Δημοσίευση

Histone deacetylase inhibitor ITF2357 is neuroprotective, improves functional recovery, and induces glial apoptosis following experimental traumatic brain injury.

ΤίτλοςHistone deacetylase inhibitor ITF2357 is neuroprotective, improves functional recovery, and induces glial apoptosis following experimental traumatic brain injury.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsShein, N'ama. A., Grigoriadis N., Alexandrovich A. G., Simeonidou C., Lourbopoulos A., Polyzoidou E., Trembovler V., Mascagni P., Dinarello C. A., & Shohami E.
JournalFASEB J
Volume23
Issue12
Pagination4266-75
Date Published2009 Dec
ISSN1530-6860
Λέξεις κλειδιάAnimals, Apoptosis, Brain, Brain Injuries, Caspase 3, Histone Deacetylases, Hydroxamic Acids, Male, Mice, Neuroglia, Neuroprotective Agents
Abstract

Despite efforts aimed at developing novel therapeutics for traumatic brain injury (TBI), no specific pharmacological agent is currently clinically available. Here, we show that the pan-histone deacetylase (HDAC) inhibitor ITF2357, a compound shown to be safe and effective in humans, improves functional recovery and attenuates tissue damage when administered as late as 24 h postinjury. Using a well-characterized, clinically relevant mouse model of closed head injury (CHI), we demonstrate that a single dose of ITF2357 administered 24 h postinjury improves neurobehavioral recovery from d 6 up to 14 d postinjury (improved neurological score vs. vehicle; P< or =0.05), and that this functional benefit is accompanied by decreased neuronal degeneration, reduced lesion volume (22% reduction vs. vehicle; P< or =0.01), and is preceded by increased acetylated histone H3 levels and attenuation of injury-induced decreases in cytoprotective heat-shock protein 70 kDa and phosphorylated Akt. Moreover, reduced glial accumulation and activation were observed 3 d postinjury, and total p53 levels at the area of injury and caspase-3 immunoreactivity within microglia/macrophages at the trauma area were elevated, suggesting enhanced clearance of these cells via apoptosis following treatment. Hence, our findings underscore the relevance of HDAC inhibitors for ameliorating trauma-induced functional deficits and warrant consideration of applying ITF2357 for this indication.

DOI10.1096/fj.09-134700
Alternate JournalFASEB J
PubMed ID19723705
PubMed Central IDPMC2812044
Grant ListR01 AI015614 / AI / NIAID NIH HHS / United States
R56 AI015614 / AI / NIAID NIH HHS / United States
AI-15614 / AI / NIAID NIH HHS / United States

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.