Ιωάννης Τσινόπουλος

Εικόνα Ιωάννης Τσινόπουλος

Γνωστικό αντικείμενο: 

Οφθαλμολογία Ophthalmology

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

Α. Διδακτικό έργο

Το διδακτικό μου έργο επεκτείνεται σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό αλλά και στη δια βίου μάθηση. Αιχμή των διδακτικών μου δραστηριοτήτων αποτελούν:

Ø  Η καθιέρωση των Πιστωτικών Μονάδων στην Ιατρική του ΑΠΘ (ECTS Coordinator)

Ø  Η δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού προσανατολισμού (μαθησιακοί στόχοι,

δεξιότητες, ικανότητες στην Οφθαλμολογία, αλλά και την Ιατρική του ΑΠΘ)

Ø  Το παράρτημα διπλώματος

Ø  Η καθιέρωση διδασκαλίας σε μικρές ομάδες

Ø  Η καθιέρωση της αγγλόφωνης διδασκαλίας

Ø  Η κινητικότητα μεταξύ των φοιτητών

Β. Ερευνητικό έργο

Το ερευνητικό μου έργο σε αριθμούς:

Διεθνείς εργασίες: 87 (86 Pubmed, 1 Spektrum der Augenheilkunde)

Impact factor:166,234 σε σύνολο 87 εργασιών (Μεσος όρος I.F:1,93)

h- Index: 13 (Scopus), 17 (Google Scholar)

Citations: 691 (Scopus), 1136 (google scholar)

Ολες οι εργασίες που έχουν εκπονηθεί έχουν συγγραφεί σε συνεργασία με:

Ø  Συνεργάτες της Κλινικής στην οποία εργαζόμουν (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μονάχου,  Νοσοκομείο Κομοτηνής, Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ, Οφθαλμολογική Κλινική Ν. Παπαγεωργίου)

Ø  Συνεργάτες Κλινικών ή/και Εργαστηρίων με επίσημη Συνεργασία (Πανεπιστημιακή Κλινική Ερλαγκεν, Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας ΑΠΘ, Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας ΑΠΘ)

Ø  Διδάκτορες και Υποψήφιους Διδάκτορες, όπως και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, υπό την άμεση εποπτεία μου (επιβλέπων) ή ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής.

ι)Βασική έρευνα

Η δραστηριότητά μου στη βασική έρευνα την τελευταία πενταετία κατευθύνεται σε δύο άξονες.

1.    Ανάπτυξη-καλλιέργεια κυττάρων σε διάφορες μεμβράνες. Φυσικές ιδιότητες των ενλόγω καλλιεργειών.

2.    Νανοτεχνολογία–Νανοοφθαλμολογία. Ανάπτυξη υμενίων που θα αποτελούν μέρος ενδοφακών.

3.    Διερεύνηση γήρανσης φακού και περιφακίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

Ø  Απο την πρώτη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Erlangen (Germany) (Διεύθυνση: Καθηγητής F. Kruse), δημοσιεύθηκαν ήδη 6 εργασίες και άλλες 2 είναι σε διαδικασία αξιολόγησης (Cornea 2010, 2011,2013, Cell Tissue Bank 2012, Ophthalmologe 2012, Clinical Experimental Ophthalmology 2012), ενώ στο διδακτορικό του Κ. Τσαούση που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Κλινική του Erlangen απονεμήθηκε ο τίτλος «Αριστα μετ Επαίνου»

Ø  Απο τη δεύτερη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Διευθυντής: Καθ. Α. Λογοθετίδης) δύο εργασίες έχουν δημοσιευθεί (ΙΕΤ Nanotechnology 2019 kai 2020), ενώ δύο έχουν ανακοινωθεί σε Πανευρωπαίκά Συνέδρια (Μιλάνο, 2012, Aμστερνταμ 2013). Τέλος ολοκληρώθηκαν 3 μεταπτυχιακές εργασίες, (Τσαούσης, Λαμπρογιάννης, Καραμήτσος). Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής από τον Οκτώβρη του 2019 τρέχει το ερευνητικό πρόγραμμα: «Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας τροποποιημένων ενδοφακών με δυνατότητα ενδοφθάλμιας απελευθέρωσης δεξαμεθαζόνης» MIS:5047894, Πρόσκληση 04-07-2019 με κωδικό ΕΔΒΜ103 (ΑΔΑ 6ΗΝΙ465ΧΙ8-ΞΝ5) "Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές-Κύκλος Β". Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ø  Από την τρίτη ερευνητική δραστηριότητα που ασχολείται με τις διαφοροποιήσεις του φακού, του περιφακίου αλλά και της ζιννείου ζώνης που (συνεργασία με το Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολόγίας του ΑΠΘ) έχει εκπονηθεί μια μεταπτυχιακή εργασία (Κ. Σόρκου), ενώ η διδακτορική της ιδίας συναδέλφου βρίσκεται στη φάση της υποστήριξής της και θα ζητηθεί η αξιολόγηση Αριστα μετ επαίνου, δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν 4 δημοσιευμένες εργασίες (Ophthalmic Research, Medicina (Kaunas), Current Eye Research and Graefes Archives Clin. Exp. Ophthalm.) ενώ έχουν άλλες 2 έχουν ήδη υποβληθεί

