ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

1. Γενικά

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. επικεντρώνεται στην «εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες υγείας».

Είναι μάθημα επιλογής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (ΙΑ0416), αντιστοιχεί σε 2 ECTS, έχει διάρκεια 1 μήνα πλήρους απασχόλησης, εντάσσεται στο 5ο &6ο εξάμηνο σπουδών και μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές/τριες που βρίσκονται από το 5ο έως το 18ο εξάμηνο σπουδών. 

Η πρακτική άσκηση στο Τμ Ιατρικής γίνεται σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020. Το ΓΠΑ λειτουργεί από το 2002 για την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» με τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, στα πλαίσια των οποίων συμμετείχαν συνολικά 10.000 περίπου φοιτητές / φοιτήτριες. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

2. Θεσμοθέτηση

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Αρ. 62/17-7-2018 ορίστηκαν ή/και επικαιροποιήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης και συγκεκριμένα:

α. Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος με κωδικό μαθήματος ΙΑ0416 (απόφαση ΓΣ 21/9.7.2013). Αποτελεί μάθημα επιλογής, αντιστοιχεί σε 2 ECTS, είχε διάρκεια 2 μηνών για τα Ακαδημαϊκά έτη της περιόδου 2015-2018, ενώ για τα Ακαδημαϊκά έτη της περιόδου 2018-2022 θα έχει διάρκεια 1 μήνα, ενταγμένο πάντα στο 5ο  και 6ο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών. 

β. Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος. Το μάθημα λαμβάνει βαθμό. Για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης εκτός από τα παραδοτέα που έχουν οριστεί από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, έχουν οριστεί ως επιπλέον παραδοτέα η συμμετοχή/παρουσία στην τελική συνάντηση του μαθήματος υπό τη μορφή εστιασμένης συζήτησης και η συγγραφή συνολικής τεχνικής έκθεση της πρακτικής που εμπεριέχει και ερωτηματολόγιο αποτίμησης. 

γ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο  έως το 18ο εξάμηνο σπουδών. 

δ. Η Πρακτική Άσκηση είναι πλήρους απασχόλησης. 

ε. Τα παραπάνω ορίστηκαν και επικαιροποιήθηκαν και στη ΓΣ 14/9.2.2016 και επικαιροποιούνται εκ νέου στη ΓΣ Αρ. 62/17-7-2018.

στ. Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 2018-2022 ορίστηκε εκ νέου ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Παναγιώτης Μπαμίδης (ορισμός στη ΓΣ Αρ. 62/17-7-2018), αφού ο ίδιος ήταν Επιστημονικά Υπεύθυνος και στην περίοδο 2015-2018 (τελευταία επικαιροποίηση και ορισμός στη ΓΣ 14/9.2.2016).

3. Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος (τα οποία είχαν οριστεί ή/και επικαιροποιηθεί στη ΓΣ 11/21.3.2017) για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:  

1.     Κ1. έτος φοίτησης: 3ο, 4ο, 2ο, 5ο, 6ο, πτυχίο (Συντελεστής: 50%) 

2.     Κ2. επιδόσεις φοιτητών - βαθμός μαθήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή (αν δεν έχουν πάρει το μάθημα) μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων (10%) 

3.     Κ3. Προτιμήσεις και διαθεσιμότητα φοιτητών σε αντιστοίχιση με φορείς, είδος φορέων κτλ (Συντελεστής: 40%), όπου τα κριτήρια λαμβάνουν τιμές: Το Κ1 λαμβάνει τις τιμές 6, 5, 4, 3, 2, 1 (max = φοιτητές του 3ου έτους = 6x0.5=3), Το Κ2 λαμβάνει τιμές από 0 έως 10 (max = 10.0.1=1), Το Κ3 λαμβάνει τις τιμές 0 ή 1,5 ή 2,5 ανάλογα με το αν η διαθεσιμότητά τους ταιριάζει σε 1, 2, ή 3 φορείς της επιλογής τους (max =1)

Ο υπολογισμός της Τελικής Βαθμολογίας (ΤΒ) πραγματοποιείται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:  *ΤΒ = Κ1*50% + Κ2*10% + Κ3*40% 

4. Επιτροπή Αξιολόγησης

Με ευθύνη του Συντονιστή και Επιστημονικά Υπεύθυνου της Πρακτικής Άσκησης του Τμ Ιατρικής ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση, όπως και Επιτροπή Ενστάσεων των αιτήσεων των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση, αποτελούμενες και οι δύο από μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Οι επιτροπές αυτές είναι αρμόδιες για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης, την υπογραφή των αντίστοιχων πρακτικών επιλογής, καθώς και την εξέταση τυχόν ενστάσεων φοιτητών.

