Κλινική

Β' Ουρολογική Κλινική

 
Ε-book: Σύγγραμμα Ουρολογίας
 

Η Β’ Ουρολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε την 3η Ιουλίου 2003. Εγκαταστάθηκε στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 2003. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 τελεί υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Ουρολογίας Α.Π.Θ., κ. Χατζημουρατίδη Κωνσταντίνου.
Η Κλινική είναι ανεπτυγμένη σε πτέρυγα του 5ου ορόφου του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» δυναμικότητας 34 κλινών.
 
Λειτουργία Τακτικών και Ειδικών Εξωτερικών Ιατρείων
 
Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στους αυτοβούλως προσερχόμενους ασθενείς, αλλά και τριτοβάθμιας περίθαλψης σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλους Ουρολόγους ή Ουρολογικές Κλινικές, Πανεπιστημιακές και Ε.Σ.Υ.
Στα πλαίσια αυτά:

 • Επιλύουν διαγνωστικά και θεραπευτικά τρέχοντα προβλήματα.
 • Παραπέμπουν σε Ειδικά Ιατρεία, εφόσον χρειάζεται.
 • Παραπέμπουν για κλινική ή χειρουργική νοσηλεία στην Κλινική.
 • Αναλαμβάνουν τη μετα-νοσηλευτική ή μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, που δεν παρακολουθούνται από τα ειδικά εξωτερικά ιατρεία.

Τα τακτικά και ειδικά ιατρεία της Κλινικής φιλοξενούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους της γ’ πτέρυγας των εξωτερικών ιατρείων, καθώς και στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του Νοσοκομείου.
 
Αναλυτικότερα τα ειδικά εξωτερικά ιατρεία που διεξάγονται εκ μέρους της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής είναι τα εξής:
 

 • Γενικής ουρολογίας
 • Ουρολογικής ογκολογίας
 • Καρκίνου του προστάτη
 • Νευροουρολογίας
 • Γυναικολογικής ουρολογίας
 • Ανδρικής ακράτειας
 • Σηπτικό χειρουργείο (Ουρολογικές και ανδρολογικές μικροεπεμβάσεις)
 • Σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας (ανδρολογικό)
 • Βιοψιών προστάτη
 • Κυστεοσκοπήσεων
 • Δερματικών Παθήσεων έξω γεννητικών οργάνων

 
Η Κλινική κάνει επίσης χρήση μίας αίθουσας των Γενικών Χειρουργείων 3 ημέρες την εβδομάδα και δύο αιθουσών μία ημέρα την εβδομάδα, όπως επίσης μίας αίθουσας των Χειρουργείων Βραχείας Νοσηλείας μία ημέρα την εβδομάδα και του Σηπτικού Χειρουργείου μία ημέρα την εβδομάδα.
 
Η Β΄ Ουρολογική Κλινική  έχει ως σκοπό :
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
β) Την εξυπηρέτηση των διάφορων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική και οι μονάδες της.
γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.
δ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής.
ε) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη της παθοφυσιολογίας των παθήσεων της Ουρολογίας και την αναζήτηση τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.
στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ζ) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής.
η) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 
Το έργο της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής με τις ειδικές μονάδες της διακρίνεται σε εκπαιδευτικό ερευνητικό και κλινικό-εργαστηριακό.
Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει :
α) Την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, στα πλαίσια του Χειρουργικού Τομέα και σε συνεργασία με άλλες κλινικές της Ιατρικής. Επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
β) Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας Ουρολογίας ή την εξειδίκευση σε αυτή. Διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από τα μέλη ΔΕΠ και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το Διευθυντή της κλινικής και τα μέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρόγγυλες τράπεζες και σεμινάρια.
γ) Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση της Ιατρικής Σχολής.
δ) Την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών ουρολόγων και άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
ε) Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου και άλλων νοσοκομείων και των φοιτητών νοσηλευτικών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές σχολές.
 Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την  εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη του διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διάφορων νόσων της Ουρολογίας και των γνωστικών αντικειμένων της, και με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.
 Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της ή παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο. Τα μέλη ΔΕΠ και οι υπόλοιποι ιατροί της κλινικής συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας ή παραγγελία για εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές, στις οποίες παρίσταται και ο διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων.

