Κατατακτήριες Εξετάσεις

 
Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Σχολών και Τμημάτων στο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις.
Λεπτομερής ανακοίνωση με την εξεταστέα ύλη, τον αριθμό των θέσεων και λοιπές πληροφορίες αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος τον Απρίλιο κάθε έτους.
 
Οι αιτούντες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες:
  1. Πτυχιούχοι Οδοντίατροι: 3% επί του αριθμού των εισακτέων, για κατάταξη στο 3ο εξάμηνο σπουδών.
  2. Πτυχιούχοι λοιπών Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών: 12% επί του αριθμού των εισακτέων, για κατάταξη στο 1ο εξάμηνο.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη Γραμματεία του Τμήματος).
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σποδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Διαδικασία εξετάσεων:
  1. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Δεκέμβριο.
  2. Οι υποψήφιοι, για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
Αποτελέσματα:
Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος της Ιατρικής, μετά την σχετική έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με την προθεσμία για εγγραφή των επιτυχόντων.
 
Εξεταζόμενα μαθήματα:
  1. Πτυχιούχοι Οδοντίατροι: Ανατομία, Βιοχημεία και Φυσιολογία
  2. Πτυχιούχοι λοιπών Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών: Βιολογία, Ιατρική Στατιστική και Ιατρική Φυσική.
Από την Επιτροπή Κατατακτηρίων εξετάσεων δεν υπάρχει κάποια προτεινόμενη βιβλιογραφία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν και να προετοιμαστούν από οποιοδήποτε ακαδημαϊκό σύγγραμμα περιέχει την σχετική ύλη.
 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.