Ιωάννης Βαλιούλης

Εικόνα Ιωάννης Βαλιούλης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Χειρουργική παίδων Pediatric surgery

Ξεκίνησε την ειδίκευσή του στη Χειρουργική Παίδων, στην Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ., τον Αύγουστο του 1996 και την περάτωσε τον Οκτώβριο του 1993.
Από τον Νοέμβριο του 1993 έως τον Ιούλιο του 1994, μετεκπαιδεύτηκε στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Νοσοκομείου Νecker - Enfants Malades του Παρισιού .
Από τον Νοέμβριο του 1994 και επί διετία διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ.
Από τον Νοέμβριο του 1996 μέχρι τον Οκτώβριο του 1998 εργάσθηκε στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων και Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου της Besançon και από τον Νοέμβριο του 1998 μέχρι τον Οκτώβριο του 1999 εργάσθηκε στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου του Poitiers ως Chef de Clinique des Universités - Assistant des Hôpitaux.

He started his specialization in Pediatric Surgery, at the 1st Department of Pediatric Surgery of AUTh, in August 1996 and completed it in October 1993.
From November 1993 to July 1994, he was trained at the Department of Pediatric Surgery of the Necker-Enfants Malades Hospital in Paris.
From November 1994 and for two years he was a fellow of the Department of Pediatric Surgery of AUTh.
From November 1996 to October 1998 he worked at the Department of Pediatric Surgery and Orthopedics of the University of Besançon, France and from November 1998 to October 1999 he worked at the Department of Pediatric Surgery of the University of Poitiers, France, as “Chef de Clinique des Universités”. These are university positions and he took them by participating in an open announcement.

Σύντομο βιογραφικό: 

Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1957. Τον Σεπτέμβριο του 1975, αφού πέτυχε στις πανελλήνιες εξετάσεις, ενεγράφη στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε με τον βαθμό 8 (οκτώ) «λίαν καλώς», ορκισθείς στις 2.12.1981.
Ξεκίνησε την ειδίκευσή του στη Χειρουργική Παίδων, στην Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ., τον Αύγουστο του 1996 και την περάτωσε τον Οκτώβριο του 1993.
Από τον Νοέμβριο του 1993 έως τον Ιούλιο του 1994, μετεκπαιδεύτηκε στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Νοσοκομείου Νecker - Enfants Malades του Παρισιού .
Από τον Νοέμβριο του 1994 και επί διετία διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ.
Τον Μάρτιο του 1995 αναγορεύθηκε διδάκτορας του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. εκπονήσας την διδακτορική του διατριβή με θέμα «Συμβολή στην μελέτη της περιστροφής και προσφύσεως του μέσου εντέρου του εμβρύου».
Από τον Νοέμβριο του 1996 μέχρι τον Οκτώβριο του 1998 εργάσθηκε στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων και Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου της Besançon και από τον Νοέμβριο του 1998 μέχρι τον Οκτώβριο του 1999 εργάσθηκε στην Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Πανεπιστημίου του Poitiers ως Chef de Clinique des Universités - Assistant des Hôpitaux. Οι θέσεις αυτές είναι πανεπιστημιακές και τις κατέλαβε συμμετέχοντας σε ανοιχτή προκήρυξη. Κατά το διάστημα αυτό, εκτός από το νοσηλευτικό και επιστημονικό έργο, ασχολήθηκε ιδιαιτέρως και με την εκπαίδευση τόσο των φοιτητών (μαθήματα από αμφιθεάτρου και άσκηση στην κλινική), όσο και των ειδικευομένων ιατρών.
Toν Απρίλιο του 1997 έλαβε Δίπλωμα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και τον Οκτώβριο του 1997 παρουσίασε μια μονογραφία με τίτλο “Αspects génétiques de la maladie de Hirschsprung” (Γενετικές όψεις της νόσου του Hirschsprung) στο Γαλλικό Κολλέγιο Χειρουργικής Παίδων.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γαλλία, είχε την ευκαιρία να εργασθεί σε μεγάλες κλινικές χειρουργικής παίδων της Γαλλίας, να συνεργασθεί με ορισμένους από τους πλέον γνωστούς παγκοσμίως χειρουργούς παίδων (C.N. Fékété, P. Mitrofanoff, J. Cendon, H. Lottmann, D. Aubert), να αποκομίσει σημαντική κλινική και ερευνητική εμπειρία και να επιτελέσει ουσιαστικό επιστημονικό και διδακτικό έργο.
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα (2000) εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Θεσσαλονίκη και πρωτοπόρησε στην χρήση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στα παιδιά. Συν τοις άλλοις, διενήργησε την πρώτη λαπαροσκοπική επέμβαση σε νεογνό στην Ελλάδα.
Το 2014 εξελέγη λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Παίδων» στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τοποθετήθηκε στην Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Α. Π. Θ και το 2017 εξελέγη επίκουρος καθηγητής.
Ασχολείται ιδιαιτέρως με τη λαπαροσκοπική χειρουργική σε παιδιά και με την παιδοουρολογία.

He was born in Serres in 1957. In September 1975, after passing the national exams, he enrolled in the Medical School of the Aristotle University of Thessaloniki. He graduated with grade 8 (eight) "very well", sworn in on 2.12.1981.
He started his specialization in Pediatric Surgery, at the 1st Department of Pediatric Surgery of AUTh, in August 1996 and completed it in October 1993.
From November 1993 to July 1994, he was trained at the Department of Pediatric Surgery of the Necker-Enfants Malades Hospital in Paris.
From November 1994 and for two years he was a fellow of the Department of Pediatric Surgery of AUTh.
In March 1995 he was awarded a doctorate by the Faculty of Medicine of AUTh. He wrote his doctoral dissertation on "Contribution to the study of rotation and fixation of the fetus’ midgut”.
From November 1996 to October 1998 he worked at the Department of Pediatric Surgery and Orthopedics of the University of Besançon, France and from November 1998 to October 1999 he worked at the Department of Pediatric Surgery of the University of Poitiers, France, as “Chef de Clinique des Universités”. These are university positions and he took them by participating in an open announcement.
During this period, in addition to the nosocomial and scientific work, he was particularly involved in the education of students (amphitheater courses and practice in the department), and with teaching the young doctors in specialization.
In April 1997 he received a Diploma in Laparoscopic Surgery from the University of Strasbourg and in October 1997 he presented a monograph entitled "Aspects génétiques de la maladie de Hirschsprung" (Genetic Aspects of Hirschsprung's Disease) in the French College of Pediatric Surgeons.
During his tenure in France, he had the opportunity to work in major pediatric surgery departments in France, to work with some of the world's most renowned pediatric surgeons (C. N. Fékété, P. Mitrofanoff, J. Cendon, H. Lottmann, D Aubert), to gain significant clinical and research experience and to carry out substantial scientific and teaching work.
After his return to Greece (2000) he worked as a freelancer in Thessaloniki and pioneered the use of laparoscopic surgery in children. Among others, he performed the first laparoscopic operation on a newborn in Greece.
In 2014 he was elected a lecturer with the subject "Pediatric Surgery" at the Department of Medicine of the School of Health Sciences of the Aristotle University of Thessaloniki, he was placed in the 1st \department of Pediatric Surgery of the Aristotle University of Thessaloniki and in 2017 he was elected Assistant Professor.
He specializes in laparoscopic surgery in children and pediatric urology.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.