Ø

ιι)Κλινική έρευνα 

Η κλινική ερευνητική δραστηριότητά μου – η οποία υποστηρίζεται απο το Τμήμα Προσθίου Ημιμορίου του οποίου προίσταμαι -  συνοψίζεται στους κάτωθι άξονες:

Ø  Σχεδιασμός ενδοφακώνΚλινική εφαρμογή νεώτερων ενδοφακών (Journal of Cataract and refractive Surgery 2002, Seminars in Ophthalmology 2003, Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 2004,  Clinical Experimental Optometry 2008, 2009, Indian Journal of Ophthalmology 2009, Clinical Ophthalmology 2009, Graefes Archives 2010, IET Nanotechnology, Arch. Clin Exp Ophthalmol)

Ø  Προεγχειρητικός προσδιορισμός της σκληρότητας του καταρρακτικού ενδοφακού. (Clin. Ophthalmol., Int. Ophthalmology (2εργασίες))

Ø  Υπερηχογραφική διερεύνηση (Ophthalmology 1999, Current Eye Research 2009,.)

Ø  Ανάδειξη και δημιουργία του «παράγοντα επικινδυνότητας» στο χειρουργείο του καταρράκτη (Canadian Journal of Ophthalmology, Medicina, Cat.Refr. Surger (4 εργασίες), Clin. Ophthalmol.)

Ø  Τρόποι εκπαίδευσης ειδικευομένων στη φακοθρυψία (Clinical Ophthalmology 2013, J. Ophthalmol., Med.Educ. Pract.)

Γ.Κλινικό έργο

Μετέχω σε όλες τις κλινικές δραστηριότητες της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΑΠΘ απο την έναρξη λειτουργίας της μέχρι σήμερα.

Ø  Διευθύνω – με ανάθεση απο τον Διευθυντή της Κλινικής – το Τμήμα Προσθίων Μορίων της Κλινικής (2008 μέχρι σήμερα).

Ø  Έχω διεξάγει περισσότερες των 6000 χειρουργικών επεμβάσεων του προσθίου ημιμορίου (περίπου 400 ετησίως)

Ø  Αναπληρώ τον Διευθυντή (καθ. Ν. Ζιάκα) στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει.

Δ. Διοικητικό έργο

Ι. Συμμετοχή σε επιτροπές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Υπό την έγκριση της Πρυτανείας):

Ø  Απο την ακαδημαϊκή χρονιά 2010–2011 και μέχρι σήμερα είμαι μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΑΠΘ  (http://www.auth.gr/committee/1040) Σημαντικότερο έργο η συμβολή μου στην απόκτηση του Παραρτήματος Διπλώματος του ΑΠΘ (Δεκέμβριος 2012) (Diploma Supplement).

Ø  Συμμετείχα ενεργά στην εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Πρύτανη Ν. Δέλλιου (Πιστοποιητικό 70)

ΙΙ. Συμμετοχή σε επιτροπές της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (Υπό την έγκριση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας). Κυριότερες των επιτροπών είναι οι παρακάτω:

Ø  Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ορισθείς από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Κ. Αναστασιάση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020 – 2021 (Πιστοποιητικό)

Ø  ECTS Coordinator της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.(από την ακαδημαϊκή χρονιά 2011–2012 μέχρι σήμερα)

Ø  Μέλος της Ομάδος Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ (ΟΜ.Ε.Α), στα πλαίσια της ΜΟ.ΔΙ.Π (Πρόεδροι: Καθηγήτρια Σ. Κουίδου, Καθηγητής Γ. Καρακιουλάκης, Καθηγήτρια Σ. Δούμα, Καθηγητής Α. Γούλας ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021)

Ø  Μέλος Επιτροπής Αναθεώρησης Προγράμματος Σπουδών (απο το 2010 μέχρι σήμερα) (Υπεύθυνος: Καθ. Α. Γαρύφαλλος, Α. Καραγιάννης, Κ. Αναστασιάδης)

