με προοπτική να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων. H αξία της 3D εκτύπωσης είναι τεράστια, καθώς μπορεί να δώσει στους χειρουργούς το χάρτη «πλοήγησης» ως προς το σημείο που βρίσκεται ο όγκος και ειδικά σε σχέση με τις γύρω ανατομικές δομές, όπως αιμοφόρα αγγεία, χοληφόρα κ.α. Με τη δυνατότητα να απεικονιστεί ο όγκος με ακρίβεια προεγχειρητικά, επιτρέπεται στη χειρουργική ομάδα να σχεδιάζει και μάλιστα να προσομοιώνει την επέμβαση. Αυτό παρέχει αυξημένη ασφάλεια στον ασθενή, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απώλεια αίματος και προστασία ζωτικών δομών.
Επιπρόσθετα, επιτρέπει τη συνολική καλύτερη αξιολόγηση του ασθενούς. Σφάλματα που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα θα αποφεύγονται, καθώς θα γίνεται καλύτερος προεγχειρητικός σχεδιασμός της επέμβασης (στρατηγική εκτομής και προσέγγισης του όγκου), σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως αναισθησιολόγους, ηπατολόγους κ.ά. Στόχος είναι, με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, να εφαρμόζεται η μέθοδος στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στους ασθενείς που κρίνεται αναγκαίο. Το Γ.Ν.Π. και ειδικότερα το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα θα αποκτήσει ένα λειτουργικό σύστημα παραγωγής 3D μοντέλων εσωτερικών οργάνων (όχι μόνο ήπατος), με στόχο τη διευκόλυνση πληθώρας θεραπευτικών αγωγών που στηρίζονται στην έγκαιρη διάγνωση μέσω τομογραφικών απεικονίσεων. Επίσης, θα γίνεται καλύτερη ενημέρωση του ασθενούς, του οικείου περιβάλλοντός του
Το αποτέλεσμα του κλινικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου της Κλινικής αποτυπώνεται με διακρίσεις τόσο στο Ελληνικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Πρόσφατα ο Διευθυντής της Κλινικής, Καθηγητής Βασίλειος Ν. Παπαδόπουλος και άλλα μέλη της Κλινικής βραβεύτηκαν από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., τόσο για το ερευνητικό έργο, όσο και για τη διεθνή αναγνώριση.

Α' Χειρουργική Κλινική

Ο συνδυασμός της γενικής χειρουργικής και της αγγειοχειρουργικής επιτρέπει την αντιμετώπιση πολύπλοκων ογκολογικών περιστατικών, για τα οποία η Κλινική αποτελεί κέντρο αναφοράς στη Βόρειο Ελλάδα. Παράλληλα στην έρευνα η κλινική συνεχίζει να πρωτοστατεί των Πανεπιστημιακών δρώμενων με προγράμματα όπως η 3D-εκτύπωση οργάνων, η οποία αποτελεί μέρος ερευνητικού πρωτοκόλλου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανολόγων , Α.Π.Θ. καθώς και με ερευνητικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιου του Βερολίνου (Γερμανία), της Βέρνης (Ελβετία) και της Βοστώνης (ΗΠΑ). Το πρωτοποριακό έργο με τίτλο «Τρισδιάστατη μοντελοποίηση ανθρώπινων οργάνων εσωτερικού σώματος για χειρουργικούς σκοπούς» προτάθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) , 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ, του Α΄ κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και εντάχθηκε στον Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων. Πρόκειται για μία καινοτομία διεπιστημονικού χαρακτήρα. Σκοπός του προγράμματος είναι η χρήση τεχνικών ψηφιοποίησης, μοντελοποίησης και τρισδιάστατης αναπαραγωγής ηπατικών μοντέλων ασθενών που πάσχουν από διάφορες ασθένειες (όγκοι, κίρρωση κ.ά.), χρησιμοποιώντας έναν κοινό 3D εκτυπωτή και τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου θα συμμετέχουν πιλοτικά ασθενείς που θα εισαχθούν με διαγνωσμένο ηπατικό όγκο στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Η μέθοδος θα εφαρμοστεί, αρχικά, σε χειρουργικές επεμβάσεις του ήπατος και χοληφόρων, με προοπτική να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων. H αξία της 3D εκτύπωσης είναι τεράστια, καθώς μπορεί να δώσει στους χειρουργούς το χάρτη «πλοήγησης» ως προς το σημείο που βρίσκεται ο όγκος και ειδικά σε σχέση με τις γύρω ανατομικές δομές, όπως αιμοφόρα αγγεία, χοληφόρα κ.α. Με τη δυνατότητα να απεικονιστεί ο όγκος με ακρίβεια προεγχειρητικά, επιτρέπεται στη χειρουργική ομάδα να σχεδιάζει και μάλιστα να προσομοιώνει την επέμβαση. Αυτό παρέχει αυξημένη ασφάλεια στον ασθενή, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απώλεια αίματος και προστασία ζωτικών δομών.
Επιπρόσθετα, επιτρέπει τη συνολική καλύτερη αξιολόγηση του ασθενούς. Σφάλματα που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα θα αποφεύγονται, καθώς θα γίνεται καλύτερος προεγχειρητικός σχεδιασμός της επέμβασης (στρατηγική εκτομής και προσέγγισης του όγκου), σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως αναισθησιολόγους, ηπατολόγους κ.ά. Στόχος είναι, με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, να εφαρμόζεται η μέθοδος στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στους ασθενείς που κρίνεται αναγκαίο. Το Γ.Ν.Π. και ειδικότερα το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα θα αποκτήσει ένα λειτουργικό σύστημα παραγωγής 3D μοντέλων εσωτερικών οργάνων (όχι μόνο ήπατος), με στόχο τη διευκόλυνση πληθώρας θεραπευτικών αγωγών που στηρίζονται στην έγκαιρη διάγνωση μέσω τομογραφικών απεικονίσεων. Επίσης, θα γίνεται καλύτερη ενημέρωση του ασθενούς, του οικείου περιβάλλοντός του
Το αποτέλεσμα του κλινικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου της Κλινικής αποτυπώνεται με διακρίσεις τόσο στο Ελληνικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Πρόσφατα ο Διευθυντής της Κλινικής, Καθηγητής Βασίλειος Ν. Παπαδόπουλος και άλλα μέλη της Κλινικής βραβεύτηκαν από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., τόσο για το ερευνητικό έργο, όσο και για τη διεθνή αναγνώριση.

