ΔΠΜΣ "ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σχολή Πολυτεχνική
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τίτλος Σπουδών ΔΠΜΣ "ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"
Πρόγραμμα Σπουδών ΔΠΜΣ "ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017
Κατάσταση Ενεργό
Ιστοσελίδα http://ee.auth.gr/academics/postgraduate-studies/i
Διεύθυνση Επικοινωνίας ddpms@ee.auth.gr
ΔΠΜΣ "ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"
Μεταπτυχιακό
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του N. 3685/2008, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων πρέπει να είναι τα εξής:
·Ο γενικός βαθμός του πτυχίου (Δίπλωμα 5ετούς φοίτησης ή Πτυχίο 4ετούς φοίτησης).
·Η επίδοση του υποψηφίου ή της υποψήφιας σε συναφή προς το ΔΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.
·Η επίδοση του υποψηφίου ή υποψήφιας σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία.
·Η τυχόν υπάρχουσα σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΠΜΣ επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα.
·Η κατοχή άλλων πτυχίων ή τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΠΜΣ.
·Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
·Τα αποτελέσματα συνεντεύξεων ή γραπτών εξετάσεων που ενδέχεται να ορίσει η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων κάθε κατεύθυνσης.
·Για περιπτώσεις υποψηφίων για τους οποίους κρίνεται ότι το επιστημονικό τους υπόβαθρο, όπως αυτό προκύπτει από τα τυπικά τους προσόντα και το περιεχόμενο των σπουδών τους, δεν επαρκεί για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του ΔΔΠΜ, θεωρείται απαραίτητη η επιτυχής εξέταση τους σε σχετικά μαθήματα / ανά κατεύθυνση (παράρτημα).
 
 
 
 

Επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (σύνολο δώδεκα).
Προφορική παρουσίαση - εξέταση της Μεταπτυχσιακής Διπώματικής Εργασίας.
 

 

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές 3ου Κύκλου Σπουδών.
 
 

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0 - 10). Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
Άριστα: 8,50 - 10,00. Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,0 - 6,49 . Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
 
 
 

3 Εξάμηνα, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
 
 

Πλήρης φοίτησης.
 

Καθ. Χασάπης Γεώργιος

Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών», που ιδρύθηκε αρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό Υπουργικής Απόφασης 116459/Β7/3-12-2003 (ΦΕΚ 1844/τΒ΄/10-12-2003) και  τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 17366/Β7/22-3-2006 (ΦΕΚ 398 /τ.Β/3-4-2006) και στο εξής. Το ΔΔΠΜΣ που οργανώνεται και λειτουργεί με τη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων τμημάτων, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της σύγκλισης επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται με τη θεωρία και εφαρμογές προηγμένων συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιεχόμενο που να έχει ταξινομηθεί με αυτόν τον όρο.

Εγγραφή στο RSS - ΔΠΜΣ "ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.