5. Περιεχόμενο πρακτικής άσκησης

5.1 Ο σχεδιασμός της πρακτικής άσκησης 

Η άσκηση έχει κεντρικό άξονα τις νέες τεχνολογίες και τις νέες αναδυόμενες αγορές προκειμένου να ανοίξει παραπέρα και τους επαγγελματικούς ορίζοντες των ιατρών. Επιπλέον η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στις πραγματικές συνθήκες καθημερινής ιατρικής εκτός νοσοκομείου, η καλύτερη προετοιμασία τους για την άσκηση της ιατρικής μετά το πτυχίο  και γενικά η επιστημονική και κοινωνική συγκρότησή τους μέσα από τη γνωριμία με το εύρος των δραστηριοτήτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στην ΠΦΥ και την κοινωνική φροντίδα υγείας όσο και γενικότερα. Η λογική και η πρακτική του μαθήματος συνδέονται με τη διεθνή πραγματικότητα και το ρόλο του internship στις σπουδές. Στο τρέχον μοντέλο, συστήματα βιοϊατρικής τεχνολογίας που αποτελούν «εγχώρια ερευνητική παραγωγή» από το πλήθος των ερευνητικών (ανταγωνιστικών) έργων του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής αλλά και του ΑΠΘ γενικότερα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί και στο μάθημα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, δίνονται προς εκμάθηση και αξιοποίηση στους φοιτητές (μέσω κατάλληλων σεμιναρίων και εργαστηρίων), ενώ εγκαθίστανται σε κοινωνικούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) φορείς. Οι φοιτητές τοποθετούνται στους φορείς αυτούς για ένα μήνα πλήρους απασχόλησης και τα εφαρμόζουν στην πράξη στην καθημερινή δραστηριότητα των φορέων αυτών, ασκούμενοι μεν αλλά παρέχοντας ένα πρωτότυπο κοινωνικό έργο. Αναδεικνύεται έτσι και ο κοινωνικός χαρακτήρας του έργου των εκκολαπτόμενων ιατρών.

5.2 Αντικείμενα

Το μάθημα επικεντρώνει στα παρακάτω αντικείμενα: 

●      Αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτόμες υπηρεσίες φροντίδας υγείας: απαιτούμενο πλαίσιο για την άσκηση, δεξιότητες και ανάγκες

●      Η ανάγκη χρήσης της ιατρικής γνώσης σε επαγγελματικούς χώρους που σχετίζονται με την τηλεϊατρική, την ανάπτυξη πληροφορικών και γενικά τεχνολογικών συστημάτων φροντίδας υγείας

●      Τεχνολογία στην άσκηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την άσκηση της Ιατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με χρήση νέων τεχνολογιών

●      Σχεδιασμός και οργάνωση υπηρεσιών υγείας με βάση την εκτίμηση των αναγκών υγείας

●      Συμβολή στη σχεδίαση τεχνολογικών συστημάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες υγείας - καταγραφή απαιτήσεων χρηστών  

●      Φροντίδα ηλικιωμένων: εκτίμηση αναγκών υγείας ηλικιωμένων, διαχείριση της συνοσηρότητας, παρηγορητική ιατρική τελικού σταδίου

●      Νέες τεχνολογίες στη φροντίδα των ηλικιωμένων: χρήση συστημάτων νοητικής και σωματικής άσκησης για την πρόληψη της νοητικής έκπτωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

●      Άσκηση στην εκτίμηση της νοητικής και σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων και τη σχεδίαση παρεμβάσεων βελτίωσης της υγείας 

●      Βιοϊατρική τεχνολογία:: εκπαίδευση στη χρήση αναδυόμενων/καινοτόμων τεχνολογιών όπως νανοϊατρική, τεχνολογίες βιο-αισθητήρων, νευρο-ανάδραση κά.

