Επιτροπή

09. Επιτροπή Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (Fellowship)

Με το ΦΕΚ 302/7-2-2019, στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, μετά από απόφαση της Συνέλευσής του, συστήνεται Διαρκής Επιτροπή Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (fellowship) αποτελούμενη από 11 μέλη ΔΕΠ στην οποία αντιπροσωπεύονται όλοι οι Τομείς του. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με ετήσια θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.
 
Στο πλαίσιο της έγκρισης νέων προτάσεων Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (fellowship) από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, οι προτάσεις αξιολογούνται αρχικά από τη Διαρκή Επιτροπή Προγραμμάτων Εξειδίκευσης του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ στην οποία διαβιβάζονται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος και η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση για έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Εξειδίκευσης (fellowship) μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.med.auth.gr/Fellowship.
 
 

Συντονιστής

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.