Α΄ Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής
 • "Προληπτική Ιατρική – Εργαστηριακή διάγνωση κληρονομικών παθήσεων"
 • Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ - Thessaloniki Eye Study: Μελέτη της 10ετούς επίπτωσης του γλαυκώματος και της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (2012-2015)
 • Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ – Πολυεπίπεδη εκτίμηση βιολογικών αποτελεσμάτων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (2012-2015)
 • Διερεύνηση του επιπολασμού των ανθρώπινων θηλωματοιών (HPV) στη στοματική κοιλότητα και το στοματοφάρυγγα σε Ελληνικό πληθυσμό
 • Γενετική βάση της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας: Τί γνωρίζουμε και νέοι γενετικοί στόχοι (2013-2014)
 • Μελέτη γενετικής συσχέτισης του μονοπατιού του NLRP3 φλεγμονοσώματος με το Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 και τη διαβητική νεφροπάθεια (2013-2015)
 • Μελέτη γονιδιωματικής κλίμακας (GWAS) της γενετικής βάσης της Μυασθένειας στον Ελληνικό και Κυπριακό πληθυσμό  (2015-2017)
 • Μελέτη της γενετικής βάσης της μετα-μεταγραφικής ρύθμισης του ABCA1 από τα miR-33a/b σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 και ασυνήθιστα υψηλή HDL (2016-2017)
Β' Νευρολογική Κλινική

European Commission and the Greek Ministry of Education Grant - Pythagoras, Title: Bone Marrow Stromal cell transplantation in experimental stroke, Cyprus Research Promotion Foundation: A study of modifier genes on disease severity in Multiple Sclerosis.

Β' Νευρολογική Κλινική

European Commission and the Greek Ministry of Education Grant - Pythagoras, Title: Bone Marrow Stromal cell transplantation in experimental stroke, Cyprus Research Promotion Foundation: A study of modifier genes on disease severity in Multiple Sclerosis.

Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
 1. Μελέτη GREACE (GREek Atorvastatin and Coronary heart disease Evaluation). Προοπτική, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη με ομάδα συνήθους φροντίδας μελέτη επιβίωσης σε Έλληνες ασθενείς με στεφανιαία νόσο.
 2. Μελέτη MetS GREECE (Metabolic Syndrome in Greece). Επιδημιολογική μελέτη για τη συχνότητα και την αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου και των συνοδών παραγόντων κινδύνου στην Ελλάδα.
 3. Μελέτη ATTEMPT (Assessing The Treatment Effect in Metabolic syndrome without Perceptible diabeTes). Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενών με μεταβολικό σύνδρομο χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.
 4. Μελέτη IMPULSION (IMPlementation of gUideLines for the management of arterial hypertenSION). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης.
 5. Μελέτη IMPROVE (IMPlementation of StRategy fOr for the management of oVErt Dyslipidemia). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης της δυσλιπιδαιμίας.
 6. Μελέτη STRAGGLE – METS (Standarized Arrangement for Guideline Driven treatment of METabolic Syndrome). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης του μεταβολικού συνδρόμου.
 7. Μελέτη GRPDS Initiative (Greek initiative for the prevention of complications of Diabetes Study). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του.
 8. Μελέτη IGNITION - PACE Study (Initiative for Guideline driven rehabilitation Program after an Acute Coronary Event). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης των οξέων στεφανιαίων συμβαμάτων.
 9. Μελέτη STROKE initiative (Study Targeting the Risk Of recurrent stroke). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης του υποτροπιάζοντος εγκεφαλικού επεισοδίου.
 10. Μελέτη SEPARATE (Secondary prevention of recurrent acute coronary event initiative). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της δευτερογενούς αντιμετώπισης των υποτροπιαζόντων οξέων στεφανιαίων συνδρόμων.
 11. Μελέτη IMPLICATE (Implementation of Lipid and Arterial hypertension guidelines in Chronic renAl impairmenT subjects). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης και των λιπιδίων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
 12. Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, πολυκεντρική μελέτη της αντιπυρετικής δράσης της ενδοφλέβιας χορήγησης παρακεταμόλης σε ασθενείς που προσέρχονται στο νοσοκομείο με λοίμωξη.
 13. Μελέτη ENTYVIO. Μελέτη μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Entyvio (βεδολιζουμάμπη): μία διεθνής προοπτική μελέτη παρατήρησης κοόρτης για τη σύγκριση της βεδολιζουμάμπης με άλλους βιολογικούς παράγοντες σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn.  
 14. Μελέτη AWARD-11. (Αξιολόγηση του εβδομαδιαίως χορηγούμενου LY2189265 στο Διαβήτη). Μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, παράλληλων ομάδων δοκιμή, για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ερευνητικών δόσεων Ντουλαγλουτίδης όταν προστίθενται σε Μετφορμίνη σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
 15. Μελέτη PRONTO-T1D. Προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή κλινική δοκιμή για σύγκριση του LY90014 με την Ινσουλίνη Lispro, καθώς και με το μεταγευματικά χορηγούμενο LY90014 στο πλαίσιο ανοιχτού σχεδιασμού, σε ενήλικες με Διαβήτη τύπου 1, οι οποίοι λαμβάνουν μία από τις τρεις επιλογές θεραπείας, σε συνδυασμό με Γλαργινική Ινσουλίνη ή Ινσουλίνη Degludex.
 16. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ταχείας δράσης Ινσουλίνης Aspart συγκριτικά με το NovoRapid, αμφότερα σε συνδυασμό με Ινσουλίνη Degludec, με ή χωρίς Metformin σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2.
 17. Ένα προοπτικό μακροχρόνιο μητρώο παρατήρησης έκθεσης ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως βαριά ελκώδη κολίτιδα.
 18. Τυχαιοποίηση της συνήθους κλινικής πρακτικής και αξιολόγηση της επίδρασής της στην κατανόηση της νόσου και της θεραπείας από ασθενείς και στη συμμόρφωσή τους στην από του στόματος λαμβανόμενης αντιδιαβητικής θεραπείας για τον διαβήτη τύπου 2 στην Ελλάδα.
 19. Μελέτη των μεταβολών της ανοσιακής απάντησης του ασθενούς κατά τη μετάβαση από σήψη σε σοβαρή σήψη και σηπτική καταπληξία.
 20. Μία Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40mg/φαινοφιμπράτης 160mg (Pravafenix) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική.
 21. Μελέτη μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Entyvio (βεδολιζουμάμπη): μία διεθνής προοπτική μελέτη παρατήρησης κοόρτης για τη σύγκριση της βεδολιζουμάμπης με άλλους βιολογικούς παράγοντες σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn .
 22.  Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος semaglutide έναντι της empagliflozin σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.
 23. Μελέτη EUTREAT (European TREsiba AudiT). Μία ευρωπαϊκή πολυκεντρική, αναδρομική, μη παρεμβατική μελέτη για την αποτελεσματικότητα του Tresiba (ινσουλίνη degludec) μετά από την αλλαγή από βασική ινσουλίνη σε έναν πληθυσμό με τύπου 1 ή τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη.
 24. Διάρκειας 24 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, 2 σκελών, παράλληλων ομάδων μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της διαχειριζόμενης από τον ασθενή έναντι της διαχειριζόμενης από τον ιατρό τιτλοποίησης της ινσουλίνης glargine U300 στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 25. Μελέτη EASE-3. Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας των χορηγούμενων από του στόματος άπαξ ημερησίως δόσεων empaglifozin ως συμπληρωματική θεραπεία σε ινσουλινοθεραπεία για περίοδο διάρκειας 26 εβδομάδων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
 26. Πολυκεντρική μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της επίδρασης του Simponi (GOlimumab) στην ποιότητα ζωής (LIFE), τη χρήση πόρων υγείας και την παραγωγικότητα στην εργασία των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα σε πραγματικές κλινικές συνθήκες στην Ελλάδα.
 27. Διεθνής, προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών που σχετίζονται με τη χρήση βασικής ινσουλίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι μόλις ή πρόσφατα ξεκίνησαν θεραπεία βασικής ινσουλίνης.
 28. Η μελέτη για την αποτελεσματικότητα σε πραγματικές συνθήκες και τα μοντέλα περίθαλψης της διαχείρισης του διαβήτη στην Ελλάδα.
 29. Μία μακροχρόνια, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για τον προσδιορισμό της επίδρασης της αλβιγλουτίδης (albiglutide), όταν αυτή προστίθεται σε συμβατικές θεραπείες που μειώνουν τη γλυκόζη αίματος στα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 30.  Μία κλινική δοκιμή για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της ινσουλίνης degludec/liraglutide (IDegLira) έναντι θεραπείας συνδυασμού βασικής/ταχείας ινσουλίνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 31.  Τα οφέλη από τη χρήση μιας συσκευής μεταφοράς δεδομένων από μετρητές γλυκόζης αίματος στην παρακολούθηση ασθενών σε αγωγή με ινσουλίνη με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.
 32.  Μία τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων, διάρκειας 24 εβδομάδων, για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος χορηγούμενης λιναγλυπτίνης 5 milligrams άπαξ ημερησίως ως επιπρόσθετης θεραπείας στη βασική ινσουλίνη σε ηλικιωμένους ασθενείς με Διαβήτη τύπου 2 με ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο.
