Τριανταφυλλιά Κολέτσα

Εικόνα Τριανταφυλλιά Κολέτσα
Εκπαίδευση

Σύντομο βιογραφικό: 

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΚΟΛΕΤΣΑ
 ΙΑΤΡΟΥ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥ
AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Α.Π.Θ.
 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΤΥΧΙΟ: Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Οκτώβριος 1999
Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ:  Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Μάιος 2009
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
Λέκτορας (ΦΕΚ 1496/23-12-2013 τ. Γ΄)
Επίκουρη Καθηγήτρια (ΦΕΚ 972/1-10-2015 τ. Γ΄)
Επίκουρη Καθηγήτρια (ΦΕΚ 685/25-04-2019 τ. Γ’)
ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ
Αιµατοπαθολογία
Συνεστιακή μικροσκοπία
Δερματικά λεμφώματα
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1993-1999: ∆ύο τιµητικές υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. κατά τη διάρκεια των ιατρικών σπουδών.
1993-1999: Υποτροφία Ι.Κ.Υ. κληροδοτήµατος Κων. Βελλίου, µετά από γραπτές εξετάσεις στις 14 Απριλίου του 1994.
2013: Υποτροφία ενίσχυσης μεταδιδακτόρων.
2016 Έπαινος Αριστείας στην Έρευνα της ΣΕΥ, ΑΠΘ για τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
2016 Έπαινος Αριστείας στην Έρευνα της ΣΕΥ, ΑΠΘ για το συνολικό impact factor των δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ AΝΑΦΟΡΕΣ GOOGLE SCHOLAR: 95/730
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ PUBMED-SCOPUS/ΑΝΑΦΟΡΕΣ SCOPUS: 85 / 478
ΕΙΚΤΗΣ HIRSH (H-index ή H-factor) Scopus: 12
ΕΙΚΤΗΣ HIRSH (H-index ή H-factor) Google Scholar: 14
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ:

 • Liver disease in children.
 • Textbook of hepatology: from basic science to clinical practice
 • Growth Factors and Their Receptors in Cell Differentiation, Cancer and Cancer Therapy, Elsevier, 2011.
 • Genetic Steroid Disorders, Elsevier, 2014.
 • Molecular Diagnostics in Dermatology and Dermatopathology, Springer, 2011.
 • Skin Lymphoma: The Illustrated Guide, Willey, 2014.
 • Surgical Management of Intraocular Inflammation and Infection, JP Medical Ltd, 2013.
 • Applications of Evolutionary Computation: 21st International Conference, 2018.
 • Growth Factors and Their Receptors in Cell Differentiation, Cancer and Cancer Therapy, 2011.
 • Genetic Steroid Disorders, 2014.
 • Temporal Bone Cancer, 2018.
 • Dermatopathology, 2019.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
∆ιεθνή συνέδρια-αριθμός εργασιών: 98
Ελληνικά συνέδρια-αριθμός εργασιών: 78
Βραβευµένες εργασίες σε συνέδρια: 3
W orkshops: 2
Συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες συνεδρίων: 16
Συμμετοχή στο προεδρείο ελληνικών/διεθνών επιστημονικών συναντήσεων: 7
Οργάνωση/επιτροπή συνεδρίων-σεμιναρίων: 10
Ομιλήτρια σε διεθνές συνέδριο μετά από επίσημη πρόσκληση: 2
Συμμετοχή σε ερευνητικές συνεργασίες: (διεθνείς και μη): 7
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ΕΛΚΕ: 8
Συμμετοχή ως μέλος επιστημονικών εταιρειών (ελληνικών/διεθνών): 12 (7/5)
Reviewer: σε 10 διεθνή περιοδικά
 
             Curriculum Vitae
            Triantafyllia Koletsa
Associate Professor of Pathology, AUTH
 
Current Position: Associate Professor of Pathology, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
Education
-    Medical Degree (1999)
-    PhD Thesis, (2009) -Title:“Comparative morphologic, immunohistochemical     and molecular 
     study of breast carcinomas with tissue microarrays”.
Scholarships
1993-1999: Two honorary scholarships during study in medical school
1993-1999: Full scholarship after national exams from the Hellenic State Scholarships Foundation
2013: Post-doctoral scholarship
2014: Scholarship of Research Committee of AUTH
Publications
Papers in Journal Citation Reports (PubMed, Scopus): 85
Papers in other databases: 10
Total IF: 180
Citations: 478 (scopus), 730 (google scholar)
H-index: 12 (scopus), 14 (google scholar)
Journal Reviewer
J Clinical Pathology, BMC Opthalmology, Hematology & Transfusion International, European Journal of Dermatology, Hormones, Romanian Journal of Morphology and Embryology, Hippokratia Journal, etc
Contributions in research programmes
- Participation in two projects of the Pathology Department of Aristotle University of Thessaloniki since 2008. These projects are related to specific research and diagnostic methods in patients’ tissues (self-funded projects of the Research Committee of AUTH).
- Participation in other six projects of Research Committee of AUTH.
- Participation as a fellow in the program No 583/03 of the General Secretariat Research and Technology   (EPET II / PENED 03).
- Participation in research programs of Hellenic Cooperative Oncology Group.
- Participation in PROCLIPI study of EORTC Task Force for Cutaneous Lymphomas.
- Participation in International Lymphoma Splenic Group.
- Participation in Greek National Registry for Childhood Hematological Malignancies and Solid tumors   (NARECHEM-ST).
 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.