Ø  Υπεύθυνος ιστοσελίδας (2014-2018) και κατόπιν μέλος επιτροπής ιστοσελίδας (2018 έως σήμερα υπό τον καθηγητή Κ. Αναστασιάδη)

Ø  Υπεύθυνος διμερών συμφωνιών μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Bochum, Bonn, Duesseldorf, Sarbruecken και Bratislava (στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus)

Ø  Μέλος Επιτροπής Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος Ιατρικής από το 2012 μέχρι σήμερα (Πρόεδροι, Α. Γαρύφαλλος, Κ. Αναστασιάδης, Γ.Γκριμπίζης) 

 

 

 

 

 

 

Σύντομο βιογραφικό: 

Γεννήθηκα στη Βιέννη της Αυστρίας στις 3 Μαρτίου 1960 (υιός του Οφθαλμιάτρου Θεόδωρου Τσινόπουλου και της συζύγου του Παυλίνας Δεληγκάρη).
Σπούδασα Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το οποίο και αποφοίτησα με “Άριστα” τον Νοέμβριο του 1986.
Από τον Μάιο του 1987 ξεκίνησα την ειδικότητα στην Οφθαλμολογία στην Γερμανία (Universitätsaugenklinik München 1987 -1989) με κρατική υποτροφία D.A.A.D για μια διετία και περάτωσα την ειδικότητά μου με έμμισθη θέση στο Νοσοκομείο Harlaching – München (1989 – 1991). Τον Ιούνιο του 1991 απέκτησα τον τίτλο του Οφθαλμιάτρου στην Γερμανία, ο οποίος αναγνωρίσθηκε στην Ελλάδα στις 31.12.1991.
Μετά την απόκτηση της ειδικότητας παρέμεινα στην Γερμανία για ένα έτος κατά το οποίο μετεκπαιδεύτηκα και εξειδικεύθηκα στη φακοθρυψία (τεχνική αφαίρεσης του καταρράκτη, την εποχή εκείνη πρωτοπόρος τεχνική σε διεθνές επίπεδο), ενώ ερευνητικά ασχολήθηκα με το σχεδιασμό νέων ενδοφακών, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή J. Greite, ο οποίος υπήρξε και ο επιβλέπων στη διδακτορική μου διατριβή.
Τον Ιούνιο του 1992 απέκτησα το τίτλο του διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Ludwig Maximillians Universität München) με θέμα: “Αναδρομική ανάλυση δεδομένων της εγχείρησης του καταρράκτη με τη μέθοδο της φακοθρυψίας”.
Επιστροφή στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 1992 και κατάταξή μου στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σαν Οπλίτης Οφθαλμίατρος. Από τον Νοέμβριο του 1993 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1995 εκπλήρωσα την Υπηρεσία Υπαίθρου.
Από τον Απρίλιο 1995 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2002 υπηρέτησα στην Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κομοτηνής (στην αρχή ως επιμελητής Β’ και επι μια 2ετία ως επιμελητής Α’).
Τον Δεκέμβριο του 2004 εξελέγην παμψηφεί– μεταξύ 5 συνυποψηφίων - λέκτορας Οφθαλμολογίας και στις 26.02.2010, εκ νέου παμψηφεί, επίκουρος καθηγητής Οφθαλμολγίας του ΑΠΘ. Τον Οκτώβριο του 2015 εξελέγην αναπληρωτής καθηγητής Οφθαλμολογίας μεταξύ 3 υποψηφίων (έλαβα 5 ψήφους από τις 7 – μια λευκή, μια αποχή). Η εκλογή αυτή επαναλήφθηκε ύστερα από απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου (μετά από ένσταση ενός εκ των συνυποψηφίων) γιατί δύο εκ των εκλεκτόρων (Σ. Δημητράκος και Π. Οικονομίδης) ήταν συγγενείς 4ου βαθμού εξ αγχειστίας, γεγονός που η ισχύουσα νομοθεσία δεν το επέτρεπε. Ετσι επανεξελέγην τον Μάρτιο του 2019 λαμβάνωντας πάλι 5 ψήφους (έναντι μιας λευκής και μιας του συνυποψηφίου μου).
Από τον Δεκέμβριο του 2004 μέχρι σήμερα υπηρετώ στην Β Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική υπό τον εκάστοτε διευθυντή (Σ. Δημητράκο, Π. Μπραζιτίκο και από τον Ιανουάριο του 2019 Ν. Ζιάκα).

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.