Δημοσίευση

Effects of lipid lowering drugs on arterial stiffness. One more way to reduce cardiovascular risk?

ΤίτλοςEffects of lipid lowering drugs on arterial stiffness. One more way to reduce cardiovascular risk?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsReklou, A., Katsiki N., Karagiannis A., & Athyros V.
JournalCurr Vasc Pharmacol
Date Published2019 Jan 20
ISSN1875-6212
Abstract

Arterial stiffness (AS) is considered an independent predictor of cardiovascular disease (CVD) events. Among lipid lowering drugs, statins have a beneficial effect on AS, independent of their hypolipidaemic effect. Based on 3 meta-analyses and other studies, this effect is compound- and dose-related. Potent statins at high doses are more effective than less powerful statins. Ezetimibe (± statin) also seems to decrease AS in patients with dyslipidaemia. Fibrates have no effect on AS. Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitors have data that beneficially affect all AS risk factors, suggesting a beneficial effect on artery compliance. However, there is no direct measurement of their effect on AS indices. In patients with dyslipidaemia, prescribing high dose statins (± ezetimibe) will not only decrease low-density lipoprotein cholesterol levels but also improve AS (in addition to other effects). This effect on AS may contribute to the observed reduction in vascular events.

DOI10.2174/1570161117666190121102323
Alternate JournalCurr Vasc Pharmacol
PubMed ID30663570

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.