Εργαστήριο

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Ίδρυση
Tο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1954 (Β.Δ./7.7.1954-ΦΕΚ 157/23.7.1054 τ. Α΄). Η ίδρυση έδρας Βιολογικής Χημείας αποφασίστηκε από τη Σχολή τον Νοέμβριο του 1946, στη συνεδρίαση της αριθμ. 4/15.11.1946 και τον Νοέμβριο του 1947 ιδρύθηκε η έδρα ως έκτακτη αυτοτελής με το ΒΔ/30.6.1947- ΦΕΚ 129/30.6.1947 και με περιεχόμενο τη «... διδασκαλία της ερεύνης της ζώσης ουσίας και της εναλλαγής της ύλης εν αυτή». Από τότε και μέχρι σήμερα, το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας (ΕΒΧ) έχει την ευθύνη του μαθήματος Βιοχημείας, το οποίο διδάσκεται στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής τους φοιτητές της ΣΣΑΣ και στους φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής.
 
Χώρος 
Το ΕΒΧ στεγάζεται στο 3ο όροφο των κτιρίων της Ιατρικής σε ένα χώρο 800 τμ και στον 4ο όροφο σε χώρο 100 τμ. Ο χώρος του 3ου ορόφου περιλαμβάνει γραφείο Διεύθυνσης, γραφείο Γραμματείας, 4 γραφεία ΔΕΠ και 4 μεγάλα εργαστήρια/γραφεία εξοπλισμένα με τα απαραίτητα επιστημονικά όργανα που απαιτούνται για τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ, βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους. Στον 4ο όροφο στεγάζονται δύο εξοπλισμένα εργαστήρια/γραφεία μελών ΔΕΠ και ένα γραφείο. Επίσης το ΕΒΧ διαθέτει στο ισόγειο των κτιρίων Ιατρικής, 2 αίθουσες εξοπλισμένες με πάγκους εργασίας και όργανα για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών χωρητικότητας 20 και 32 ατόμων και 1 μικρή αίθουσα φροντιστηρίων (20 ατόμων).
Στο ΕΒΧ υπάρχει υπολογιστική νησίδα όπου διεξάγονται μαθήματα βιοπληροφορικής.
 
Σκοπός
Το Εργαστήριο έχει σκοπό: την άριστη εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο γνωστικό πεδίο της Βιοχημείας (Εισαγωγή στη Βιοχημεία, Βιοχημεία Ι, Βιοχημεία ΙΙ) και τη σύνδεσή του με κλινικά παραδείγματα νοσημάτων (Κλινική Βιοχημεία), τη διδασκαλία των επιλεγόμενων μαθημάτων (Βιοπληροφορική και εφαρμογές στην Ιατρική, οι ελεύθερες ρίζες και το οξειδωτικό στρες στην παθοφυσιολογία των συστηματικών νοσημάτων και Βιοχημεία και Φυσιολογία της Άσκησης) στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής, την πρακτική άσκηση των φοιτητών σχετικά με τις βασικές βιοχημικές τεχνικές και την εργαστηριακή προσέγγιση εφαρμοσμένης Βιοχημείας-Κλινικής Βιοχημείας, την ανάπτυξη προγραμμάτων και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού επιπέδου σε θέματα βιοχημείας, μοριακής βιολογίας και βιοπληροφορικής καθώς και στη κλινικοεργαστηριακή έρευνα σε συνεργασία με κλινικές, την εισαγωγή των φοιτητών σε ερευνητικά προβλήματα/πρωτόκολλα, στα πλαίσια των φοιτητικών συνεδρίων, την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο της επιμόρφωσης μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής και συναφών επιστημών, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ και τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα ή νοσοκομεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 

