Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Eπισπεύδον τμήμα: Ιατρική

ΔΠΜΣ "Άθληση και Υγεία"

Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άθληση και Υγεία» (Τμήμα Ιατρικής και ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ) έχει ως σκοπό τη μελέτη και την έρευνα των προσαρμογών και εφαρμογών της άσκησης στην ανθρώπινη απόδοση μέσα από δύο γνωστικές κατευθύνσεις: • Αθλητιατρική • Άσκηση και Σωματική Υγεία Ορισμένα από τα αντικείμενα διδασκαλίας είναι η πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων, καρδιοαναπνευστικών και παθολογικών παθήσεων, η μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, η θεραπευτική γυμναστική και η διαχείριση του μυοσκελετικού πόνου μέσω προγραμμάτων άσκησης.

ΔΠΜΣ "Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική"

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική» λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του 2020 και προσφέρει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον τομέα της έρευνας και των εφαρμογών των βλαστοκυττάρων στις διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Τα θέματα που διδάσκονται καλύπτουν την προέλευση και βιολογία των βλαστοκυττάρων, το συνδυασμό τους με βιοϋλικά και ικριώματα, την απομόνωση και κρυοσυντήρηση τους, μεθόδους ποιοτικού ελέγχου, το ρόλο τους στις μεταμοσχεύσεις και στην βελτίωση της βιωσιμότητας των μοσχευμάτων και τις εφαρμογές σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

ΔΠΜΣ "Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας"

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση στη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με βάση τις σύγχρονες αρχές του Management. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά πεδία αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι σπουδές διαρκούν δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (Συνολικά 75 ECTS) και οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή εργασία τους κατά τη θερινή περίοδο του δεύτερου εξαμήνου σπουδών.

ΔΠΜΣ "Ιατρική Ακριβείας - Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική"

Το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, οργανώνουν και λειτουργούν από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική ακριβείας - Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική». Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση των επαγγελματιών του χώρου της υγείας στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και φαρμακευτικής αγωγής για την εξατομίκευση των δοσολογικών σχημάτων, μέσα από την κατανόηση και την αξιοποίηση μοριακών και γονιδιωματικών πληροφοριών που εμπλέκονται στην εμφάνιση της διαφορικής φαρμακολογικής απόκρισης των ατόμων στα φάρμακα. Παράλληλα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση της βασικής κλινικής και μεταφραστικής έρευνας με την παροχή υπηρεσιών υγείας, την παραγωγική διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων στον ιατροφαρμακευτικό χώρο σε σχέση με τη μοριακή διάγνωση και την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων.

ΔΠΜΣ "Ιατρική Πληροφορική"

Τα Τμήματα Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99. Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» διαρκεί 4 εξάμηνα (120 ECTS). Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το Δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ιατρική Πληροφορική».

ΔΠΜΣ "Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, νόσος και φυσική επιλογή"

Διιδρυματικό με τη συμμετοχή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη της εξέλιξης της ιατρικής και της ένταξής της σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Αποκαλύπτονται οι καθοριστικοί παράγοντες της υγείας και της νόσου μέσω έρευνας σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο, τόσο σε επιδημικές όσο και σε χρόνιες νόσους. Διασαφηνίζεται πώς η μελέτη της ιστορίας μπορεί να βοηθήσει στην εκλεπτυσμένη κατανόηση ευρέως φάσματος ερωτημάτων και διλημμάτων της σύγχρονης ιατρικής. Η εκπαίδευση αφορά σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία.

ΔΠΜΣ "Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές και Κοινωνικές Επιστήμες"

«Κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές και Κοινωνικές Επιστήμες» είναι ο τίτλος του νέου Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) που διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ. Στόχος του ΔΠΜΣ είναι η ενδυνάμωση και επαγγελματική ανάπτυξη των επιστημόνων των Βιοϊατρικών Επιστημών σε τομείς προσωπικότητας και επικοινωνίας στον χώρο εργασίας τους - καλλιέργεια υψηλών νοητικών λειτουργιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων με αξιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές διαστάσεις, εφαρμογή γνώσεων σε εξειδικευμένα πεδία κ.λπ. - προκειμένου οι ίδιοι να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις υψηλές απαιτήσεις του λειτουργήματός τους και στις εξελίξεις της εποχής.