Προπτυχιακά μαθήματα: 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα

 1. Προοπτική Συγκριτική Μελέτη της μακροχρόνιας επίπτωσης στην ποιότητας ζωής των διαφορετικών μεθόδων ακτινοθεραπείας, για την αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη
 2. Αξιολόγηση των παραμέτρων ανταπόκρισης στην αμπιρατερόνη σε ασθενείς με μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη
 3. Μη παρεμβατική μελέτη με τίτλο "Μελέτη για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της οξικής αμπιρατερόνης ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε μη προθεραπευμένους ασθενείς με μεταστατικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη: Δεδομένα πραγματικής κλινικής πρακτικής από ογκολογικά και ουρολογικά κέντρα στην Ελλάδα – DIZPLAY
 4. Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη τυφλή ως προς τον αξιολογητή ελεγχόμενη μελέτη για τη σύγκριση της εμφάνισης μειζόνων καρδιαγγειακών ανεπιθύμητων συμβάντων (MACE) σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και καρδιαγγειακή νόσο που λαμβάνουν Degarelix (ανταγωνιστής του υποδοχέα της GnRH) ή Leuprolide (αγωνιστής του υποδοχέα της GnRH)
 5. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Ταδαλαφίλης άπαξ ημερησίως σε άτομα με στυτική δυσλειτουργία που δεν έχουν λάβει ποτέ αναστολείς της PDE5

            Έναρξη: 26/03/2009 Λήξη: 01/03/2012

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλου σχεδιασμού, πολυεθνική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Ταδαλαφίλης 2,5 και 5mg χορηγούμενης άπαξ ημερησίως για 12 εβδομάδες για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας και των σημείων και συμπτωμάτων της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη σε άνδρες με συνυπάρχουσες στυτική δυσλειτουργία και καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

            Έναρξη: 06/04/2009 Λήξη: 01/02/2012

 1. Μία πολυκεντρική, προοπτική, συγκριτική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, διπλού εικονικού σχεδιασμού μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του cefditoren pivoxil σε σχέση με την σιπροφλαξασίνη στην οξεία μη επιλεγμένη κυστίτιδα

           Έναρξη: 23/07/2009 Λήξη: 22/01/2010

 1. Μίας φάσης, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλου σχεδιασμού, παγκόσμια πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Ταδαλαφίλης, χορηγούμενης άπαξ ημερησίως για 12 εβδομάδες σε άνδρες με σημεία και συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.

            Έναρξη: 17/09/2009 Λήξη: 16/01/2011

 1. Επίδραση της ταδαλαφίλης (LY450190) χορηγούμενης άπαξ ημερησίως ή της ταδαλαφίλης χορηγούμενης κατ' επίκληση σε σύγκριση με την κιτρική σιλδεναφίλη χορηγούμενη κατ' επίκληση στη διακοπή της θεραπείας σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν αναστολείς PDE5

            Έναρξη: 17/09/2010 Λήξη: 16/09/2013

 1. Μία φάσης 3B, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλου σχεδιασμού, μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της σαφάλειας της ταδαλαφίλης συγχορηγούμενης με φιναστερίδη επί 6 μήνες, σε άνδρες με συμπτώματα του κατώτεορυ ουροποιητικού και δευτεροπαθή διόγκωση του προστάτη, οφειλόμενη σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη2

           Έναρξη: 24/11/2010 Λήξη: 12/03/2013

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, πολυκεντρική δοκιμή φάσης 3 στην οποία συγκρίνεται η ορτερονέλη (ΤΑΚ-700) σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη σε ασθενείς με ευνούχο-άντοχο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία

            Έναρξη: 01/02/2011 Λήξη: 31/07/2014

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη ανεύρεσης δόσης και αξιολόγησης της θεραπευτικής αγωγής με το (υπο κλινική ανάπτυξη φάρμακο) GSK2251052 συγκρινόμενο με ιμιπενέμη-σιλαστατίνη στην αντιμετώπιση ενηλίκων με εμπύρετες επιλεγμνες λοιμώξεις της κατώτερης ουροποιητικής οδού και οξεία πυελονεφρίτιδα

           Έναρξη: 01/07/2011 Λήξη: 28/02/2013

 1. Κλινική μελέτη:" Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης ασφάλειας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο προστάτη, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με Firmagon (Degarelix) ή έναν αγωνιστή ορμόνης απελευθέρωσης γοναδοτροπινών(GnRH)"

           Έναρξη: 23/09/2011 Λήξη: 31/12/2017

 1. Αξιολόγηση του πιο αξιόπιστου σημείου καταμέτρησης του πάχους του εξωστήρα σε ασθενείς με συμπρώματα από το κατώτερο ουροποιητικό που οφείλονται σε υπερπλασία του προστάτη,ως προγνωστικός δείκτης σοβαρότητας των συμπτωμάτων

            Έναρξη: 17/12/2012 Λήξη: 16/12/2015

 1. Μια τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με ενεργό συγκριτική ουσία κλινική μελέτη φάσης ΙΙ για τη διερεύνηση της ασφάλειας, ανεκτικότητας και αποτελεσματικότητας του σχήματος MK-7655 + ιμιπενέμη/ σιλαστατίνη έναντι ιμιπενέμης/ σιλαστατίνης σε ασθενείς με επιλεγμένη λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος (cUTI)

            Έναρξη: 21/08/2012 Λήξη: 31/08/2014

 1. Μια διπλά τυφλή,ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση νέων ή επιδεινούμενων αδιαφανοποιήσεων του φακού σε ασθενείς με μη-μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι λαμβάνουν δενοσουμάμπη για την οστική απώλεια που οφείλεται στη θεραπεία στέρησης ανδρογόνων

            Έναρξη: 10/10/2012 Λήξη: 31/10/2016

 1. Νέες επιλογές στον ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη αναφορικά με τη διαχείριση του mCRPC

            Έναρξη: 12/06/2013 Λήξη: 11/08/2014

 1. Τυχαιοποιημένη, ανοικτής χορήγησης, διάρκειας 24 εβδομάδων μελέτη για την εκτίμηση της ασφάλειας της φεσοτεροδίνης σε συμμετέχοντες ηλικίας 6 έως 17 ετών με συμπτώματα υπερδραστηριότητας του εξωστήρα μυός της ουροδόχου κύστης σχετιζόμενης με νευρογενή αίτια (Νευρογενής Υπερδραστηριότητα Έξωστήρα Μυός)

            Έναρξη: 13/01/2014 Λήξη: 31/07/2019

 1. Κλινική μελέτη "PROSPER": Πολυεθνική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ενζαλουταμίδης σε ασθενείς με μη μεταστατικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη.

            Έναρξη: 22/11/2013 Λήξη: 31/05/2020

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή,παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη ενεργά και με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιοποίηση της αποτελεσματικότητας της ασφάλειας και της ανεκτικότητας των συνδυασμών σολιφενακίνης ηλεκτρικής (solifenacin succinate) και μιραβεργόνης (milabergone) σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με σολιφενακίνη ηλεκτρική και μιραβεργόνης στη θεραπεία της υπερδραστήριας κύστης.

            Έναρξη: 01/06/2014 Λήξη: 31/01/2016

 1. Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση του χρόνου παραμονής στη θεραπεία με XGEVA 120mg Q4W για την πρόληψη σκελετικών συμβάντων (SRE) σε ασθενείς με μεταστάσεις στα οστά και συμπαγείς όγκους στη συνήθη κλινική προοπτική.

