Δημοσίευση

Spoken Word Recognition Enhancement Due to Preceding Synchronized Beats Compared to Unsynchronized or Unrhythmic Beats.

ΤίτλοςSpoken Word Recognition Enhancement Due to Preceding Synchronized Beats Compared to Unsynchronized or Unrhythmic Beats.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsSidiras, C., Iliadou V., Nimatoudis I., Reichenbach T., & Bamiou D-E.
JournalFront Neurosci
Volume11
Pagination415
Date Published2017
ISSN1662-4548
Abstract

The relation between rhythm and language has been investigated over the last decades, with evidence that these share overlapping perceptual mechanisms emerging from several different strands of research. The dynamic Attention Theory posits that neural entrainment to musical rhythm results in synchronized oscillations in attention, enhancing perception of other events occurring at the same rate. In this study, this prediction was tested in 10 year-old children by means of a psychoacoustic speech recognition in babble paradigm. It was hypothesized that rhythm effects evoked via a short isochronous sequence of beats would provide optimal word recognition in babble when beats and word are in sync. We compared speech recognition in babble performance in the presence of isochronous and in sync vs. non-isochronous or out of sync sequence of beats. Results showed that (a) word recognition was the best when rhythm and word were in sync, and (b) the effect was not uniform across syllables and gender of subjects. Our results suggest that pure tone beats affect speech recognition at early levels of sensory or phonemic processing.

DOI10.3389/fnins.2017.00415
Alternate JournalFront Neurosci
PubMed ID28769752
PubMed Central IDPMC5513984

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.