ΔΠΜΣ "Νευροανοσολογία"

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νευροανοσολογία». Το αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εξειδίκευση στη Νευροανοσολογία. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: • η απόκτηση γνώσεων Βασικών Νευροεπιστημών και Ανοσολογίας • η εκπαίδευση στην Κλινική Ανοσολογία με ιδιαίτερη έμφαση στα Νευρολογικά Νοσήματα και στις εργαστηριακές μεθόδους κλινικής διερεύνησης και έρευνας της Νευροανοσολογίας.

ΔΠΜΣ "Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα"

Ο σχεδιασμός του προγράμματος ανέκυψε λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης εμφάνισης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων στη σύγχρονη εποχή και της ανακύπτουσας ανάγκης για περαιτέρω έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας. Ο σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς και η προώθηση της έρευνας για τη μελέτη και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Μέσα από τη διεπιστημονική φύση του προτεινόμενου προγράμματος επιχειρείται μια συντονισμένη προσέγγιση από το σύνολο των επαγγελματικών υγείας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου θεραπευτικού πλάνου αντιμετώπισης της χρόνιας φύσης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.

ΔΠΜΣ "Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση"

Ο κύκλος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (Δ.ΠΜΣ), διαρκεί 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης στις «Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση».

ΔΠΜΣ "Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες"

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) και το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ» («Health and Environmental Factors»). Διάρκεια σπουδών: 2 διδακτικά εξάμηνα (60 ECTS) και 1 εξάμηνο διπλωματική (30 ECTS) Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος Επικοινωνία: Τηλ. 2310.999.338 email: bioethics@med.auth.gr

ΠΜΣ "Δερματοσκόπηση"

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δερματοσκόπηση» γίνονται δεκτοί/ές ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υποβάλλοντας και την αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (παρ. 1, άρθ. 43, του ν. 4485/2017). Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους/ες και ειδικευμένους/ες ιατρούς Δερματολογίας, καθώς και σε ιατρούς εν αναμονή της ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης και επικαιροποιημένης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στο γνωστικό πεδίο της Δερματοσκόπησης. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις δερματοσκοπικές δομές και πρότυπα, να αξιολογούν ορθά τη σημασία τους και να χρησιμοποιούν επωφελώς τη δερματοσκόπηση στην κλινική πράξη.

ΠΜΣ "Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας"

Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας» («Public Health and Health Policy») έχει αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας. Με στόχο την ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, παρέχονται γνώσεις στα αντικείμενα της επιδημιολογίας, βιοστατιστικής και προληπτικής στρατηγικής. Παράλληλα με την εμβάθυνση στην Πολιτική Υγείας αναπτύσσονται τα αντικείμενα της Πολιτικής Οικονομίας της Υγείας, της κοινωνιολογικής προσέγγισης της Υγείας και του σχεδιασμού των Υπηρεσιών Υγείας. Το ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις: • Δημόσια Υγεία (Public Health) και • Πολιτική Υγείας (Health Policy) Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS) Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.

