Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ
 
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και αποβλέπει στην υλοποίηση στόχων ποιότητας που αφορούν στη λειτουργία του και ειδικότερα στην οργάνωση και λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ). Εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνθήκες.
 
Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό τού ΠΠΣ, προωθεί με σαφήνεια το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους τού Τμήματος, και καθορίζει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και τους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν αυτοί να επιτευχθούν με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.
 
Οι στόχοι αυτοί του ΠΠΣ είναι:
 
 1. Η υψηλή στάθμη και ποιότητα των σπουδών με διεθνή κριτήρια.
 2. Η παροχή γνώσεων με έμφαση τόσο στις βασικές επιστήμες όσο και στο κλινικό έργο, μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως η μάθηση με βάση το πρόβλημα (problem based learning, PBL) και η απαρτιωμένη διδασκαλία, παράλληλα με την καλλιέργεια της κριτικής, δημιουργικής και ερευνητικής σκέψης.
 3. Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
 4. Η εξοικείωση με τομείς αιχμής και η διεξαγωγή εργαστηριακού και κλινικού έργου, σε συνδυασμό με έρευνα διεθνούς επιπέδου.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος και καθίσταται δυνατή χάρη στην υψηλού βαθμού ποιότητα των μελών τού Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του.
 
Πιο συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση, με συντονισμό από την ΟΜΕΑ, και µε τη συνδρομή όλων των οργάνων και επιτροπών τού Τμήματος διενεργείται συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων µε ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών), την εξέλιξη και πρόοδο των φοιτητών, την πρόσληψη και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού και του υπόλοιπου επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού, την ερευνητική παραγωγή τού Τμήματος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο των µελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε άλλο θέμα το οποίο είναι σχετικό µε τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων τού Τμήματος. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αποτίμησης παρουσιάζονται σε ειδική συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όπου αποφασίζονται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες.
 
Οι στόχοι και η πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ είναι δημόσια αναρτημένοι και διαθέσιμοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής στο σύνδεσμο με τίτλο «Πολιτική Ποιότητας».
 
Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:
 
 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος.
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική τού Ιδρύματος.
Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:
 
 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
 • την ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών από την ηγεσία τού Τμήματος, τις επιτροπές και άλλες λειτουργικές μονάδες, τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές, καθώς και το ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας.
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών και της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας.
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας.
 • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ.
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών.
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία τού Τμήματος.
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή τού ανθρώπινου δυναμικού.
 
 
Πολιτική Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 23/28-2-2019) στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος ως εξής:
 
 1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ
 3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ
 4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ
Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:
 
 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος.
Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:
 
 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας
 • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.