●      Χρήση νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία με ασθενείς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στην κοινότητα, στην εργασία, στο χώρο εκπαίδευσης, στο σπίτι

●      Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική συμπεριφορά και επιστημονική δεοντολογία: Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, ανάλυση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της ιατρικής, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αυτό-μόρφωση

 

Η κάλυψη του περιεχομένου εκπαίδευσης επιτυγχάνεται με:

●      Θεωρητική κατάρτιση στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα σεμινάρια

●      Επισκέψεις στους χώρους πρακτικής άσκησης

●      Την πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένες μονάδες

 

Επιλέξιμες μονάδες πρακτικής άσκησης

●      Εταιρείες Βιαϊατρκής τεχνολογίας και πληροφορικής της υγείας, εταιρείες δικτύων τηλεμετρίας 

●      Εταιρείες παραγωγής βιο-αισθητήρων, συστημάτων παρακολούθησης υγείας, σχεδίασης και κατασκευής ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας, νανοϊατρικής τεχνολογίας, κά

●      Κέντρα Υγείας

●      Μονάδες Φροντίδας, Αποκατάστασης και Διαβίωσης Ηλικιωμένων

●      Κέντρα Διαχείρισης Πρόνοιας των Δήμων

●      Κέντρα τηλε-πρόνοιας των Δήμων

●      Διαδημοτικά δίκτυα ηλεκτρονικής ΠΦΥ

●      Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

●      Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

●      Κέντρα ημέρας της Ομοσπονδίας Εταιριών Αλτζχαϊμερ και συγγενών διαταραχών

●      Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

●      Γηροκομεία

●      Εργοστάσια  - Βιομηχανία 

●      Σύλλογοι γονέων και υποδομές εκπαιδευτικής παρέμβασης σε ΑΜΕΑ, αυτιστικά άτομα κ.λπ.

●      Εταιρείες εμπορίας και ανάπτυξης τεχνολογικών παρεμβάσεων/λύσεων στην υγεία

●      Φαρμακευτικές εταιρείες - ανάπτυξη και δοκιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων

●      Εταιρείες και δομές στατιστικών υπηρεσιών υγείας

●      Ινστιτούτα Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής/τηλε-ιατρικής

●      Εταιρείες ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης - ιατρικής εκπαίδευσης 

●      Σύλλογοι ασθενών

5.3 Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η άσκηση θα έχει κεντρικό άξονα τις νέες τεχνολογίες και τις νέες αναδυόμενες αγορές προκειμένου να ανοίξει παραπέρα και τους στενούς ως τώρα επαγγελματικούς ορίζοντες των ιατρών. Επιπλέον η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στις πραγματικές συνθήκες καθημερινής ιατρικής εκτός νοσοκομείου, η καλύτερη προετοιμασία τους για την άσκηση της ιατρικής μετά το πτυχίο  και γενικά η επιστημονική και κοινωνική συγκρότησή τους μέσα από τη γνωριμία με το εύρος των δραστηριοτήτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στην ΠΦΥ όσο και γενικότερα.

Επιδιωκόμενοι στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 

●      εκτιμούν τις τεχνολογικές ανάγκες της φροντίδας της υγείας

●      σχεδιάζουν πρωτόκολλα εφαρμογής νέων συστημάτων στη φροντίδα της υγείας και να εκτιμούν/αξιολογούν το μέγεθος της επιτυχίας/επίδρασής τους

●      καταγράφουν απαιτήσεις χρηστών συστημάτων φροντίδας υγείας και να συνεργάζονται με άλλες επαγγελματικές ομάδες στο σχεδιασμό υηρεσιών υγείας

●      εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες και να χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα/τεχνολογικές λύσεις στην άσκηση της ΠΦΥ