ΠΜΣ "Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας"

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ με τίτλο “Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας” έρχεται να καλύψει το εκπαιδευτικό κενό σε θέματα διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων ακουστικής αντίληψης ανεξάρτητα από την ακουστική οξύτητα (ακουόγραμμα). Δείτε σύντομο ενημερωτικό βίντεο στο www.apdseminars.gr. Η εκπαίδευση αφορά δύο κατευθύνσεις. Η μία αφορά σε μη Ιατρούς και προσφέρει θεωρητικές και πρακτικά εφαρμόσιμες γνώσεις μέσα από εξατομικευμένη ακουστική εκπαίδευση σε άτομα με διαγνωσμένη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά Ιατρούς παρέχοντας τις πλέον σύγχρονες ερευνητικές γνώσεις για ενεργητική διαγνωστική πρακτική μέσα από σταθμισμένα εργαλεία για την ελληνική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα παρέχεται από μικρή ομάδα διδασκόντων με γνώσεις της τελευταίας πενταετίας για την αλληλεπίδραση της ακουστικής αντίληψης με τις νοητικές λειτουργίες (μνήμης, προσοχής) και πλαισιώνεται από αναγνωρισμένους καθηγητές του εξωτερικού. Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος: www.apdmaster.gr.

ΠΜΣ "Εμβρυομητρική Ιατρική"

Το αντικείμενο του ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με την ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Φιλοσοφία του ΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, καθώς και να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά και δεοντολογικά υπεύθυνη επαγγελματική δραστηριότητα. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Η Εμβρυομητρική Ιατρική αποτελεί ένα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της ιατρικής επιστήμης που αφορά στην αναγνώριση των προδιαθεσικών παραγόντων, των συμπτωμάτων και των επιπλοκών παθολογικών καταστάσεων κατά την κύηση, καθώς επίσης και στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία του εμβρύου και της μητέρας. Η ολοκλήρωση του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος δεν ισοδυναμεί με τη λήψη της υπο-ειδικότητας της Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Στόχος όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης του προγράμματος σπουδών, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση συνεργασίας με συναφή προγράμματα σπουδών και Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

ΠΜΣ "Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας"

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των δεξιοτήτων στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, καθώς και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη και ποιοτική επαγγελματική σταδιοδρομία. Αντικείμενο του ΠΜΣ, είναι η παροχή εξειδίκευσης στο αντικείμενο της Εντατικής Θεραπείας σε πτυχιούχους νοσηλευτικών τμημάτων Ανώτατης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ). Επιπρόσθετα, θίγει θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας και διαχείρισης μονάδων υγείας.

ΠΜΣ "Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας"

Το ΠΜΣ «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» διαρκεί 4 εξάμηνα (120 ECTS) με αντικείμενο την ειδίκευση στις μεθόδους και εφαρμογές της Ερευνητικής Μεθοδολογίας στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας σε δύο κατευθύνσεις: Βασικής Ιατρικής Έρευνας και Κλινικής Ιατρικής Έρευνας. Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας"

Το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) με τίτλο Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας. Το ΠΜΣ παρέχει ειδίκευση σε δύο κατευθύνσεις: • Κλινική-Ιατρική Διατροφή • Διατροφή & Δημόσια Υγεία Οι διδάσκοντες είναι καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., με σημαντική εμπειρία στα σχετικά πεδία και υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. -κυρίως επαγγελματίες υγείας και οι φοιτητές λαμβάνουν εξειδικευμένη και σε βάθος κατάρτιση στο πεδίο της Διατροφής και στην επιλεγόμενη κατεύθυνσή τους. Διάρκεια σπουδών: 2 διδακτικά εξάμηνα (60 ECTS) και 1 εξάμηνο διπλωματική (30 ECTS) Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος

ΠΜΣ "Θεραπευτικές Επιλογές και Διαχείριση Επειγουσών Αγγειοχειρουργικών Παθήσεων"

Η συνεχής εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη διαγνωστική προσέγγιση και τις θεραπευτικές τεχνικές των αγγειακών παθήσεων και το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αφορά στην επικαιροποίηση της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς της διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών με επείγοντα αγγειακά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων και των σύγχρονων ενδαγγειακών τεχνικών. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικών κλινικών δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους αποφοίτους μας ικανούς να παρέχουν με επάρκεια τις γνώσεις τους και να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις κλινικές προκλήσεις της διαχείρισης των ασθενών με επείγοντα αγγειοχειρουργικά προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως επιστήμονες υγείας στα νοσηλευτικά κέντρα της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Επιπλέον, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην ακαδημαϊκή κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών του, ώστε αφενός να αποκτήσουν βασικές ερευνητικές και διδακτικές δεξιότητες και αφετέρου, για όσους το επιθυμούν, να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο για διδακτορική έρευνα και σπουδές. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του μεταπτυχιακού www.mscvascularemergencies.med.auth.gr ή να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο τηλέφωνο +30 2310999339 ή να μας στείλετε email στη διεύθυνση pmsi@med.auth.gr.