 33.  Μελέτη REDIT-2-DIAG. Εθνική μελέτη καταγραφής των επιπτώσεων της νεφροπάθειας σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2.
 34.  Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής της τρέχουσας Κλινικής Διαχείρισης του Διαβήτη τύπου 2 σε Διαβητολογικά Κέντρα στην Ελλάδα, με στόχο τον Καθορισμό των Βασικών Κλινικών Προσεγγίσεων, των Προτύπων Θεραπείας και των Στρατηγικών Αντιμετώπισης.
 35.  Μελέτη ESH-CHOL-SHOT Trial. Υπέρταση και ΑΕΕ: Μελέτη βέλτιστης θεραπείας.
 36.  Χαρακτηριστικά και Προγνωστικοί Παράγοντες Ασθενών που εισάγονται με Σήψη σε Παθολογική Κλινική Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου: Επίδραση προηγηθείσας Επαφής με Υπηρεσίες Υγείας.
 37. Μια διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη φάσεως IV της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας μιας νέας ενδοφλέβιας φαρμακοτεχνικής μορφής της παρακεταμόλης για την αντιμετώπιση του πυρετού σε ασθενείς με λοιμώξεις
 38.  Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, 2 σκελών, παράλληλων ομάδων μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της διαχειριζόμενης από τον ασθενή έναντι της διαχειριζόμενης από τον ιατρό τιτλοποίησης της ινσουλίνης glargine U300 στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 39. Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk (FOURIER).
 40. ODYSSEY Outcomes: Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment With Alirocumab.
 41. Familial Hypercholesterolemia Registry.
 42. Μελέτη EUHASS: The European Haemophilia Safety Surveillance System.
 43. Μελέτη της επίδρασης της δαπαγλιφλοζίνης στην περιπατητική αορτική πίεση, την αρτηριακή σκληρία και τη λευκωματινουρία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 44. Έλεγχος αρτηριακής πίεσης στα Κέντρα Αριστείας της European Society of Hypertension (BP-CON-ESH)
 45. Μια πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της επίδρασης της αλλαγής της θεραπείας των ασθενών με αιμορροφιλία Α στο efmoroctocog alfa, με βάση δεδομένα κλινικών εκβάσεων και δεδομένα εκβάσεων αναφερομένων από τους ασθενείς, εντός του πλαισίου της συνήθους κλινικής πρακτικής στην ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα
 46. A MulTinational PhAse IV Study EvalUating Real World Treatment Patterns in Moderate to Severe Hemophilia A Patients Receiving Kovaltry for RoUtine ProphylaxiS (TAURUS study)
 47. Efficacy and safety of semaglutide 2.0 mg s.e. once-weekly compared to semaglutide 1.0 mg s.c. once-weekly in subjects with type2 diabetes
 48. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής για εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα
 49. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) για θεραπεία επαγωγής και συντήρησης σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα
 50. Φάσης 3 πολυκεντρική, μακροχρόνια επέκταση της μελέτης για εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα
 51. Μια τυχαιοποιημένη ,ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή ,φάσης 3 μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεματικότητας και της ασφάλειας της υποδόριας ένεσης του CT-P13 (CT-P13 SC) ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα μέτριας ως βαριάς μορφής
 52. Η επίδραση του Tirzepatide έναντι της Ντουλαγλουτίδης σε μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (SURPASS-CVOT)
 53. Μελέτη INADVANCE. Ασθενο-κεντρικές κατευθύνσεις για έγκαιρη ανακουφιστική/παρηγορική φροντίδα, υποστηρικτικά οικοσυστήματα και πρότυπα αξιολόγησης
Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
 1. Μελέτη GREACE (GREek Atorvastatin and Coronary heart disease Evaluation). Προοπτική, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη με ομάδα συνήθους φροντίδας μελέτη επιβίωσης σε Έλληνες ασθενείς με στεφανιαία νόσο.
 2. Μελέτη MetS GREECE (Metabolic Syndrome in Greece). Επιδημιολογική μελέτη για τη συχνότητα και την αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου και των συνοδών παραγόντων κινδύνου στην Ελλάδα.
 3. Μελέτη ATTEMPT (Assessing The Treatment Effect in Metabolic syndrome without Perceptible diabeTes). Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου ασθενών με μεταβολικό σύνδρομο χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.
 4. Μελέτη IMPULSION (IMPlementation of gUideLines for the management of arterial hypertenSION). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης.
 5. Μελέτη IMPROVE (IMPlementation of StRategy fOr for the management of oVErt Dyslipidemia). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης της δυσλιπιδαιμίας.
 6. Μελέτη STRAGGLE – METS (Standarized Arrangement for Guideline Driven treatment of METabolic Syndrome). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης του μεταβολικού συνδρόμου.
 7. Μελέτη GRPDS Initiative (Greek initiative for the prevention of complications of Diabetes Study). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του.
 8. Μελέτη IGNITION - PACE Study (Initiative for Guideline driven rehabilitation Program after an Acute Coronary Event). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης των οξέων στεφανιαίων συμβαμάτων.
 9. Μελέτη STROKE initiative (Study Targeting the Risk Of recurrent stroke). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης του υποτροπιάζοντος εγκεφαλικού επεισοδίου.
 10. Μελέτη SEPARATE (Secondary prevention of recurrent acute coronary event initiative). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της δευτερογενούς αντιμετώπισης των υποτροπιαζόντων οξέων στεφανιαίων συνδρόμων.
 11. Μελέτη IMPLICATE (Implementation of Lipid and Arterial hypertension guidelines in Chronic renAl impairmenT subjects). Μελέτη για την καταγραφή και πιθανή βελτίωση της αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης και των λιπιδίων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
 12. Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, πολυκεντρική μελέτη της αντιπυρετικής δράσης της ενδοφλέβιας χορήγησης παρακεταμόλης σε ασθενείς που προσέρχονται στο νοσοκομείο με λοίμωξη.
 13. Μελέτη ENTYVIO. Μελέτη μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Entyvio (βεδολιζουμάμπη): μία διεθνής προοπτική μελέτη παρατήρησης κοόρτης για τη σύγκριση της βεδολιζουμάμπης με άλλους βιολογικούς παράγοντες σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn.  
 14. Μελέτη AWARD-11. (Αξιολόγηση του εβδομαδιαίως χορηγούμενου LY2189265 στο Διαβήτη). Μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, παράλληλων ομάδων δοκιμή, για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ερευνητικών δόσεων Ντουλαγλουτίδης όταν προστίθενται σε Μετφορμίνη σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
 15. Μελέτη PRONTO-T1D. Προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή κλινική δοκιμή για σύγκριση του LY90014 με την Ινσουλίνη Lispro, καθώς και με το μεταγευματικά χορηγούμενο LY90014 στο πλαίσιο ανοιχτού σχεδιασμού, σε ενήλικες με Διαβήτη τύπου 1, οι οποίοι λαμβάνουν μία από τις τρεις επιλογές θεραπείας, σε συνδυασμό με Γλαργινική Ινσουλίνη ή Ινσουλίνη Degludex.
 16. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ταχείας δράσης Ινσουλίνης Aspart συγκριτικά με το NovoRapid, αμφότερα σε συνδυασμό με Ινσουλίνη Degludec, με ή χωρίς Metformin σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2.