●      αναγνωρίζουν την επιδημιολογική ‐ πληθυσμιακή οπτική των προβλημάτων υγείας στην κοινότητα, να γνωρίζουν τις δυνατότητες πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας, μέσα από την επαφή τους με όλο το φάσμα των αντίστοιχων υπηρεσιών και προγραμμάτων και της χρήσης της τεχνολογίας

●      εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες στη φροντίδας υγείας στην κοινότητα, έχοντας κατανοήσει το εύρος των επιστημονικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών το οποίο περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη 

●      εξηγούν καλύτερα τη σχέση μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, όπως και τις προσδοκίες των ασθενών σε θέματα διάγνωσης και διαχείρισης των προβλημάτων τους ανεξάρτητα από ηλικία, εθνικότητα και φύλο. 

6. Αξιολόγηση Φοιτητών

6.1 Περιγραφή

Η διαδικασία αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης είναι πολλαπλή. 

Ο φοιτητής στη διάρκεια της άσκησης προετοιμάζει και υποβάλει ατομικά μέσα από το ηλεκτρονικό του ΑΠΘ εβδομαδιαίες αναφορές στοχευμένες σε εργασίες που εκπονεί και που απαντούν στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές παρουσιάζουν μέρος των εργασιών τους σε ειδική συνάντηση αξιολόγησης. 

 

6.2 Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

●      Γραπτές Εργασίες

●      Δημόσια παρουσίαση

●      Αξιολόγηση από τον επιβλέποντα στο χώρο της πρακτικής άσκησης

●      Αξιολόγηση από τον επόπτη της πρακτικής άσκησης

●      Συμμετοχή/παρουσία στην τελική συνάντηση του μαθήματος υπό τη μορφή εστιασμένης συζήτησης 

●      Συγγραφή συνολικής τεχνικής έκθεση της πρακτικής που εμπεριέχει και ερωτηματολόγιο αποτίμησης

6.3 Γενικές Ικανότητες

·      Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη

·      Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·      Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·      Λήψη αποφάσεων

·      Αυτόνομη εργασία

·      Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·      Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·      Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

7. Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Η διάρκεια Πρακτικής Άσκησης είναι 1 μήνας. Οι Μήνες που πραγματοποιείται η άσκηση:

·      Το διάστημα του εαρινού εξαμήνου από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

·      Το διάστημα του χειμερινού εξαμήνου από Νοέμβριο έως Δεκέμβριο.

Η μεγάλη πλειοψηφία θα ασκείται σε Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής (στόχος 70%), ενώ ένα μέρος σε Δημόσιους Φορείς (30%).

8. Κινητοποίηση των φοιτητών/τριών 

Η κινητοποίηση των φοιτητών/τριών για θέματα πρακτικής άσκησης λαμβάνει χώρα ποικιλοτρόπως. Καταρχήν οργανώνεται μια σειρά δημοσιοποιήσεων και ανακοινώσεων/προσκλήσεων ενδιαφέροντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πύλες διαδικτύου που συμμετέχουν και επισκέπτονται οι φοιτητές (πέραν των αναρτήσεων και των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Εκεί εκτίθεται η έννοια της πρακτικής άσκησης και τα οφέλη της και ορίζεται ημερομηνία για την εναρκτήρια συνάντηση. 

Στην ενημερωτική αυτή πρώτη συνάντηση, πέρα από τη διαδικασία, εκτίθενται παραδείγματα προηγούμενων ετών και καλές πρακτικές όπως και απόψεις συμμετεχόντων παλαιότερων ετών (φοιτητών αλλά και εποπτών και συντονιστών από  φορείς αποδέκτες). 

Τέλος γίνεται μια μικρή συνοπτική παρουσίαση με την τρέχουσα διεθνή κατάσταση σε σχέση με την πρακτική άποψη και επιδεικνύονται συστήματα ψηφιακών χαρτοφυλακίων όπου οι φοιτητές θα μπορούν να διατηρούν τα επιτεύγματα και τις αποδείξεις των δεξιοτήτων που αποκτούν. 

 

9. Επιπλέον πληροφορίες ενημέρωσης

Πληροφορίες προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.» μπορεί να αντληθούν από τη σελίδα http://dasta.auth.gr/uploaded_files/637048419418572792.pdf

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.