ΠΜΣ "Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Master of Science (MSc) in Medical Research Methodology"

Aristotle University of Thessaloniki Department of Medicine is offering since 2015 a Master of Science (MSc) in Medical Research Methodology delivered in English. It is one of the most popular and competitive MSc programs and the first postgraduate program at Aristotle University of Thessaloniki offered entirely in English. It is aimed at a wide range of scientists (including physicians, dentists, biologists, pharmacists, veterinarians, nurses, statisticians, psychologists, sociologists, health economists, mathematicians, engineers, pharmaceutical industry professionals etc.) who want to acquire skills in interdisciplinary cutting-edge health research methodologies. Students are supported to develop skills for design and data analysis of both qualitative and quantitative research, critically evaluate health research, prepare manuscripts for scientific journal publications, and apply the principles of evidence-based practice in different health care settings. The main features of the program are its short duration (1 year), the flexible and hybrid form of teaching, and the implementation of innovative teaching and mentoring methods. Following completion of the MSc students can either continue studying for a PhD degree or pursue a career path in healthcare, industry, academia, government, or regulatory agencies.

ΠΜΣ "Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία"

Το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. σχεδίασε και προσφέρει ένα νέο, καινοτόμο, διεπιστημονικό και τεχνοκρατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων με τίτλο: «Κλινική & Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία». Λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: • Κλινική Φαρμακολογία • Φαρμακευτική Ιατρική & Βιομηχανική Φαρμακολογία • Κλινική Τοξικολογία Διδάσκεται από καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., στελέχη του Ε.Ο.Φ. & του Ε.Μ.Α. και εξειδικευμένους επιστήμονες της φαρμακοβιομηχανίας. Απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία και λοιπούς επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμάκου. Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος.

ΠΜΣ "Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)"

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση ιατρών στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία και η προσέγγιση από μεθοδολογική και ερευνητική οπτική της Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομίας. Με το ΠΜΣ καλύπτονται τα κενά στη γνώση για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των προπτυχιακών ιατρικών σπουδών και της λήψης των παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων όπου η ενασχόληση των επιστημόνων σε συντηρημένα και νωπά πτωματικά παρασκευάσματα θεωρείται απαραίτητη.

ΠΜΣ "Κλινική Ψυχική Υγεία"

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχική Υγεία» (Clinical Mental Health) είναι η επιστημονική εξειδίκευση στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Ψυχικής Υγείας, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως στην προώθηση της ψυχικής υγείας και στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, καθώς και η ένταξη τους σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύπτοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, της νόσου και της αντιμετώπισής της. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ενσωματώνει εντατική, σφαιρική και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, με έμφαση στην εκπαίδευση σε κλινικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της πολυδιάστατης θεραπευτικής προσέγγισης, στοχεύοντας στην κατανόηση, πρόληψη και θεραπεία της ψυχικής διαταραχής και στη συνολική προαγωγή της ψυχικής υγείας.

ΠΜΣ "Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας"

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας». Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους του, θα τους δώσουν τα εφόδια να στελεχώσουν: δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες/ μονάδες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Λειτουργούν δύο ειδικεύσεις: «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» και «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας». Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος.