 17. Ένα προοπτικό μακροχρόνιο μητρώο παρατήρησης έκθεσης ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως βαριά ελκώδη κολίτιδα.
 18. Τυχαιοποίηση της συνήθους κλινικής πρακτικής και αξιολόγηση της επίδρασής της στην κατανόηση της νόσου και της θεραπείας από ασθενείς και στη συμμόρφωσή τους στην από του στόματος λαμβανόμενης αντιδιαβητικής θεραπείας για τον διαβήτη τύπου 2 στην Ελλάδα.
 19. Μελέτη των μεταβολών της ανοσιακής απάντησης του ασθενούς κατά τη μετάβαση από σήψη σε σοβαρή σήψη και σηπτική καταπληξία.
 20. Μία Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40mg/φαινοφιμπράτης 160mg (Pravafenix) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική.
 21. Μελέτη μακροπρόθεσμης ασφάλειας του Entyvio (βεδολιζουμάμπη): μία διεθνής προοπτική μελέτη παρατήρησης κοόρτης για τη σύγκριση της βεδολιζουμάμπης με άλλους βιολογικούς παράγοντες σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn .
 22.  Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος semaglutide έναντι της empagliflozin σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.
 23. Μελέτη EUTREAT (European TREsiba AudiT). Μία ευρωπαϊκή πολυκεντρική, αναδρομική, μη παρεμβατική μελέτη για την αποτελεσματικότητα του Tresiba (ινσουλίνη degludec) μετά από την αλλαγή από βασική ινσουλίνη σε έναν πληθυσμό με τύπου 1 ή τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη.
 24. Διάρκειας 24 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, 2 σκελών, παράλληλων ομάδων μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της διαχειριζόμενης από τον ασθενή έναντι της διαχειριζόμενης από τον ιατρό τιτλοποίησης της ινσουλίνης glargine U300 στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 25. Μελέτη EASE-3. Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας των χορηγούμενων από του στόματος άπαξ ημερησίως δόσεων empaglifozin ως συμπληρωματική θεραπεία σε ινσουλινοθεραπεία για περίοδο διάρκειας 26 εβδομάδων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
 26. Πολυκεντρική μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της επίδρασης του Simponi (GOlimumab) στην ποιότητα ζωής (LIFE), τη χρήση πόρων υγείας και την παραγωγικότητα στην εργασία των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα σε πραγματικές κλινικές συνθήκες στην Ελλάδα.
 27. Διεθνής, προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών που σχετίζονται με τη χρήση βασικής ινσουλίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι μόλις ή πρόσφατα ξεκίνησαν θεραπεία βασικής ινσουλίνης.
 28. Η μελέτη για την αποτελεσματικότητα σε πραγματικές συνθήκες και τα μοντέλα περίθαλψης της διαχείρισης του διαβήτη στην Ελλάδα.
 29. Μία μακροχρόνια, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για τον προσδιορισμό της επίδρασης της αλβιγλουτίδης (albiglutide), όταν αυτή προστίθεται σε συμβατικές θεραπείες που μειώνουν τη γλυκόζη αίματος στα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 30.  Μία κλινική δοκιμή για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της ινσουλίνης degludec/liraglutide (IDegLira) έναντι θεραπείας συνδυασμού βασικής/ταχείας ινσουλίνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 31.  Τα οφέλη από τη χρήση μιας συσκευής μεταφοράς δεδομένων από μετρητές γλυκόζης αίματος στην παρακολούθηση ασθενών σε αγωγή με ινσουλίνη με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.
 32.  Μία τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων, διάρκειας 24 εβδομάδων, για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος χορηγούμενης λιναγλυπτίνης 5 milligrams άπαξ ημερησίως ως επιπρόσθετης θεραπείας στη βασική ινσουλίνη σε ηλικιωμένους ασθενείς με Διαβήτη τύπου 2 με ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο.
 33.  Μελέτη REDIT-2-DIAG. Εθνική μελέτη καταγραφής των επιπτώσεων της νεφροπάθειας σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2.
 34.  Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής της τρέχουσας Κλινικής Διαχείρισης του Διαβήτη τύπου 2 σε Διαβητολογικά Κέντρα στην Ελλάδα, με στόχο τον Καθορισμό των Βασικών Κλινικών Προσεγγίσεων, των Προτύπων Θεραπείας και των Στρατηγικών Αντιμετώπισης.
 35.  Μελέτη ESH-CHOL-SHOT Trial. Υπέρταση και ΑΕΕ: Μελέτη βέλτιστης θεραπείας.
 36.  Χαρακτηριστικά και Προγνωστικοί Παράγοντες Ασθενών που εισάγονται με Σήψη σε Παθολογική Κλινική Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου: Επίδραση προηγηθείσας Επαφής με Υπηρεσίες Υγείας.
 37. Μια διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη φάσεως IV της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας μιας νέας ενδοφλέβιας φαρμακοτεχνικής μορφής της παρακεταμόλης για την αντιμετώπιση του πυρετού σε ασθενείς με λοιμώξεις
 38.  Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, 2 σκελών, παράλληλων ομάδων μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της διαχειριζόμενης από τον ασθενή έναντι της διαχειριζόμενης από τον ιατρό τιτλοποίησης της ινσουλίνης glargine U300 στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 39. Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated Risk (FOURIER).
 40. ODYSSEY Outcomes: Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment With Alirocumab.
 41. Familial Hypercholesterolemia Registry.
 42. Μελέτη EUHASS: The European Haemophilia Safety Surveillance System.
 43. Μελέτη της επίδρασης της δαπαγλιφλοζίνης στην περιπατητική αορτική πίεση, την αρτηριακή σκληρία και τη λευκωματινουρία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
 44. Έλεγχος αρτηριακής πίεσης στα Κέντρα Αριστείας της European Society of Hypertension (BP-CON-ESH)
 45. Μια πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της επίδρασης της αλλαγής της θεραπείας των ασθενών με αιμορροφιλία Α στο efmoroctocog alfa, με βάση δεδομένα κλινικών εκβάσεων και δεδομένα εκβάσεων αναφερομένων από τους ασθενείς, εντός του πλαισίου της συνήθους κλινικής πρακτικής στην ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα
 46. A MulTinational PhAse IV Study EvalUating Real World Treatment Patterns in Moderate to Severe Hemophilia A Patients Receiving Kovaltry for RoUtine ProphylaxiS (TAURUS study)
 47. Efficacy and safety of semaglutide 2.0 mg s.e. once-weekly compared to semaglutide 1.0 mg s.c. once-weekly in subjects with type2 diabetes
 48. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής για εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα
 49. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) για θεραπεία επαγωγής και συντήρησης σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα
 50. Φάσης 3 πολυκεντρική, μακροχρόνια επέκταση της μελέτης για εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ουπαδασιτινίμπης (ΑΒΤ-494) σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρά ενεργή ελκώδη κολίτιδα
 51. Μια τυχαιοποιημένη ,ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή ,φάσης 3 μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεματικότητας και της ασφάλειας της υποδόριας ένεσης του CT-P13 (CT-P13 SC) ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα μέτριας ως βαριάς μορφής
 52. Η επίδραση του Tirzepatide έναντι της Ντουλαγλουτίδης σε μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (SURPASS-CVOT)
 53. Μελέτη INADVANCE. Ασθενο-κεντρικές κατευθύνσεις για έγκαιρη ανακουφιστική/παρηγορική φροντίδα, υποστηρικτικά οικοσυστήματα και πρότυπα αξιολόγησης
Γ' Καρδιολογική Κλινική