Μεταπτυχιακά μαθήματα: 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

- Υποτροφία Μεταδιδακτορικής έρευνας Ι.Κ.Υ. – Δρ. Αικατερίνη Φράγκου
Διερεύνηση του ρυθμιστικού ρόλου των ισομορφών Δ133p53 στην ογκογένεση
- Υποτροφία Μεταδιδακτορικής έρευνας Ι.Κ.Υ. – Δρ. Γεωργία Ορφανουδάκη
Μέθοδοι ανάλυσης δικτύων και σηματοδοτικών μονοπατιών με στόχο την επαναστόχευση φαρμάκων για τη θεραπεία του αναπλαστικού μεγαλοκυτταρικού λεμφώματος (ALCL)
- Υποτροφία Μεταδιδακτορικής έρευνας Ι.Κ.Υ. – Δρ. Κωνσταντίνα Ψαθά
Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της Ν3α-επαγώμενης ενεργοποίησης της TP53 στο φωσφοπρωτεΐνωμα λεμφωματικών μοντέλων
- H2020-MSCA-RISE-2020
Proof of Concept for a Platform for the Fast and General Elucidation of the Interaction Between Proteins and RNA
 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Στο ΕΒΧ γίνεται έρευνα σε πεδία βασικής, μεταφραστικής, κλινικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Οι κατευθύνσεις των ερευνητικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τομείς χαρακτηρισμού νουκλεϊκών οξέων, πρωτεϊνών, μεταβολιτών, γενετικής, επιγενετικής, πρωτεϊνωματικής, μεταβολωμικής και βιοπληροφορικής ανάλυσης με σύγχρονες τεχνολογίες σε κύτταρικά μοντέλα, ιστούς και βιολογικά υγρά, καθώς και ειδικές μετρήσεις διαφόρων μεταβολιτών, ορμονών και πεπτιδίων σε βιολογικά υγρά. Ειδικότερα, στο ΕΒΧ διενεργούνται ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην: - Διερεύνηση μηχανισμών γονιδιακής έκφρασης και ρύθμισης - Ανάλυση διαφορικής γονιδιακής έκφρασης σε μεταγραφικό και πρωτεϊνικό επίπεδο με μεθοδολογίες -omics) - Μελέτη γενετικών (μεταλλάξεις, SNPs) και επιγενετικών αλλαγών (μεθυλίωση DNA , miRNA, lncRNA, τροποποίηση ιστονών) στην καρκινογένεση (καρκίνος πνεύμονα, μαστού, λεμφώματα) και σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις (σακχαρώδης διαβήτης, αυτοάνοσες παθήσεις) - Διερεύνηση του ρόλου του σηματοδοτικού μονοπατιού της πρωτεΐνης p53 στη βιοπαθολογία των λεμφωμάτων - Διερεύνηση του βιολογικού ρόλου των ισομορφών του p53 σε κυτταρικά μοντέλα και συμπαγείς όγκους Χαρακτηρισμός νέων γενετικών και επιγενετικών δεικτών (πρώιμη διάγνωση καρκίνου, προδιάθεση σε νόσο) - Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων λειτουργικής πρωτεϊνωματικής ανάλυσης σε διαφορετικά βιολογικά δείγματα - Διερεύνηση μοριακών μηχανισμών καρκινογένεσης με την ενοποίηση διαφορετικών μεθοδολογιών omics - Διερεύνηση μοριακών μηχανισμών καρκινογένεσης με τεχνολογία CRISPR-Cas9 - Βλαστικά κύτταρα και αναγεννητική ιατρική (γήρανση, κυτταρική διαφοροποίηση) - Διερεύνηση μηχανισμών οξειδωτικών ενώσεων με κλινικοεργαστηριακές εφαρμογές - Αναζήτηση νέων διαγνωστικών και προγνωστικών πρωτεϊνικών βιοδεικτών δερματικού λεμφώματος Τ λεμφοκυττάρων στον ορό με την χρήση συγκριτικής πρωτεϊνωματικής ανάλυσης

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας βρίσκεται στους χώρους των εργαστηρίων στον 3ο και 4ο όροφο του ΕΒΧ. Ο εξοπλισμός που αφορά στις ερευνητικές ανάγκες στο πεδίο της Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας, περιλαμβάνει: συσκευές PCR, συσκευές Real–timePCR (για αντιδράσεις PCR σε πραγματικό χρόνο), αυτόματο αναλυτή ανεύρεσης της αλληλουχίας των βάσεων του DNA, συσκευές ηλεκτροφόρησης κάθε χρήσης (πηκτές αγαρόζης, ακρυλαμιδίου, ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας για SSCP), πηγές ηλεκτροφόρησης, συσκευή ηλεκτροφόρησης παλλόμενου πεδίου (pulsed field electrophoresis), σύστημα φωτογράφησης και ανάλυσης εικόνων, συσκευή μεταφοράς DNA, κλίβανο υβριδισμού, συσκευή μεταφοράς νουκλεϊκών οξέων με εφαρμογή κενoύ, UV crosslinker, φωτόμετρο για μέτρηση νουκλεϊκών οξέων, φωτόμετρα UV με δυνατότητα σάρωσης, συσκευή thermoblock, επιτραπέζιες φυγοκέντρους eppendorf (απλή και ψυχόμενη), θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής, υπερφυγόκεντροι και ψυχόμενες φυγόκεντροι, αποστειρωτικός κλίβανος, συσκευή καθαρού νερού, παγομηχανή, καταψύκτες (-20οC και -80οC). Επίσης, το Εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μελέτη και ανάλυση πρωτεϊνών: συσκευές απλής ηλεκτροφόρησης, συσκευή ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων, συσκευή μεταφοράς πρωτεϊνών, σύστημα φωτογράφησης και ποσοτικής ανάλυσης πρωτεϊνών, συσκευή ELISA, αυτόματο πλυστικό σύστημα ELISA, αυτόματος αναλυτής ELISA, κλασματοσυλλέκτες, εξοπλισμός για μετρήσεις οξείδωσης πρωτεϊνών/λιπιδίων - οξειδωτικού στρες: συσκευή HPLC με αντίστοιχες στήλες για ανάλυση, καθαρισμό, απομόνωση και ποσοτικοποίηση ουσιών και φαρμάκων. Ψυκτικός Θάλαμος 4οC (υπό κατασκευή), θάλαμοι πλήρως εξοπλισμένοι για καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων (θάλαμος νηματικής ροής, κλινική φυγόκεντρος, ψυγείο, αντλία, μικροσκόπιο κλπ). Στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός που αφορά στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών, αίθουσα Α και Β (ισόγειο): φωτόμετρα UV/Vis, συσκευές ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών, επωαστικός κλίβανος, φυγόκεντροι, υδατόλουτρα, κλασματοσυλλέκτης, στήλες χρωματογραφίας κ.α. Αίθουσα υπολογιστών (για εκπαίδευση 22 ατόμων).