            Έναρξη: 29/07/2015 Λήξη: 31/12/2018

 1. Ευρωπαϊκή προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των εκβάσεων, που συσχετίζονται με την θεραπεία με ενζαλουταμίδη σε ασθενείς με μεταστατικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη

            Έναρξη: 20/05/2016 Λήξη: 30/09/2018

 1. Μια πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παραλλήλων ομάδων, για τη διερεύνηση της δοσοεξαρτώμενης ανταπόκρισης σε τρία επίπεδα δόσης κεκαθαρμένου συμπλόκου νευροτοξίνης BOTOX (αλλαντική τοξίνη τύπου Α)ακολουθούμενη από μια ανοικτή φλάση παράτασης σε ασθενείς με ακράτεια ούρων λόγω νευρογενούς υπερδραστηριότητας του εξωστήρα

             Έναρξη: 01/03/2008 Λήξη: 30/09/2010

 1. Τυχαιοποιημένη,διπλά τυφλή,διπλού εικονικού σχεδιασμού,ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων,πολυκεντρική μελέτη 12 εβδομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της φεσοτεροδίνης σε σύγκριση με την τολτεροδίνη παρατεταμένης αποδέσμευσης σε ασθεμείος με υπερλειτουργική κύστη

            Έναρξη: 01/07/2007 Λήξη: 31/12/2008

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της φεσοτεροδίνης ως επιπρόσθετη θεραπεία σε άνδρες με εμμένοντα συμπτώματα υπερλειτουργικής κύστης που υποβάλλονται σε μονοθεραπεία με άλφα αποκλειστή για τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

            Έναρξη: 01/03/2009 Λήξη: 12/12/2009

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, πολυκεντρική μελέτη παράλληλων ομάδων με έλεγχο εικονικού και δραστικού φαρμάκου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του βήτα3 αγωνιστή ΥΜ178(50mg μια φορά ημερησίως και 100mg μία φορά ημερησίως)σε ασθενείς με συμπτώματα υπερδραστήριας κύστης

            Έναρξη: 06/06/2008 Λήξη: 05/09/2009

 1. Τυχαιοποιημένη,διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με δραστικλό φάρμακο, πολυκεντρική, μακροχόνια μελέτη παράλληλων ομάδων, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του βήτα-3 αγωνιστή ΥΜ178(50mg μια φορά ημερησίως και 100mg μια φορά ημερησίως) σε ασθενείς με συμπτώματα υπερδραστήριας κύστης

            Έναρξη: 01/04/2008 Λήξη: 30/06/2012

 1. Μια κλινική μελέτη φάσης 2 για την αξιολόγηση ημερησίων από του στόματος δόσεων του LY500307 για 24 εβδομάδες σε άνδρες με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα (LUTS) και διόγκωση του προστάτη, δευτερογενή στο πλαίσιο καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ, Benign Prostate Hyperplasia, BPH)

            Έναρξη: 17/09/2010 Λήξη: 16/09/2013

 1. Πώς επηρεάζει η χρήση βοηθημάτων ακράτειας την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής και την αυτο-εικόνα των γυναικών με ακράτεια ούρων. Η επίδραση των αντιμουσκαρινικών φαρμάκων.

            Έναρξη: 04/11/2010 Λήξη: 30/09/2015

 1. Μελέτη σύγκρισης της αποτελεσματικότητας του DuodartTM σε συνδυασμό με συμβουλές για τον τρόπο ζωής έναντι της προσεκτικής παρακολούθησης (watchful waiting) σε συνδυασμό με συμβουλές για τον τρόπο ζωής και δυνατότητα προσθήκης ταμσουλοσίνης, σε άνδρες με διόγκωση του προστάτη και μέτρια συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη οι οποίοι δεν έχουν λάβει θεραπευτική αγωγή στο παρελθόν

            Έναρξη: 09/12/2010 Λήξη: 30/09/2013

 1. Ψυχολογικοί παράγοντες της αντίληψης υγείας και της συμπεριφοράς αναζήτησης ιατρικής φροντίδας για συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού

            Έναρξη: 01/03/2011 Λήξη: 31/08/2011

 1. Διερεύνηση της παθοφυσιολογίας του Κατώτερου Ουροποιητικού Συστήματος και των μηχανισμών δράσης εφαρμοσμένων και θεραπευτικών σχημάτων στην υπερδραστήρια κύστη και την ακράτεια από έπειξη

            Έναρξη: 26/09/2012 Λήξη: 31/10/2015

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη παραλλήλων ομάδων φάσης 4, διάρκειας 12 εβδομάδων σε ασθενείς με σύνδρομο υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης προς επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητα 8ml φεσοτεροδίνης σε σύγκριση με 4ml φεσοτεροδίνης

            Έναρξη: 13/09/2011 Λήξη: 12/03/2013

 1. ΔΡΑΣΗ Γ :Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας (β' φάση): Διευρεύνηση της δρασης της αλλαντικής νευροτοξίνης τύπου Α (BONT/A) στο νευρολογικό έλεγχο του κατώτερου ουροποιήτικού συστήματος και του κεντρικού νευρικού συστήματος in vivo

            Έναρξη: 01/01/2012 Λήξη: 31/12/2012

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Mirabegron σε σύγκριση με τη σολιφενασλίνη σε ασθενείς με υπερδραστήρια κύστη (ΟΑΒ) που έλαβαν θεραπεία με αντιμουσκαρινικά και δεν έμειναν ικανοποιημένοι λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας

            Έναρξη: 01/06/2012 Λήξη: 30/09/2013

 1. Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη ενεργά, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του συνδυασμού σολιφενακίνης ηλεκτρικής και μιραβεργόνης σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με σολιφενακίνη ηλεκτρική και μιραβεργόνη σε υποκείμενα που πάσχουν από υπερδραστήρια κύστη.

           Έναρξη: 01/09/2014 Λήξη: 31/03/2016
 

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Εργαστηριακός εξοπλισμός Ιατρείων Β΄ Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ 1. Το Ιατρείο Γενικής Ουρολογίας παρέχει τη δυνατότητα υπερήχων του ουροποιητικού και του οσχέου, καθώς και μηχάνημα ουροροομετρίας. 2. Ιατρείο Βιοψιών προστάτη: φορητός υπερηχογράφος με κεφαλή για διορθικό υπερηχογράφημα και αυλό για βελόνη βιοψίας προστάτη. Επίσης, κεφαλή για υπερήχους του ουροποιητικού 3. Ιατρείο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας: φορητός υπερηχογράφος με κεφαλή για triplex υπερηχογράφημα οσχέου και πέους, κεφαλή για υπερήχους του ουροποιητικού, και συσκευή καταμέτρησης νυκτερινών στύσεων τύπου Rigiscan 4. Ιατρεία Νευροουρολογίας, Γυναικολογικής Ουρολογίας και Ανδρικής ακράτειας: Μηχάνημα πλήρους ουροδυναμικού έλέγχου, ουροροόμετρα (Χ2) και 2 φορητοί υπερηχογράφοι με κεφαλή για υπερήχους του ουροποιητικού, γερανός για την ανύψωση παραπληγικών-τετραπληγικών ασθενών 5. Ιατρείο Κυστεοσκοπήσεων: φορητός πύργος με οθόνη, κάμερα, φωτεινή πηγή, εξοπλισμός κυστεοσκοπήσων με άκαμπτα κυστεοσκόπια διαμέτρου 17,5 και 21 French, οπτικές 0ο, 30ο και 70ο καθώς και εύκαμπτο κυστεοσκόπιο, εξοπλισμός για τοποθέτηση ουρητηρικών stent και διαστολές ουρήθρας

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

1) Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Α.Π.Θ. 2) Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας Α.Π.Θ. 3) Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας Α.Π.Θ. 4) Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. 5) Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

1) Ουρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας 2) Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Απόστολος Αποστολίδης Καθηγητής apoapo@auth.gr
2310991476
Κυριάκος Μωυσίδης Επίκουρος Καθηγητής kmoysidis@auth.gr
Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης Καθηγητής chatzimouratidis@auth.gr
2310991543

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.