Υπευθυνοι διαχείρησης Εθνικού Registry Καταγραφής επεμβάσεων Κατάλυσης και Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Απινιδωτών της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Μελέτη PRESERVE-EF

Γ' Καρδιολογική Κλινική

Υπευθυνοι διαχείρησης Εθνικού Registry Καταγραφής επεμβάσεων Κατάλυσης και Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Απινιδωτών της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Μελέτη PRESERVE-EF

Γ' Ορθοπαιδική Κλινική

Μια πολυκεντρική, Διεθνής, Τυχαιοποιημένη, Διπλά τυφλή, Ελεγχόμενη με Αλενδρονάτη Μελέτη για τον προσδιορισμό της Αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Ρομοσοζουμάμπης στη θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με οστεοπόρωση., Σύγκριση των Επιδράσεων της Τεριπαρατίδης με εκείνες της Ριζεδρονάτης στην Οστική Πυκνότητα της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης σε Άνδρες και Μετεμμηνοπαυσιακές Γυναίκες με Χαμηλή Οστική Μάζα και ένα Πρόσφατο Διατροχαντήριο Κάταγμα, Τεριπαρατίδη και Ριζεδρονάτη στη θεραπεία ασθενών με σοβαρή μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση: Σύγκριση των επιδράσεων στα σπονδυλικά κατάγματα.