ΠΜΣ "Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στη θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη"

Το Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών Υγείας στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του με βάση όλα τα νεότερα δεδομένα σε όλους τους επιμέρους τομείς. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην σύγχρονη φαρμακοθεραπεία και στην σύγχρονη τεχνολογία. Ο σκοπός του είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης, της εφαρμογής και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο του Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική ή/ και την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν και αναπτύσσουν τα θέματα διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Διάρκεια σπουδών: 2 διδακτικά εξάμηνα (60 ECTS), 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (30 ECTS) και 1 εξάμηνο διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος.

ΠΜΣ "Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές - Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας" Master of Science “Advanced Cardiopulmonary Practice - Cardiovascular Perfusion Science”

Αντικείμενο-Σκοπός: Η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σε ότι αφορά την λειτουργία της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας αλλά και την λειτουργία άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται στην Καρδιοχειρουργική. Τέτοιες συσκευές είναι ο ενδοαορτικός ασκός, το ECMO, οι συσκευές υποβοήθησης της αριστεράς κοιλίας κ.α. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει το κενό εκπαίδευσης στα αντίστοιχα πεδία, καθώς, μέχρι σήμερα, ακόμη και οι ασκούντες το επάγγελμα τεχνικοί εξωσωματικής κυκλοφορίας δεν ακολουθούν στη χώρα μας κάποιο διαβαθμισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

ΠΜΣ "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας"

Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» («Primary Health Care») έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το αντικείμενο του είναι η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε επίπεδο κοινότητας, με επίκεντρο την προάσπιση της υγείας και την πρόληψη της νόσου Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS) Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.

ΠΜΣ "Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων"

Το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (MSc) για επιστήμονες, στη «Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων» (“ MSC in Health Statistics & Data Analytics”). Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενός ευρέος φάσματος επιστημόνων σε μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάζουν και να εκπονούν ιατρική έρευνα εφαρμόζοντας την κατάλληλη στατιστική μεθοδολογία, προάγοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος, που το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό, είναι: • Μικρή διάρκεια • Ευέλικτη, μικτή μορφή • Διεξαγωγή των μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

ΠΜΣ "Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη"

Το ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγχρονες εξελίξεις αναφορικά με τις χειρουργικές λοιμώξεις, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψή τους. Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει όλους εκείνους τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την παρακολούθηση της υγείας του χειρουργικού ασθενή, προκειμένου να αντιμετωπίζουν σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα την πορεία της υγείας του. Επίσης θα τονιστεί ο ρόλος του νοσηλευτικού και παρα-ιατρικού προσωπικού στην παρακολούθηση των χειρουργικών λοιμώξεων.

ΠΜΣ "Χειρουργική Eνδοκρινών Aδένων"

Το ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργική Eνδοκρινών Aδένων» έχει ως σκοπό την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και τη εμβάθυνση στους μηχανισμούς παθοφυσιολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξη των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων, στην έγκαιρη διάγνωση και διερεύνηση, στη περιεγχειρητική φροντίδα και τελικά στις τεχνικές χειρουργικής θεραπείας αυτών. Η χειρουργική των ενδοκρινών αδένων περιλαμβάνει τα εξής επι μέρους πεδία: 1. Χειρουργικές παθήσεις θυρεοειδή αδένα 2. Χειρουργικές παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων 3. Χειρουργικές παθήσεις επινεφριδίων 4. Χειρουργικές παθήσεις νευροενδοκρινών όγκων παγκρέατος Επίσης θα τονιστεί ο ρόλος του νοσηλευτικού και παρα-ιατρικού προσωπικού και θα δοθεί έμφαση στη βασική έρευνα που αφορά στις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων και στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

ΠΜΣ "Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων"

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων». Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση σε γνώσεις των παθήσεων των δύο αδένων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις, όχι μόνο θεωρητικού επιπέδου αλλά και χειρουργικής τεχνικής και διαχείρισης δύσκολων περιστατικών. Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS) και περιλαμβάνει παρακολούθηση χειρουργείων (στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου σπουδών) και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (τρίτο εξάμηνο σπουδών).

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.