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Τμήμα Βιολογίας με το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Χημείας με το Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής με το Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής, Τμήμα Οδοντιατρικής με το Εργαστήριο Στοματολογίας, Τμήμα Ιατρικής με τα εργαστήρια Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Ιατροδικαστικής, Ιστολογίας, Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Φυσιολογίας και το Α΄ Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής καθώς και με τις Κλινικές Α' Νευρολογική Κλινική, Α' Παθολογική Κλινική, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Α΄ Ουρολογική Κλινική, Β' Νευρολογική Κλινική, Β΄ Δερματολογική Κλινική, Β΄ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Β΄ Ουρολογική Κλινική, Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Δ' Παθολογική Κλινική, Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας – Τμήμα Ανοσολογίας, Νεφρολογική Κλινική, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων.

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ στο ΙΤΕ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο ΙΤΕ, Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Centre for Developmental Neurobiology at King’s College London (Prof. B. Berninger), Department of Biological Sciences at the University of Cyprus (Dr Vasilis J. Promponas), Department of Clinical Pharmacy and Diagnostics at the University of Vienna (Walter Jäger), Department of General and Experimental Pathology at the Medical University of Vienna (Theresia Thalhammer & Isabella Ellinger), Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics (MBB) at the Karolinska Institutet, (Ass. Prof. Simon Elsässer), Department of Medical Biochemistry and Microbiology at the Uppsala University in Sweden, Department of Medical Protein Research, University of Ghent at Ghent in Belgium (Prof. Kris Gevaert), Department of Proteomics and Signal Transduction at Max Planck Institute of Biochemistry in Martinsried, Germany (Prof. Matthias Mann), Hubrecht Institute in Utrecht, Netherlands, Institute of Human Genetics at Jena University Hospital in Jena, Germany (Prof. Dr. Aria Baniahmad), Leibniz-InstitutfürAnalytischeWissenschaften – ISAS – e.V. (Prof. Dr. Albert Sickmann), Medical School University of Essen in Germany (Prof. A. E. Paul), Cyprus Institute of Neurology and Genetics (Dr. George M. Spyrou)

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδαφθίνουσα ταξινόμηση Επικοινωνία
Νικόλαος Παπανικολάου Επίκουρος Καθηγητής papnik@auth.gr
2310999003
Ελισάβετ Γεωργίου Επίκουρη Καθηγήτρια elgeorgiou@auth.gr
2310999171
Μαρία Παπαϊωάννου Επίκουρη Καθηγήτρια mpapaioannou@auth.gr
2310999181
Κωνσταντίνος Χαϊτογλου Αναπληρωτής Καθηγητής haitoglu@auth.gr
2310999127
Μιχαήλ Αϊβαλιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής aivaliotis@auth.gr
2310999170
Μαρία Νταουντάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια daoudaki@auth.gr
2310999167
Ευδοξία Χατζηβασιλείου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια eudoxiah@auth.gr
2310999105
Γεώργιος Τζημαγιώργης Καθηγητής tzimagio@auth.gr
2310999122
Γεώργιος Κολιάκος Καθηγητής gkoliako@auth.gr
2310999123
Σταύρος Ηλιάδης Καθηγητής siliad@auth.gr
2310999176

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.