Γ' Ορθοπαιδική Κλινική

Μια πολυκεντρική, Διεθνής, Τυχαιοποιημένη, Διπλά τυφλή, Ελεγχόμενη με Αλενδρονάτη Μελέτη για τον προσδιορισμό της Αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Ρομοσοζουμάμπης στη θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με οστεοπόρωση., Σύγκριση των Επιδράσεων της Τεριπαρατίδης με εκείνες της Ριζεδρονάτης στην Οστική Πυκνότητα της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης σε Άνδρες και Μετεμμηνοπαυσιακές Γυναίκες με Χαμηλή Οστική Μάζα και ένα Πρόσφατο Διατροχαντήριο Κάταγμα, Τεριπαρατίδη και Ριζεδρονάτη στη θεραπεία ασθενών με σοβαρή μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση: Σύγκριση των επιδράσεων στα σπονδυλικά κατάγματα.

Δ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική

PIPAVIR: Detection of persistent infections by human papillomaviruses (HEALTH.2012.2.3.0-1 Diagnostics for infectious diseases in humans. FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2., 2012-2015), Primary screening for cervical cancer based on High-Risk Human Papillomavirus (HPV) detection and HPV16 and HPV18 genotyping, in comparison to cytology (Hellenic multicenter study, 2012-2015), Primary HPV screening using the Cobas HPV test on self-collected cervicovaginal samples from underserved Greek women (Hellenic multicenter study, 2015-2018)

Δ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική

PIPAVIR: Detection of persistent infections by human papillomaviruses (HEALTH.2012.2.3.0-1 Diagnostics for infectious diseases in humans. FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2., 2012-2015), Primary screening for cervical cancer based on High-Risk Human Papillomavirus (HPV) detection and HPV16 and HPV18 genotyping, in comparison to cytology (Hellenic multicenter study, 2012-2015), Primary HPV screening using the Cobas HPV test on self-collected cervicovaginal samples from underserved Greek women (Hellenic multicenter study, 2015-2018)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών

Ομάδα Απεικονιστικής Τεχνολογίας. Επικεφαλής ομάδας: Αντώνης. Αλετράς, Καθηγητής.
Ομάδα BiOasys: Βιοϊατρική ανάλυση και τεχνητή νοημοσύνη στις τεχνολογίες διασυνδεδεμένης υγείας και στην ιατρική συστημάτων.  Επικεφαλής ομάδας: Ιωάννα Χουβαρδά, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών

Ομάδα Απεικονιστικής Τεχνολογίας. Επικεφαλής ομάδας: Αντώνης. Αλετράς, Καθηγητής.
Ομάδα BiOasys: Βιοϊατρική ανάλυση και τεχνητή νοημοσύνη στις τεχνολογίες διασυνδεδεμένης υγείας και στην ιατρική συστημάτων.  Επικεφαλής ομάδας: Ιωάννα Χουβαρδά, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

The Lab of Medical Physics is comprised of 9 research groups, leaders in their respective specialties, which pursue innovative research projects. They have been recognized internationally for their research excellence (see publications) and have been funded by a wide spectrum of sources ranging from FP6, FP7, INTERREG, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, to national funds from the Ministry of Education, Ministry of Health, General Secretariat of Research and Technology and other national and international authorities.

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

The Lab of Medical Physics is comprised of 9 research groups, leaders in their respective specialties, which pursue innovative research projects. They have been recognized internationally for their research excellence (see publications) and have been funded by a wide spectrum of sources ranging from FP6, FP7, INTERREG, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, to national funds from the Ministry of Education, Ministry of Health, General Secretariat of Research and Technology and other national and international authorities.

Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας

Clinical Trials/ Bioequivelence/ Biowavers, Continuous Education in Clinical Pharmacology and Therapeutics, Preclinical Testing for Drug Development

Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας

Clinical Trials/ Bioequivelence/ Biowavers, Continuous Education in Clinical Pharmacology and Therapeutics, Preclinical Testing for Drug Development

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας

Ντοπαμινεργικό σύστημα στην πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας

Ντοπαμινεργικό σύστημα στην πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα

Εργαστήριο Φυσιολογίας

“Cross border stem cell regenerative medicine center REMEDIC” «Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007-2013»
URL: www.remedicproject.eu

Εργαστήριο Φυσιολογίας

“Cross border stem cell regenerative medicine center REMEDIC” «Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007-2013»
URL: www.remedicproject.eu

Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική

Κλινική μελέτη της αποτελεσματικοτητας των κυκλωμάτων ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας στη λειτουργία των τελικών οργάνων, Κλινική μελέτη εμφύτευσης αρχέγονων κυττάρων (βλαστοκυττάρων) σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια που υποβάλλονται σε επεμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, Κλινική μελέτη εμφύτευσης αρχε΄γονων κυττάρων (βλαστικυττάρων) σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια που υποβάλλονται σε εμφύτευση συσκευής υποστήριξης της αριστερής κοιλίας

Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική

Κλινική μελέτη της αποτελεσματικοτητας των κυκλωμάτων ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας στη λειτουργία των τελικών οργάνων, Κλινική μελέτη εμφύτευσης αρχέγονων κυττάρων (βλαστοκυττάρων) σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια που υποβάλλονται σε επεμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, Κλινική μελέτη εμφύτευσης αρχε΄γονων κυττάρων (βλαστικυττάρων) σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια που υποβάλλονται σε εμφύτευση συσκευής υποστήριξης της αριστερής κοιλίας

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής

Ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ, Υποκατάστατα δέρματος σε ιστικά ελλείμματα των άνω άκρων.Νεότερες εξελίξεις, Αξιολόγηση του τεχνιτού δέρματος Integra στη θεραπεία των ελκών κνήμης

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής

Ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ, Υποκατάστατα δέρματος σε ιστικά ελλείμματα των άνω άκρων.Νεότερες εξελίξεις, Αξιολόγηση του τεχνιτού δέρματος Integra στη θεραπεία των ελκών κνήμης

Νεφρολογική Κλινική

Παθογενετικοί μηχανισμοί πρωτοπαθών και δευτεροπαθών σπειραματικών νοσημάτων(συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, συστηματικές αγγειίτιδες)  με επικέντρωση στο ρόλο των φλεγμονωδών μεσολαβητών (κυτταροκίνες, χυμοκίνες, αυξητικοί παράγοντες, συστατικά συμπληρώματος, μόρια προσκόλλησης λευκοκυττάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων) στην έναρξη και στην εξέλιξη της νεφρικής βλάβης καθώς και στην απάντηση στη θεραπεία. Παθογενετικοί μηχανισμοί καρδιονεφρικού συνδρόμου τύπου IV και ιδιαίτερα των μηχανισμών ανάπτυξης πρώιμης και επιταχυνόμενης αθηροσκλήρωσης και αρτηριοσκλήρυνσης στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο με επικέντρωση στο ρόλο της φλεγμονής και του άξονα αγγείου-οστού.Αθηροσκληρωτικές επιπλοκές νεφρικής νόσου, διαβητική νεφροπάθεια, υπέρταση, ινσουλινοεξαρτώμενος αυξητικός παράγων-1, νόσος Fabry, οξεία νεφρική βλάβη. Διαβητική νεφρική νόσος, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακή νόσος στην ΤΣΧΝΑ, ισχαιμική νεφρική νόσος, οξεία νεφρική βλάβη. Ανοσολογικές μεταβολές και επιπτώσεις στους υποπηθυσμούς των λεμφοκυττάρων της χρόνιας νεφρικής νόσου τελικού σταδίου και των μεθόδων αιμικάθαρσης. Ιστολογικές και ανοσοφαινοτυπικές αλλοιώσεις των αγγείων στη χρόνια νεφρική νόσο, παθογένεια και εξέλιξη επασβεστώσεων. 

Νεφρολογική Κλινική

Παθογενετικοί μηχανισμοί πρωτοπαθών και δευτεροπαθών σπειραματικών νοσημάτων(συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, συστηματικές αγγειίτιδες)  με επικέντρωση στο ρόλο των φλεγμονωδών μεσολαβητών (κυτταροκίνες, χυμοκίνες, αυξητικοί παράγοντες, συστατικά συμπληρώματος, μόρια προσκόλλησης λευκοκυττάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων) στην έναρξη και στην εξέλιξη της νεφρικής βλάβης καθώς και στην απάντηση στη θεραπεία. Παθογενετικοί μηχανισμοί καρδιονεφρικού συνδρόμου τύπου IV και ιδιαίτερα των μηχανισμών ανάπτυξης πρώιμης και επιταχυνόμενης αθηροσκλήρωσης και αρτηριοσκλήρυνσης στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο με επικέντρωση στο ρόλο της φλεγμονής και του άξονα αγγείου-οστού.Αθηροσκληρωτικές επιπλοκές νεφρικής νόσου, διαβητική νεφροπάθεια, υπέρταση, ινσουλινοεξαρτώμενος αυξητικός παράγων-1, νόσος Fabry, οξεία νεφρική βλάβη. Διαβητική νεφρική νόσος, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακή νόσος στην ΤΣΧΝΑ, ισχαιμική νεφρική νόσος, οξεία νεφρική βλάβη. Ανοσολογικές μεταβολές και επιπτώσεις στους υποπηθυσμούς των λεμφοκυττάρων της χρόνιας νεφρικής νόσου τελικού σταδίου και των μεθόδων αιμικάθαρσης. Ιστολογικές και ανοσοφαινοτυπικές αλλοιώσεις των αγγείων στη χρόνια νεφρική νόσο, παθογένεια και εξέλιξη επασβεστώσεων. 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.